Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 4" DECEMBER 1864. N° 141. Al dc Poolsche kloosters van mannen of vrou wen die min dan 8 religieuzen tellen, alsook degene die cenigszins in den opstand deelgenomen hebben, zijn opgesloten. Ons budjet van 't Buitenlandsch (3,170,792 fr. 30 c.) is aanveerd met 67 stemmen tegen 3'. Het Budjet van Justicie is dezer week ook met bijna algemeene stemmen aanveerd geweest. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaklie, de boeken om in ons blad je geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingcn, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting', des ove.rslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. T p"Dc persooncii die een abon- V nement nemen op de TOEKOMST, voor ISG5zullen de nog voor Nieuwjaar verschijnende nummers Gil.1 VIS ontvangen. Het Schepen-Kollegie onzerstad bad M. Ed.Van Biesbrouck, kantonale schoolopziener, gelast de door de gemeente inge- rigte meisjes-schooien van Antwerpen, Brussel, Gent en Lier te gaan bezichtigen. Bet blijkt uit het. verslag dezer zending dat de onkosten voor de gebouwen dienstbaar te maken eene eenige uitgaaf zou noodig hebben van 40,000 fr. en eenen jaarlijkschen onkost van 6,700 fr. lletKollegie heeft een eerste krediet van 26,000 fr. gestemd. S' Eloy li Eligius is Donderdag laatst nog al goed ge vierd geweest. Verschillige hadden eene vlieg in hunne oog, een stuk in den kraag, waren redelijk verwarmd, maar be schonken, geen één Wanneer wij Vrijdag uchtend onze vensters openden, hoorden wij twee Eloysgasten naar huis gaan en tegen elkaar zeggen 'k en me goed amuzeerd en gij Ik ook, 'k en wel 'èlachen. Zoo, Tjoos, bon soir En het sloeg 7 ure Dinsdag heeft men uitgebeld om degene te verwittigen die zich moeten aangeven voor de milicïe en de burgerwacht; het datum is vóór 10" January 1865. Tusschen Vrijdag en Zaterdag, omtrent 3 ure 's mor gens, is er alhier een uoordlicht gezien geweest. De buitenlieden die zulke verschijnsels niet gewoon zijn, waren er verschrikt van. Heden Zondag, ter gelegenheid van den feestdag van S" Barbara, zal het korps Pompiers zich stoetsgewijze naar de 111/2 mis hegeven. Eere-monstering ten 12 ure op de grootc mark, 's namiddags banket. Uittrek uit den Phogrès, nr 2,459 Donderdag laatst is de Koor-Maatschappij, volgens hare statuten, in algemeene vergadering bijeengekomen, ten einde eenenEere-Voorzitter en eenenOnder-Eere-Voorzitter te kiezen. De vergadering was talrijker dan gewoonte; men zag dat hetzelfde gevoel alle geesten bezielde; dat hetzelfde verlangen in alle herten was. En inderdaad, zoohaast de Voorzitter aan het gezelschap het doel der samenroeping hekend gemaakt had, bemerkte men algemeene gevoelens van goedkeuring voor dengenedieop voorhand reeds iedereen aanwees. De Voorzitter drukte zich op de volgende wijze uitUwe kommissie tot het kiezen van eenen Eere-Voorzitter, Mijnhee- ren, heeft talrijk en met algemeene stemmen de keus gevestigd op eenen man dien wij allen beminnen ik geloof dat het hier overtollig ware de talrijke tijtels aan tc halen die hem onzer achting en toegenegenheid weerdig maakt. Gij hebt reeds mijn voorstel geraden Mijnheeren; ook is uwe kommissie ver zekerd dat gij uwe wenschen bij de hare voegt om Mijnheer Alfons Vandenpeereboom, Minister van Binncnlandsche zaken, als uwen Esre-Voorzitter uit te roepen. Donderende toejuichingen stegen uit aller herten, en geheel de zaal daverde door dekreten: Leve de Minister, leve de Eere-Voorzitter Wanneer alles wederom stil was, ging men over tot de uil- roeping van eenen Onder-Eere.-Voorzitter. Ditmaal nogeens was er maar één gedacht, eenen wensch iedereen hadde te gelijk den man in 't oog, dien wij zoo gelukkig zijn aan het hoofd van ons stads-bestuur te bezitten. Op het uitspreken van den naam van onzen achtbaren Burgemeester, horsten er nieuwe en warme toejuichingen los die deze nieuwe benaming bevestigden. Dan werd het gez.elschap te rade gegaan over het inrichten eener reeks Beschermende-Leden. Dit voorstel is met vuur aangenomen door alle de aanwezigen. De Voorzitter zegt dat het hem schijnt dat men deze lijst niet heter beginnen kan, dan dien eere-tijtel op te dragen aan Mijnheer den baron Mazeman,onzen altijd gedienstige senateur die door zijne han delwijze en buitengewoone mildheid te Yper in alle monden is. De benaming ontving, zooals de twee vorige, de opreglsle teekens van goedkeuring. Wij wenschen de Koor-Maatschappij met deze aanwinning geluk, en wij zijn verzekerd dat deze maatschappij,met de ele menten die zij bezit en de bescherming diens schranderens mans niet nalaten kan de toekomst lachend te gemoet te zien.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1