Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kansten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 6" NOVEMBER 1864. N° 157. Dc Italiaansehe Kamers zijn ten vollen bezig over de overeenkomst lussclien Frankrvk en Italië nopens de verplaatsing van hoofdstad. De Deensche zaak is bijna afgeweven Ooslen- ryk en Pruisen zullen den pof onder elkaar deelen. De Bien Public zegt dat de heeren Debaets cn Delaet, in de eerste zittingen onzer Kamers de zaak van het gebruik der vlaamsche taal op het ta pijt gaan brengen. Onze Koning heeft den 5 November Marseille verlaten om zich naar Nizza te begeven hij zal Zondag te Marseille terug keeren en Dinsdag aan slaande zich naar Lyon hegeven. Onze Kamers zullen, naar alle waarschijnelijk- licid, zonder troonrede geopend worden, om de verlorene diskulien te sparen en meer ten bclangc van hel land, dc noodigsle wetten te kunnen slem- men. DG TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, -20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Builen stad, zeilde prijs met verhoog van het port. Men schrijft, in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-dirckteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. cn andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inlce- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvcrgeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. \TTl)e pcrsooHcii dlc ccu abon- i\\V\^r.''y neiiieiit nciuen op de TOEKOMST, voorn IS65zullen de nog voor Nieuwjaar verschijnende nummers &li i Ti® ontvangen. De maatschappij dc Vlaamsche Ster is ten vollen in haar repeteren. De opening van het Tooneelkundig Festival 1864- •1805, zal door haar gedaan worden op Zondag 27 dezer, ten 3 1/2 ure des avonds, in Stads-Tooneelzaal. De pogingen die de liefhebbers aanwenden, voorspellen ons een dier avon den, waarvan het geheugen nog warm is bij het Ypersch publiek. De lijsten van inschrijving voor cene reeks van vijf vertoo ningen, in de Stads-Schouwburgzaal, zijn reeds in omloop. Wij hebben er op gezien dat de maatschappij, die ons zoo dikwijls met aangename avonden vergastte, ditmaal nogeens hare prijzen op de matigste wijze gesteld heeft: zeven franken voor de 3 vertooningen, eerste plaats, en 3-30 voor id. tweede plaats. Deze handelwijze getuigt, ten haren voordeele, en wijst ons klaarlijk dat zij het enkclijk uit liefhebberij en niet uit geldzucht doetdat zij dc hulpsommen haar verleend, wit gebruiken voor de kleine beurzen zoowel als voor de groote, door hare vertooningen aan iedereen toegankelijk temaken, in een woord dat zij maar werkt dan tol het bereiken baars doels: het onderwijs en de beschaving der vlaamsche menigte. (Ingezonden.) Meest in alle steden van meer of min belang is er een alge meen verbod aan deinwooners gedaan van langs de straat of publieke plaatsen hun water te lossen. Wij keuren deze alge- meene maatregel goed en wenschen dat weldra overal deze maatregel zal gevolgd worden. Wij kennen het reglement van policie niet die in onze stad gevolgd wordt, wij weten niet of het hierboven aangehaald verbod erin aangeteekend is; maar wij wenschen dat er welhaast op alle betamelijke plaatsen pis— cijnen geplaatst zouden worden en dat men aan iedereen, wie het zij, op boete, zoude verbieden elders dan in deze geplaat ste piscijnen deze noodigheid te laten doen. Wanneer deze maatregel zal genomen worden, hopen wij ook dat men er de grootste ruchtbaarheid mogelijk aan zal geven, omdat nie mand deze nieuwe schikkingen zou onwetende blijven en in het geval niet zijn, onwetens, moeijelijkheden legen te komen. De uitleg van de nieuwe spreuk, dien wij beloofd hadden, valt ons onmogelijk. Wij hebben alle navorsching mogelijk aangerigt; maar iedereen vertelde dc zaak verschillig en daar bij zoo verduiveld kinderachtig, dat wij verzaken er gevolg aan te geven. (h)e redaklie). Maandag morgend, ten 8 ure, is de Rijschool de Dixmude- poort uit op wandeling gegaan. De mannen waren in kleine kleeding. Rij koninglijk besluit van 20 October is M. De Grave, onze stadsgenoot, verifikateui' ad interim van liet enregistreinent te Turnhout, verifikateur van 3Jc'klas, ter zelfder verblijf, ge naamd. lli.bi..., bi... Wuk is 't dan, me monnelje? Ilihi..., bi... Waarom jankt'je, me basje 't Is, hi..., hi...! me zielekapelletje. die ebroken is hi..., hi..., hi...

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1