Politisch ovcr/jchl. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 50" OCTOBER 1861, N° 156. Dc onderhandeling der Keizers van Rusland en van Frankryk. heeft den 28 October laatst. Ie Niza plaats gehad. Den 29 verlaten zij deze stad. Napoleon, na dc vloot te Toulon in Pogen schouw genomen te hebben, keert weder naar Parys, en Alexander begeeft zich regtslreeks naar Kebl. Met schijnt dat de overbrenging der hoofdstad van Italië naar Florence door de italianers begint begrepen te worden. De politieke stilstand in België is maar nu en dan onderbroken door de borstelingen lusschen de liberale en katholijke nieuwsbladen. Volgens geloofwccrdigc inlichtingen zou de Ko ning de opening der Kamer voorzitten. Z. M., uit Baden vertrekkende, zal Zwitserland doorreizen en in de eerste dagen van November te Brussel terug zijn. DE TOEKOMST, Do brieven voor de redaktie, do boeken 0111 in ons bladje geplaaist (e worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmudë-straat, 26, toe gestuurd worden.INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00; perjare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft In bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direktours. BEKENDMAKINGEN 12 ccntimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol liet verval van den dag der verpachting, des ovcrslags of anders. Alle iniee- kenaar voor één jaar, hoeft regt driemaal ecu berigf van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergehl in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis iu de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, dei' in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. V FBe persooMeesi «ïae ccsi aboss- Meciaimi bscbsscbi op de TOEKOMST, voos* 3§t55zsailess de saog voos* Mensvjaar versehijnende nnninim ISIS.t TI8 ontvangen. Langs den zuidkant onzer stad was er een dier huisgezinnen waar man en vrouw maar zeven dagen per week keven en eenmaal zooveel vochten. De man was Maandag avond naar huis gegaan met eene kleine vliege in zijne oog. Nondevinmiijaard!.... waar is mijn eten? Uw eten?'t en is geene.... g hebt al het geld me degenomen. Ahg'en wil mij geen eten geven.... perdaaf! En de vrouw ontving eene blauwe oog De vrouw, die van de eerste oorveeg niet dood is, klauwde haar mans gezicht open. Ah! dat gaat te ver... wat, gij durft mij klauwen wacht maar.... ik wil bij u niet meer blijven wij gaan schei den. Kijk, daar is juist de klinker. Zeg eens, klinker, wilt gij mij het plezier doen van in stad te laten weten dat he morgen namiddag hier vendilie van meubels is 't Zal gedaan zijn. 's Anderdaags vertrok de man naar eene buitengemeente waar hij nog eene kleine som te ontvangen had; hij dacht, ik zal mijne eks van vrouw wel straffen. Met dit geld en dat mijner meubels, ga ik Frankryk in en zij mag eten wat ze vindt. Binst zijne afwezigheid was er volk de meubels gaan bezien en de vrouw had ze voor halven prijs, maar tegen gereed geld verkocht Men kan gemakkelijk denken wat voor een gezicht dc man heeft getrokken, wanneer hij in zijn huis trad en noch vrouw, noch meubels meer vond. De man is nu op zoek naar zijne vrouw, en w ij zijn zeker, wanneer hij morgen den klinker zal zien, hij de gelegenheid zal waarnemen om haar te doen uitbellen. Den 19" dezer maand was het de verjaardag der oprichting- der Maatschappij de Vlaamsche Ster. De leden hebben Zondag laatst, die de eerstvolgende op het datum was, eene buitengewoone vergadering gehouden, waar iedereen mei zijn huisgezin en vrienden toegelaten was. Eenige prijzen waren te winnen gegeven, 't zij met het damberd, met den domino, met de kaart, enz. Van 7 tol i 1 ure heerschte er de grootste levendigheid. De vreemde per- soonen die nu en dan de gelegenheid gevonden hebben zich in eenige der vergaderingen of huizelijke feestjes door de Ster gegeven, te bevinden, zijn ééns om te verklaren dat zij zich noch nooit, noch nergens zóówel verlustigd hebben. liet feestje van Zondag laatst was een van deze die na zich een zoet geheugen laten. De kommissie is van zin nu en dan deze huizelijke bijeenkomsten te vernieuwen. Iedereen komt in ons bureel vragen wat tc Ypere de nieuwe sprcuke: c'est bif.n beteekent. Wij weten wel wat bien, très-bien of c'est bien wil zeggen, maar zullen tot Zaterdag moeten wachten om voile uitleg te kunnen geven. (De redaktie). Ziet hier volgens den heer Ilymans de oorzaak der duurte en buitengewoonen hoogen prijs der oesters.. Ik heb al de belanghebbende aangemoedigd om den alleen handel (monopole) waarvan de eigenaars der oesterparken te Oostende genieten te betuigen. Welnu, de belanghebbende

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1