Kiinsl- <fe Letternieuws. looncelnicuws. ■woordenVous êtcs unc huitre (gij zijt eenen hoestor») De oude man verwijderde |zich. Men verbeelde zich echter de verwondering des spelers, toen zij van den kofiijhuisknecht vernamen dat de oude man niemand anders, was geweest dan de koning der Belgen, Het schijnt dat 't bestuur der spoorwegen, besloten heeft dat den Zondag geene koopwaartreinen meer rijden zullen op de staatslinien. Deze maatregel wordt genomen, om aan de talrijke bedienden toe te laten limine godsdienstige pligten te vervullenen hun dien dag eenige rust te verleenen. Ach! wat zijn die liberalen toch vijanden van de religie!... Advertentie-blad. De heer Lovaert. van Gent, is door het gemeentebestuur van llousselaere gelast geworden op den nieuwen beijaard, waarmede die stad gaat verrijkt worden, zijn gebreveteerd stelsel toe te passen, met hetw<lk men een beijaard zoo ge makkelijk als eenen piano bespelen kan. Een blad van Charleroi zegt dat in die stad en aanpa lende plaatsen talrijke vlaamschc familien zich zijn komen vestigt n, in de hoop aldaar de bezigheid te vinden, die in hunne geboorteplaatsen ontbreekt. Ongelukkiglijk, zegt dit blad, is het niet altijd gemakkelijk 111 de koolmijnen of me taalgestichten persoonen te bezigen die geenszins aan dat werk gewoon zijn, zoodat deze, van stad veranderende, meest ndeels gevaar loopen hunnen toestand nog te verer geren. Ziehier een extrakt uit eenen brief van eenen belgischen missionnaris te Calcuta (Indie), gedagteekend 15 October De verschrikkelijke storm, welke boven de stad heeft ge woed, heeft voor 5000 fr. schade aan ons huis veroorzaakt. Echter zijn wij gelukkig er daarmeê afgekomen te zijn want in de stad en in de haven, worden de verliezen bij honderden millioenen geteld Vijfhonderd indiaansche schuiten (ieder schuit bevat al- lijd een 2Ötal mannen: loods, roeijers, enz.), waren met rijst en andere koopwaren geladen, en naar Calcuta afgezakt; welnu, al die schuiten met lading en ckwipagie, werden ge durende den storm, door de golven verzwolgen. Ik heb een -lOtal groote verbrijzelde vaartuigen en prach tige sloombootcn gezien, welke op den oever, en zelfs buiten de bedding der rivier geworpen waren. Verscheidene andere zijn in het midden der rivier gezonken en nog slechts de top pen hunner masten steken boven het water uit. li De gansche stroom is met lijken overdekt. Een policie- agent, die uit Oulabariah te Calcutta (een afstand van 8 tot 10 mijlen) terugkeerde, zegde, dat bij langsheen den weg meer dan 5000 lijken gezien heeft van menschel) welke verdronken of van honger gestorven waren. Volgens tijdingen uit Washington bedroeg de schuld van de bondgenooten der Vereenigde Staten op den 1 October 2,017,099,015 dollars. Sedert de voorgaande maand is nog eene virhooging van meer dan 61 miljoen dollars. Wij lezen in de Zeebode het volgende: Het aandeel der stad Oostende in de winsten der speelhuizen van Spa, voor het baden-lijdslip van 1864 beloopt tot 52,000 franken; dat van Blanken'berghe tot 20,000 franken, en dat van Chaudfontaine lot 8,000 frnnken. 1 Ter gelegenheid van 's konings 74e verjaardag, op 16 aanslaande, zullen er vele benoemingen in het Leopold's orde gedaan worden. Eén schipper die Vrijdag morgend naar zijn schip trok, is door den trein van Brussel naar Oostende geraakt en door het stoomtuig verpletterd. Men zegt dat M. Coomans en een zeker getal leden der regter zijde een voorstel zullen doen, om al de burgers die kunnen lezen en schrijven aan de gemeente- en provinciale kiezingen deel te latenonenien. Wij kunnen dit moeijelijk gelooven, zegt de Stad Gent, maar indien het echt ware dan zouden de liberalen den kaas van hun brood laten nemen. Zulk een maatregel moet alleen doorleden van de vrijzinnige partij