Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. XTrc-^rr-T* pcriioéiicii «lie een nbou- iH'tnriil nemen <>i> de TOEKOMST, voos' IS«5zullen «ïe noj; voor Nieuwjaar verschijnende nummer* fEEt 8 Ï'W iinhaiigeu. Polilisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZOISDAG 15" NOVEMBER 1864. N° 158. De vrede is lusschcn Denemarken, Oostenryk. en Pruisen geleekend. De verplaatsing dei'hoofdstad van {talie zal. zoo het schijnt, zonder verdere hotsing aangenomen worden. De strijd lusschcn den ouden president Lincoln en den nieuwen voorges telden generaal Mac-Clel- ian zal hevig zijn; maar alles voorspelt de herkie zing van den eerste. De broederoorlog is gelijk in den beginne. Het Senaat en de Kamer, Dijnsdag laatst geo pend, hebben deze weck niets gedaan dan hunne bureelen vastgesteld. Dezelfde voorzitters, onder voorzitters, enz., treden in hunne vorige bedie ningen. DE TOEKOMST, De brieven voor do redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst to worden, moeten vracliivrij den uitgever, Dixmude-straat, 26. toe gestuurd worden. I.NSQBlUJYJNt» Voor ijpcron, per' drie maanden, fr, 1 -00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van het port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook hij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN'12 cenlimen den drukregel —de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten. ten buree.le van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verval van den dag der verpachting', des overslags of anders. - Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inli jven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz der in ons blad aangemelde goéderen, plaats bobben. Eenige maanden geleden, zijn er verschillige muzieklief hebbers bijeengekomen ten einde eenc koorzang-maatschappij op te rigten. Iedereen weet hoe moeijelijk het is cene maatschappij, ge lijk van welken aard, tot stand te brengen, en nog veel meer cene muziek-maatschappij. Deze hoeren lieten zich niet ont moedigen door de taliooze beletsels; zij zetleden dapper hunne ondernemingen voort en welhaast zagen zij hunne po gingen met eenenbuitengewoonen en goeden uitslagbekroond. De jongelingen onzer stad hebben de oproep begrepen en da gelijks vergrootte dc kern bij de werkende leden ziet men zich eereleden voegen, de o/licicren onzer bezetting bieden zich ook aan om als leden aangenomen te worden. De voorloopige kommissie stelde zich voor eenen voorzitter te kiezen. Daarvoor moest men eenen man vinden wiens ka rakter, ondervindingen liefhebberij gepaard gingen. M. Aug. Rrunfaul was de man dien men hebben moest en dc kom missie ging hem uit naam van allen het voorzitterschap op dragen. Dien heer hoogst gevleid over deze blijken van toege negenheid, aanveerdde deze weerdigheid. Wij juichen hcrlelijk dezen keus toe, want wij zijn verze kerd, dat de maatschappij onder zijn geleide en dat van M. bodewijk Daratto, muziekmeester, weieens de voetstappen zal inslagen der voorige Koormaalschappij, onder het bestier van M. Dühayon-Brunfaut, en waarvan wij ons nog met hoog moed de schitterende zegenpralen herrinneren. Donderdag laatst was het de instelling. Een buitengewoon program luisterde dit familjefeest op. Ten 8 ure 's avonds wa ren er meer dan 80 leden in de zaal van den Gouden Arend, hun lokaal, tegenwoordig. De aankomstvanden voorzitter werd met warme toejuiching begroet. Omstandigheids-koupletten op 'l ijperseh aria zijn door de leden gezongen en Waar kun men beter zijn wordt uit alle monden aangeheven. Na dat werd de voorzitter verwel komt door den onder-voorzitter, M. A. Froidure, een der in ganghelpers der Maatschappij. M.A.Brunfaut, zienlijk getroffen,bedankt hertel ijk den kring over bet vertrouwen dat men in hem stelt en belooft alles ten voordcele der maatschappij aan te leggen. Ilij voegt er bij dat bij gelukkig is MM. de officieren zich bij de ijpersche jongelin gen te zien voegen, om alzoo het opkomen der maatschappij te helpen. Ilij ziet in deze verbroedering oen nieuwe onderpand van goede overeenkomst tusschen het leger en de inwoners van IJperen. M. A. Brunfaut eindigt zijne aanspraak niet vernicuwwing zijner bedanking. Daarna gaat men over tot hel program. Zeggen welke schoone stemmen ons daar beurtswijze betooverd hebben, zouden wij niet ligt gedaan hebben. Dat bet ons geoorlofd zij aan alle de zangers in 't algemeen onze gelukwenschen en bedankingen op te dragen voor de aangename oogenblikken dat zij ons doen doorbrengen hebben. J'rogrès van 10 November. Er zijn huishoudens waar men voor bet minste woord, voor de kleinste beuzeling, kwalijk overeenkomt; er zijn er andere waar man of vrouw (volgens dat de broek wordt ge dragen) (ene zekere kunst aan den dag leggen om alles, zon der te redeneren, naar bunnen eigen wil tc doen uitvallen. Ik heb eenc vrouw gekend die nooit haren man in iets genzegde, ja, zelfs lot zijn minste verlangen voldeed. Doch er was iets dat haar niet zeer wel aanstond: haai man ging te dikwijls uit stad, voor affairens, en deze affairens, die zij niet kende, kwamen haar verdacht voor; nogtans zegde zij niets, maar zocht alles uit om haar mam te huis te houden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1