Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht, Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 16" OCTOBER 1864. N° 134. Nieuws uit Algiers van 3 October meldt ons dat de kolom Lacroix de opstandelingen vanBou-Saala en van Aumale geslagen heeft; den 30 September heeft de oom van Bou-Haneza generaal Jolivct aan gevallen die hem met groot verlies achteruit heeft gedreven. Bij de franschen zijn er 86 dooden ge bleven. Generaal Deligny heeft zijne werking den 2 dezer begonnen. In Japoniestaan de zaken gespannen. Men ver wacht zich aan opstand. InNieuw-Zeeland hoopt men welhaast den vrede te hebben. Welhaast zal Oostenryk in Venetie ontwapenen (13,000 man). In Mexico staan de zaken goed, een oneindig ge tal steden uilen zich voor keizer Maximiliaart. Men schrijft uit Rome, 11 October 1864, dat de fransche en pauzelijke soldaten Napolitaansche brigands op het grondgebied Leprano verdreven hebben. Drij pauzelijke en twee fransche soldalen zijn gesneuveld. Graaf Colloredo, overste van het Mallhc-ordcr, is overleden. Den 15 October heeft den koning van Pruissen Baden-Baden verlaten en te Darmstad een bezoek afgelegd aan den keizer en de keizerin van Rusland. De Kroonprins van Denemarken heeft eene blauwe scheen geloopen bij de eenige dochter van den koning van Zweden, Karei XY. Een deel BelgiescheMexikaners, onder het bevel van kapitein-adjudant-majoor Chazal is uit Audc- naer.de vertrokken. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, (ie boeken 0111 in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden, INSCHRIJVING Voor IJpercn, per drie maanden, fr, 1-00 per jure, l'r. 4-00, vóórop te betalen. Ruiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel; de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alie inlce- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gc/iecnten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Een der grootste fransche schrijvers onzer eeuw, M. 1 Viktor Hugo, is Zondag namiddag ten a ure, per poste, in onze stad aangekomen en afgestapt in het hotel De Kasseirij. Den Maandag heeft hij alle onze openbare monumenten gaan bewonderen, vergezeld van zijne twee zonen en zijne schoon zuster. Wij hebben die gelegenheid te baat genomen om voor de eerste maal en misschien de laatste maal onzes levens, deze grootcn man te aanschouwen.Het is een man van rond de Ü8 jaren, middelbaar van gestalte, hij ziet er zeer struisch en le vendig uit. De heeren Eameere, substilut van den procureur des konings en Dossaert, advokaat, onze stadsgenooten, vergezelden hem. 's Namiddags omtrentö ure is hij het kabinet van oudheden van den heer Bóhm gaan bezigtigen. Zijn bezoek heeft meer dan twee uren geduurd. Hij heeft onder ander veel lof ge sproken over de tcekeningen die hij in slads-museum gevon den had. Deze teekeningen zijn van den heer A. Bóhm, zoon, en verbeelden een groot aantal houten huizen, die eertijds het ware oudheids-wezen aanYper gaven. Die vermaarde man heeft meer dan eens zijn betreuren uitgedrukt omdat men niet eenige dier voorgevels als aandenken heeft doen restaure ren cn behoudt. Hij heefter nog bijgevoegd dat, in zulk ge val, deze teekeningen een ware schat voor onze stad zijn cn dat het hem verwondert dat men ze niet laat nadrukken tot nut en onderwijs van het nakomelingschap. Hij heeft ons een facsimile gelaten (zie ons bijvoegsel.) Eene afveerdiging der Schoone-Kunsten onzer stad, be staande uit de heeren Boedt, Becuwe, D. Vandermeersch en Navez, is bij dien grooten man geweest en zij hebben hem den boek des genootschaps aangeboden,waarop hij zijn band- teeken gesteld heeft. lieden Zondag hebben wij de grootc monstering voor onze Ypersche burgerwacht; ten 10 1/2 u. zal geheel het ba- taillon op de Koei-markt bijéénvergaderd zijn, om van daar naar de Groote Markt te gaan. Kan het weder gunstig zijn, men zal dien dag eene massa menschen op de beenen vinden. De monstering heeft plaats op de Groote-markt, om vóór t l 1 /2 u. te eindigen omdat het muziek van 't 0°, die zich in deze gelegenheid ten dienste stelt, nog in tijde zou kunnen komen om in de T l 1/2 mis zijne stukken uit te voeren. 's Namiddags ten 5 ure hebben wij de plegtige uitreiking der prijzen aan de overwinnaars van de cijbelschietingen die plaats hadden in dciijieop des zomers voor de prijzen van het gouvernement. Vóór deze plegtigheid heeft er nog eene cijbelschieting plaats voor geheel hetbataillon en de artillerie. De prijs be staat in een prachtig revolver.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1