Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. bmiDÉ JAAR. ZONDAG 25» OCTOBER 1864. N° 155. In Italic heeft de voorzitter van "t senaat, M. Sclopés, zijn ontslag genomen en is vervangen door M. Manna. Den 24 dezer openen de Italiaansche Kamers. l)c Deensehe zaak zal vóór het einde dezer maand nog clïen gemaakt worden. De twee Kamers van Oostenryk zuilen voor den 10 November bijeengeroepen zijn. Het gerucht verspreidt zich dat, in afwezigheid van Keizer Maximiliaan, generaal Miriamon, te samen met den aartsbisschop Labastida, zich te Mexico legen den Keizer zouden verklaard hebben. Voor het voetvolkle prijs, M. J. Smaelen, drukker. 2e prijs, M. A. Dumon, buller. 5e prijs, M. A Froidure, alle drij garden. Voor de artillerie: le prijs, M. Corselis, berber- gier. 2e prijs, M. Buyle, timmerman, beide kanonniers bij de halve-balterij. DE TOEKOMST, De brieven voor (ie redaklie, (ie boeken om in ons Itladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: Voor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, Ir. 1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van bet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direklcurs. BEKENUMAKEXGEN 12 eenlimen den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpacblingen, enz. en andere Berïgten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle mlce- kenaar voor één jaar, beeft regt driemaal een borigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dit bladje te laten inlijven. gr worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste berbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag, ten 1 1/2 ure voor middag, waren geheel het ba- taiilon burgerwacht en de halve—batterij op de Koei-JIarkt vergaderd en trokken van daar, muziek vóórop, naar de Grootc-Markt, alwaar de jaarlijkschc monstering plaats had. Wij hebben inet ware voldoening kunnen bestatigen dat de burgerwacht onder haren nieuwen kommandant, 51. August Hynderick, hare oude faam ongeschonden heeft blijven be houden. De Ypersche burgerwacht slaat in gnnsch België' ge- teekend als eene der beste, 't zij in den wapenhandel als in de onberispelijkheid van wapenuitrusting;Zondag hebben wij een staalken kunnen ziende verschillige bewegingen die zij nitocfende waren als door langgeocfende mannen gedaan en kenmerkten zich door de gezwindheid en de juistheid dei- uitvoering. Ingezonden Zondag namiddag teu 5 ure had, in de groote bovenzaal der Ilalle, de uitreiking der prijzen plaats, gewonnen in den loop van het verleden jaargetijde door onze Ypersche burger wacht in de cijbelschietingen voor de prijzen door het Gou vernement ten dien inzigte gegeven. In denzelfden namiddag had er eene cijbelschieting plaats gehad, ter opsluiting gegeven, en waarvan de prijzen beston den in een revolver, voor het voetvolk, en een Flobert-pistool voor de kanonniers. Bij het aanvangen der plegtigheid hief het muziek ons vaderlandsch aria aan en de heer Hynderick, majoor-komm'. onzer burgerwacht, deed eene aanspraak, waarin hij ons met de warmste uitdrukkingen van vaderlandsliefde de nuttigheid der instelling afmaalde en die hij eindigde met eenen hulde groet voor onzen welbeminden Koning. Daarna trad 31. F. Ligy, luitenant, voor en gaf een volledig verslag over de afge- loopene serie schietingen, verslag dat voor slot den wensclt uitdrukte welhaast voor Yper een schiet-lokaal te zien oprig- ten, waarvan zooveel andere steden van ons land bevoordee ld zijn. Het dat alles geëindigd, ging men over tot de uitreiking. Veel publiek was er tegenwoordigeen eere-peloton van het bataillon en een id. der halve-balterij waren van beide kan ten der zaal gerangschikt; onder de burger- en militaire— overhedenbemerktenwij den heer voorzitter der volksvertegen woordigers-kamer, den heer arrodissemcnts-kommissaris,den komm' van stad, den komm1 der rijschool met eene afdeeüng zijner officieren, eene afdeeling officieren van 't CJc regement, den heer komm'der pompiers met zijne officieren; dan het kollegie van Burgemeester en Schepenen met de overige raads- hceren, de heeren bestierders en leden van de Schoone-Kuns- ten, der Akademie, der Godshuizen, enz., enz., en eindeling de gedekoreerde van 't jaar dertig. Om te eindigen was de plegtigheid grootsch en treffend zij zal lang in ieders geheugen blijven; zij was de om standigheid weerdig. Dinsdag laatst zijn ecnige leden onzer burgerwacht bijeengekomen, ten einde, dezen winter, eene sociëteit schut ters op te rigten om zich te oefenen in het cijbelschieten met de Karabijn-Flobert. De zetel derzelve zou zijn in het Zilve ren Hoofd, Gevangnis-straat, bij de Groote-31arkt. Deze nieuw gebouwen herberg is van eene tamelijke groote bovenzaal voorzien, die alstwarc te vooren geschikt is, om zulke socië teit te ontvangen. Zondag avond ten C ure nogeens vergade ring, in de reedsgenoemde herberg, om de zaak ten vollen te bespreken. Zoo het schijnt zijn de pogingen, aangewend tot het op- rigten van zulkdanige sociëteit, met den besten uitslag bekroond een groot getal heeren zijn reeds ingeschreven.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1