Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. Ycrscliilligc lijdingen. DERDE JAAR. ZONDAG 27" NOVEMBER 1864. N° 140. President Lincoln is herkozen, dus hopen wij niet tegenstaande dat welhaast Zuid- en Noord staten in vrede te zien leven. Men heeft in de kamers over het afschaffen der bareel regtcn en over den speelbank van Spa ge sproken. De kamer der volksvertegenwoordigers is geheel kalm geweest. Gecne voorname woordenkramerij heeft erplaals gehad.Metbudjetvan'tBinnenlandsch is aanveerd. Het senaat is lijdelijk uitcengescheiden, alvo rens de wet o]) de studie-beurzen gestemd te hebben. De overige Europeaansche politiek is thans van geene aangelegenheid. DE TOEKOMST, l)e brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst le worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor ljpercn, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimcn den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het vervul van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intce- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te lalen inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. vfTr"jWreT-j, Be pci'sooncii |«lic een ahou- y nement nemen op «le TOEKOMST, voor 18<55zulle» «le nog voor Nieuwjaar verschijnende nninmcrs &TM VIS ontvangen. Zondag avond omtrent elf ure is er een gevecht ontstaan tusschen buitenlieden en soldaten der rijschool. Zoo liet schijnt zou het een peerdenmeester van de kanten van Mcrckem zijn die een sabelslag dwars op het aangezigt ont vangen heeft. Men heeft de man naar het burger-hospitaal gedragen 's anderdaags heeft hij zich naar zijne gemeente kunnen begeven. l)c ruzie is langs den kant der voetvolk kazerne begonnen.Wij weten niet door wien ze eerst is begon nen geweest. De wapenbroeders van het oud fransch Keizerrijk, die van haar begin gevestigd was in den Gouden Arend, op de Groote-Markt, is Zondag, acht dagen geleden, van lokaal ver anderd. Haar zetel is thans in Parnassus-hof, op de Leet. Ter gelegenheid van den feestdag van S!e Cecilia, pa- troones der muziekanten, was er maandag avond soupé voor het korps Pompiers-nniziek. Dinsdag, ter zelfder gelegenheid, was er soupé voorde heeren muziekanten van het Hoogzaa! der St Jacobs-kerk. Donderdag, omtrent 3 1/2 ure, heeft het peerd van den kameon der statie, de Thouroutstraat omdraijende, de vlugt genomen. Door het kort inkeeren werd de geleider uit zijn rijtuig gesmeten en de kamionneur sprong langs achter van hetzelve.Het beest zette zijnen loop voort langs de Oude-IIoul- marktstraat, Dixmudestraat, en op de Groote-markt komende werd het door eenen man uit de rijschool vast gegrepen. Ge lukkig ziju er geene ongelukken gebeurd. Donderdag laatst gaf de nieuwe koormaatschappij eene luisterrijke zang-feest ter gelegenheid van S,(! Cecilia. Maar ge brek aan plaats doet ons het verslag daarvan uitstellen lot een naaste nummer. Wij zullen ter zelfder tijde verslag geven over het kiezen van den Eere-Voorzitter, den onder-Eere-Voorzitter enz. waarvan wij in bet Progrès een'schoon artikel over nemen. lieden Zondag, 27 dezer geeft de Vlaamsch'e Sier hare eerste vertooning van 't winter saizoen. Drij uitgelezene stuk ken (zie onze 4de bladzijde) zullen ten tooneelegevoerd worden. Indien al degene er naartoe gaan die Int voorstellen, zal de zaal le klein zi jn. Het stuk Aclam en Eva is het dat veel nieuwsgierigen uitlokt: het stuk, door den ons zoo vroeg ont rukte Van Peene samengesteld is inderdaad zeer eigenaardig en geestig. De inhuldiging des standsbeelds der graven Egmont en Hoorn zal plaats hebben op 1(5 December, ter gelegenheid der 73" verjaring van 's konings geboorte. De brusselsche beurs js zwaar geschokt door het berigt dat het paryssche bankiershuis, Rougcmont, zijne betalingen gestaakt heeft, sedert de herstelling van het keizerrijk is dit huis tot een buitengemeen groote welvaart gestegen. De heer Rougcmont was de bankier der Braine-le-Comte-spoorweg- maatschappij, die door deze ramp zeer veel lijden zal. Te Marseille wordt het volgende voorval verhaald In het kóffijhuis Boduel zaten twee persoonen domino te spelen. Een oud man, behoorlijk doch eenvoudig gekleed, zat op eenigen afstand en sloeg de spelers gade. Plotseling maakte deze eene beweging van ongeduld. Gij zoudt niet zoo ge speeld hebben? vroeg een der spelers, «neen zeker niet» hernam de grijsaard. Doch de beide spelers gingen voort. Eeni'ge minuten later herhaalde de grijsaard dezelfde bewe gingen. De speler dit ziende, zegde «Gij gelooft dus we derom dat ik niet goed gespeeld heb? '/.eer zeker, zegde de oude, ik zou veeieer dubbel vijf gezet hebben. Doch de speler haalde de schouders op, onder het uitspreken dezer

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1