ÏAILLIE MOUT, öiiffiyisraii^s 8 HECTAREN BURGERSTAND. i® SCHOON Dyssendag, 15" December i 86 i. Vooruit! üeynze, op Zondag 1 December: De Duiven melker, volksdrama, niet zang', 1 bedr.; Em. Rosseels- Wat leèltjk Spook, blijsp., 1 bedr., P. De Gort; 't Mollepo'oije, kluchtsp., met zang, 1 bedr., door denzelven. Waarom zouden wij niet een woord zeggen over die moedige beoeffenaars der vlaamsche taal, die op de uiterste punten van het land tot in de kleinste dorpen, het viaamsch looneel leeren kennen. De tooneeltroep van M. Vcrplancke is niet onweerdig be zocht te worden, en er is zulk stuk dat die artiesten zoo goed geven als men het wenschen kan. Mej. Cecile De Somme, C. Verplancke en haar broeder, zijn de bijzonderste spelers der troep, en hebben het op eene hoogte weten te brengen waaraan vroeger niet te denken was. Wij noodigen de liefhebbers van viaamsch looneel uit, eene verlooning van Verplancke bij te woonen, en zij zullen met genoegen bestatigen dat ook in dit vak wonderlijke voor uitgang gemaakt wordt. (De Lierenaar.) MEI GELOGEN. Een fransche koetsier met hair op zijne landen, had 's avonds vergeten de lanteernén van zijn rijtuig te onsteken. Aanstonds werd het rijtuig door den politie-agent aange houden Arête! Arète. De koetsier staat. Ik neem u in kontraventie. Waarom mijnheer? Omdat uwe lanteerns niet branden. Is/t maar dat, geen avance, gij ziet toch wel dat mijn peerd geen licht noodig heeft, het is immers blind. De kommissaris schoot in eenen lach, en zegde vriendelijk voor dit maal alles is wel, maar let op dat gij nen naasten keer uwen blinden niet meer inspand. Zatesrdag. Moe van draven en van slaven, Bukt de Zaterdag het hoofd. Met hem ligt de week begraven God de Heerezij geloofd. Om de kinderkens te kleeden En te reeden, wrocht men sterk, Men verzuimde geen gebeden 't Bidden schaadt niet aan het werk. Zondag! Zondag! Zingen morgen Al de klokken, klein en groot. Uitgeschud zijn dan de zorgen Met bet eerste morgenrood Want de zondag kweekt mij lusten, Zoo te huis, als in het groen. Rijken, die een week door rusten, Zijn dan moè van niets te doen.... Vrouwtje, vrolijk'dan te bedde 'l'ot de Heere 't licht ontsteek' Hij, die steeds ons hielp en redde Zegende ons geheel de week. Zie, hoe rijk aan al die wiegen Onze kleine kamer lacht. Zielenheil kan niet'bedriegen. Vrouwtje, slaap wel! goeden nacht! F. De PóÏter. van ïtc" tót •S8cn Xov. Geboorten: mannelijk gelacht 0, vrouwelijk 3, 't samen 9. HUWELIJKEN. Debrouwer,'l!enrious, bcamplen der douanen, en Van- houlle, Marie, kantwerkster'. Hoste, Karolus, zonder be roep, en Cocle, Euphrasie, kantwerkster. STERFGEVALLEN. Ilclsen, Calharina, (19 j., kantw., wed. van Ivo Dethoor, Bollingstrdat. Fauchez, Lucia, 27 j., kantw., ongehuwd, Meènenstraat. - Garcia, Aud'omarus 34 j., timmerman, jaren: mannelijk geslacht 1, vrou- ongeh., Vischmarkt. Lazoire, Colela, 39 j., hovenierster, cchtg. van Felix Pereque, Brielen-nevens-Yper. Markey, Jacobus, 80 j., smid, wed., van Joanna Oudon, S' Jacobs- nevens-Yper. Latour. Isabella, 66 j., kantw., wed. van Franciscus Dehaene, Hondstraat. Kinderen beneden de 7 welijk 3, 't samen 4. van IS" tot 25" Xov. Geboorten: mannelijk geslacht 7, vrouwelijk (i, 't samen 13. HUWELIJKEN. Duflou, Augustinus, koopman, en Vanneste Anna, zonder biroep. Vanuxem, Felix, prerdensmid, en Hoilcbeke, Oc- tavia, kantwerkster. Bendel, Franciscus, daglooner, en Ramoen, Lucia, kantwerkster. STERFGEVALLDN. Legrou, Nathalia 71 j., kantw., ongeil., Bollingstraat. Hosdey, Karolus, 71 jrentenier, echtg. van Maria Depuydt Thouroutstraat. Vandevelde, Josephus, 68 jschoenma ker, wed. van Amelia, Rits, Dixmudestraat. Berghman, Isabella, 62 jgrondeigenaarster, echtg. van J.B. Vanden Peereboom, Boterstraat. Yanrenynghe, Isabella, 59 j., zonder beroep, echtg. van Gesar Wycke, Thouroutstraat. Kinderen beneden de 7 jaren: mannelijk geslacht 4, vrou welijk 1, 't samen 3. MARKTPRIJS VAN YPEREHT. AARD DER GRANEA" E-VZ. 19 Nov. 26 Nov. verkoel] Me kwantiteit. mjddenpr. p. iüOkilo. vcrkochllc kwantiteit. middenpr. p. 100 kilo. Tarwe 53,200 25-87 35,600 23-50 Rogge 6,100 17-75 7,400 17-12 Haver 1,000 18-50 900 18-50 Erweten 412 21 84 - Iloontjes 515 21 35 1,545 22-08 Aardappelen 7,500 6-75 9,800 6-50 Boter 300-00 285-00 VAN TE BECELA E 11 E. met de middag precies te beginnen, zal men in het openbacr verkoopen op de volgende partyen Bosch in Becelaerc: 1. - Den Pluymaert, gelegen noord overliet Spilstraetjen. 2. - De Vague Weide, bv de hofstede gebruikt door Fran cis Descamps. 3. - De Bieswevde, by de hofstede gebruikt door Soete. 4. - Den Abeelen Bosch, gelegen weinig oost van de Ghe- luwe-straet, by de herberg denMeyboom en d'hofstede Pattou. De Taillie oud 8 jaren daerop groevende en waervan deze in de Biesweyde en den Abeelen Bosch de schoonste en best be- staende derstreek, alle verdeeld in verscheide koopen. De Verkooping zal gehouden worden met 6 maenden tvd van betaling voor de koopers die bekende medekoopers zullen aenstcllen en den 10" penning met de voordere bespreken comptant zullen betalen aen den Notaris BAYAIIT, te Bece- laere. De vergadering in den Pluymaert, te middag, en in den Abeelen Bosch 2 ueren namiddag. Elk zegge liet voort.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 3