Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 9» OCTOBER 1864 N° 155. Het schijnt dat de tijding der ontruiming van 't fransch leger uit Rome, aanleiding geeft lot groote opschudding. De II. Vader met zijn ministerie houden alle beide het grootste geheim in de zaak. Geheel het Italiaansch ministerie is samengesteld. Het Bcijersch ministerie staat op verandering. Koningin Christine is over eene week terug in iiaar vaderland getrokken. In Amerika vecht men gruwelijker dan eens. Mexico begint geheel en ai zijne rust te heiwin den. De Deensche zaak is nog niet effen. De Islanders willen met Zweden vereenigd worden. De politiek van Beigie is in de rust. DG TOEKOMST, De brieven voor de redfiktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 20, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Mperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. -i-po, vóórqpte befalen. Ruiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schr ijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle.post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 oentimen den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz, en andere Berigfen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslag» of anders. Allé intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der ge/üeenlen gezoudeu, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hébben. Zondag laatst had,op het middag uur, ten Sladhuize alhier, in de tegenwoordigheid der kommissie: MM. August Ilynde- rick, Majoor-kommandant, voorzitter; Cardinael, Léon, ka pitein Sursan, Félix, luitenant; I'odevyn, Henri, onder-luit'; Öupret, Paul, serjant; Wallaert, Louis, brigadier; Hoedt, Jules, garde, leden, en Engel Van Eckhout, serjant-majoor, sëkretaris, de loling plaats voor de rechters die moeten zit ten in het 4"10 kwartaal 1864 in den Tuchtraad onzer Burger wacht. Zijn volgens het lot aangewezen MM. Van Acker, Louis, onder-luitenant, le kompagnie; Cardinael, Leopold, serjant, idem; Meraini, Henri, korporaal, 5e komp.; en Van Praet, Theodoor, garde, le komp., als efïektieve leden, en MM. Joye, August, luitenant der halve-battery; Woussen, Henri, fourrier, 5° komp.; Hejaegher, Leopold, korporaal, 2° komp., enBossaert, Hectoor, garde, 5°k., als bijvoegel. leden. Vrijdag avond, omtrent 8 ure, hoorde men eensklaps een harde poef gevolgd door het gcklink van gebroken glas. Het eerste wat iedereen deed was naar buiten springen om te zien wat er omging. Het was eene ruit die, hij M, Frvsou- Van Outrive gebroken was en zie hier hoe Een reeds bejaarde man van zijn werk afkomende, had een stokje in de hand,toen eensklaps een speelhondje, den heer Erysou toebehoorende, hem toeschootde man, die het hondje niet kende en door het onverwacht geblaf verschietende, wilde het beestje van hem afkeeren en gebruikte zijn stokje maar het hout was te broos en het einde afkrakende ging zich werpen in eene ruit van bet venster langs den kant der Groote-Markt. Een man der pu blieke magt kwam daarjuist ten naargange en nam den naam op van den bejaarden man, die daarnaar vrijelijk naar zijne woon mogt vertrekken. Wij hebben den 16" dezer eene algemeene revue voor onze burgerwacht. Des namiddags, ten 4 ure, in het Stadhuis, gaat de prijs- deeling plaats hebben aan de overwinnaars der schieling voor de prijzen dat het gouvernement jaarlijks geeft. Bij deze pleg- tigheid is er niemand dan in groote kleeding toegelaten. Geachte lezer, wij zijn ten toppe verheugd u nogmaals over onze Vlaamsche Ster te mogen onderhouden. Waarom wij zoolang gewagt hebben van over deze belangrijke maatschap pij te handelen, is iets dat geheel natuurlijk is: zij geeft geene vertooningen in den zomer en bijgevolg doet zij van haar niet spreken. De laatste maal dat zij speelde was het voor de uit— gebranden van Brielen en Yper (buiten). Een voortreffelijke zegepraal: meer dan duizend franken, buiten allen onkost, werden er verwezentlijkt! Met dat heeft de maatschappij be wezen dat zij toch iets kan als zij iets wil verrigten. Nu on onze bedoelde zaakDe kommissie dezer maatschap pij is Dinsdag bijeengekomen ten einde beraadslagingen te nemen over het tooneelsaizoen van dit jaar. Een verzoekschrift is de Stadsregering toegezonden om eene hulpsom te vragen voor het geven eener reeks van vier vertooningen. lleeds heeft de lezing der stukken plaats gehad en de rollen zijn uitgedeeld. Men zegt dat er een voortreffelijk drama, in 5 bedrijven, onder is. Indien het waar is zou de maatschappij alles in het werk leggen om haar publiek nog meer aan te lok ken en te voldoen dan in het laatste tooneelsaizoen. Zie hier een artikel dat ons loevalliglijk onder de handen valt Étüile Beige50 September 4864). (i De vlaamscne Letter- en Tooneelkundige Prijskamp, die op het Nationaal Schouwburg plaats had, gedurende de Sep temberfeesten, is dit jaar zeer schitterend geweest. Verscheide

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1