voorgedragen worden. Woensdag laatst deed Mgr. Faict zijne plogtige intrede te llousselaere. Verscheide onzer fransohe gazetten hebben zich met de oesterkwestie bezig gehouden en hiermede min of meer de aandacht op het kweeken, verkoopen en eten van dien schelp visch gaande gemaakt. Onder het opschriftde beste oester» lees ik in den frsnschen Abnanach Prophétique, voor 1865 De oesterlief hebbers, deze vooral die met bewust zijn de fijnte welen tc onderscheiden van de soort die men te Oostende paikt, gaan van deze nu afzien. Dit slach zal vervangen worden door dan geparkten oes ter te Duinkerke, vooral voor deze uit de genoemde l'llui- trière de l'Est, bestuurd door M. de Forcade. Niets kan er ju ster zijn, want d<ze zijn ten minsten zoo goed en men zal er de fransche inkomregten niet van betalen. Overigens de heeren Belgen, hebben een groot regt geleid op den franschen oester die wij hun zenden, en wel zes maal honger aan den genen die wij heffen op de oesters die zij in Frankryk brengen. Leest deswegens Ie Brévaire du Gastro- «ome, die op dien zoo aantrekkelijken schelpvisch zeer be langrijke uitleggingen geeft. (Een Oesterliefhebber van Yper.) Donderdag, 18 dezer, heeft te Kortryk de begraving- plaats gehad van den heer Fideel Vandepitte, die indertijd een der beste deklamatoren van den vlaamschen sohouwburg dier stad was. De maatschappij, de Kruisbroeders, waar hij een der beste leden van was, heeft hem tot aan de grafstede verge zeld. Daar heeft de heer Felix Larmuseau eene treffende rede voering uitgesproken, welke al den lof behelst, die men over dien goeden burger zou kunnen melden. De zaak De Buck, tegen de Jesuiten is Zaterdag, 12 de- z.er, te Brussel ingeroepen geworden voor de eerste Kamer der burgerlijke regtbank, doch uitgesteld tot den 2 December aanslaande. De pleidooijen zullen op dien dag aanvang nemen. M. Deleforterië, notaris en burgemeeeter te Gheluwe, en M. Trioen, onderpastoor te Coukelaere, zijn overleden. Het gebruik van peerdenvleesch wordt heden algemee- ner. Voor eenige jaren nog voelde men voor dit voedsel eenen walgelijken afkeer. Heden niet meer. Men meldt ons dat er binnen kort eene peerdenslagterij te Antwerpen zal opgerigt worden. EENHEID VAN SPELLING. Een belangrijk koninklijk besluit is in den Moniteur verschenen. Het regelt de spelling- der vlaamsche taal, volgens de kommissie van het algemeen woordenboek. Men ziet in het koninklijk besluit, dat de spel ling, die te Gent over veele jaren was aangenomen en door het Gouvernement was goedgekeurd, eindelijk plaats maakt voor de eene en dezelfde spelling, die in de twee Nederlanden in gebruik is. De meeste letterkundigen schreven reeds gelijk de Nederlanders, die ook in eenige punten hebben toegegeven; het gouvernement neemt nu ook die schrijfwijze aan voor het onderwijs, in het bestuurlijk leven, in de wetten en besluiten en welhaast zullen de dagbladen in die spelling verschijnen. Wij wenschen M. Vanden Peereboom geluk, met dit besluit, 't Is eene goede slap voorwaarts. Door koninghjk besluit van 21 November, zijn de vol gende Tooneelwerken voor de premie aangenomen, die vast gesteld is bij koninglijk besluit van 51 Maart 1861: l"Susette, of het dobbel huwelijk, blijspel in een bedrijf door Karei Ondereet; 2° Een man die de kas houdt, blijspel in een be drijf, door Jan Bruylants; o° De gouden sleutel, operette in drij bedrijven, muziek van Josef Dupont, woorden van Ed. Van Even; en 4° Juffer Wantjte, blijspel in een bedrijf, door Karei Ondereet. De Vlaamsche Ster, Yper. Op Zondag 27 November 1864: 's Avonds in de Aïcvnc, blijsp. 1 bedr,, door Van Pecne- de Haas uit den Roodcn Ezel, tooneelsp., 2 bedr., S. Wilk'ms; Adam en Eva, blijsp., 1 bedr., Van Poene.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 2