Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. Verscliillige Tijdingen. DERDE JAAR. ZONDAG 20" NOVEMBER 1864. N" 119. Eenige benden llaliaansche opstandelingen zijn in den staat van Yenctiën gedrongen en hebben reeds de Oostenryksche op vcrschilligc punten aan gevallen. Van beide kanten zijn er gekwetsten en een krijgsgevangen door de Oostenrykers gemaakt. Nieuws uit Milanen, van lu dezer, meldt ons dat het Oostenrvks gouvernement de provincie Frioul in staat van oorlog stelt. De Paus gaat zijne muntspeciën veranderen op den voet der nieuwe decimale munten opdat dezelve overal in alle landen zoude aanveerd worden. De Senaat heeft deze week bare kommissiën van landbouw, nijverheid en koophandel benoemd. DG TOEKOMST, I)e brieven voor de redaklie, de boeken om in ons blaclje geplaatst tc worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, -20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Uperen, per drie maanden, fr, 1-00; per jare, fr. 1-00, vóórop te betalen. Ruiten stad, zelfde prijs inet verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkleurs. BEKENDMAKINGEN 1"2 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inleo- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, oavergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. 1 De persooncn «Ilc een abon- iv^VVy^-,'Y nement nemen op de TOEKOMST, voor 1&65zullen de nog voor Nieuwjaar verschijnende nummers CA.l TIS ontvangen. Zondag', 's namiddags, hoorde men eensklaps de vrolijke deuntjens van den Beijaard. Men zag den almanak naar, men vroeg de eene aan den andere wat er scheelde, doch men raadde het niet. Toen wij het nationaal vaandel uit den Salon d'Apollon zagen wapperen het was er koning-bolling voor de maatschappij aldaar gevestigd. Maandag avond, rond zes ure, kwam er een wagen de Statie-poort ingereden, maar kwalijk geleid, liep hij tegen een der twee gaz-lanteems die aan den dam staan, waardoor de voet glad in tweeën werd gebroken en de lanfeern op den grond nederplofte. De boer verhaastte zijn stap en reed weg, maar een statie-bediende heeft hem achterhaald in de Boter- straat en hem bij den politie-kommissaris gebragt. Bazinne de melk Marie nam voor 10 centiemen melk en zette ze op de stoof; het vuur was goed aangestoken en de melk kookte, maar liep uit den pot niet. Zie ge wel, man, gij speeldet gister op en gij dorst zeg gen dat ik het vel van dc melk genomen hadZiet ge nu waaraan het scheelt 'I Is eene schande't is al drij. weken dat dit speeltje deurt, 'k ga het ne keer moeten zeggen. Doe het anders, man, ga naar de policie. 'k Zal mij daarvan wachten, want de melk zou kunnen eenen cent opslaën en binnen 3 weken zouden wij meer water in de melk hebben als nu. liet heeft over eenige jaren ook zoo gegaan: de policie-agenten hadden voor drij weken lang de korvée om de melk te pegelen en seffens koste ze twee cen timen de pinte duurder. Laat ons liever stil zijn vrouw, 't en zal zoo kostelijk niet zijn, en alles wel ingezien, 't is locli hier beter dan te Gent, want daar was laatst eene melkverkoopster die een andere grap tegenkwam Hoeveel zoude er geern hebben, bazin Voor drij cents.... Ja, maar zeg eens Mieke, 't is al water. Och, bazinneneem het niet kwalijk, 'k heb er vergeten melk bij te doen (O. X.) Eindelijk zien wij met voldoening de plakbrieven der ver tooning door de \laamsche Sier gegeven, op de hoeken dei- straten aangeplakt. Drij schoone stukken zijn er op aangeduid, die, wij twijfelen niet, veel bijval zullen ontmoeten 's Avonds in de Mane,de Baas uit den rooden Ezelen Adam en Eva, door de liefhebbers der Vlaamsche Ster opgevoerd, kunnen niet missen veel volk aan te lokken. Ook weten wij uit goede bron dat de inschrijvingslijsten met veel handteckens bekleed zijn de voornaamste ingezetenen der stad ondersteunen nog- eens de pogingen van dien belangrijken kring. Mev. Dewilde, eene uitmuntende artiste, uit Brussel, vervult in de drij stuk ken eene rol. [Zie onze 4'1" bladzijde.] Zondag, 13 dezer, des namiddags, is de trekking geschiedt der elf schilderijen aangekocht door den Cercle Artistique et Littéraire, der tentoonstelling van deTroonplaats, le Brussel. De trekking had plaats in het lokaal van den Cirkel, Groote- Merkt, in de tegenwoordigheid der kommissie. Er waren 15,114 loten uitgegeven. Ziellieronder de winnende nummers. 801 941 3994 5592 6371 0927 7645 8123 9063 10,742 13,103. De bezitters der winnende nummers, vervoegen zich bij den heer Billoin, weg naar Ixelles. Muller, demoordenaar van M. Briggs, is den 14 dezer, 's morgens, te Londen, opgehangen. Men zegt dat hij op de laatste stonden alles bekend heeft.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1