Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. Verschillige tijdingen. DERDE JAAR. ZONDAG I i" DECEMBER 1864. N° 142. Laatste nieuws uit Peru stelt ons dat land voor als zonder ophouden bezig zich te wapenen en tot den oorlog met Spanje zicli gereed houdende. Het budjet van publieke werken is dezer week met algemeene stemmen aanveerd. Wij meenen te weten dat M. Tesch, minister van Justitie, zijn ontslag zal geven en dat hij bin ned kort hel bestuur in handen zal nemen van een groot nijverheids gesticht in Hencgauwen. DE TOEKOMST, De bl ieven voor de redaklic, dc boeken om in oris bludje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Oixmude-straat, 2(5, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, por drie maanden, frt-00 per jare, fr. -i-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verboog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN ld eentimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, (en bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Dc Maatschappij DE VLAAMSCHE STER, onzer stad, geeft Zondag aanstaande, 18n dezer, hare Tweede Vertooning van haar Festival. De brusselsche maatschappij DE JONGE TOO- NEELL1EFHEBBERS, komen ons vier mooie stukken geven. (Zie onze aankondigingen). Het S,s-Barbara-feest werd door de Pompiers, Zondag laatst, allerluisterrijkst gevierd. In de Tl I/Smisse was gebed het manschap tegenwoordig en het korps muziek voerde eenige zijner beste stukken uit; dan begaf men zich in gele deren naer de Groote-JIarkt, alwaar eene indrukwekkende plechtigheid hen wachtte: Stads-Kollegie en deszelfs Raads leden, in volle getal, hebben den heer Brunfaut-Bourgois, luitenant bij het korps, eene mcdailjc opgedragen als vergel ding van 2;i jaren goeden en getrouwen dienst. Daarna stelde men een gelijk eereteeken ter hand aan twee kaporaals van 't korps, sieurs De Ceuninck en Pelgrim. Na eenigè weluitge- voerde krijgsbewegingen trokken de Pompiers eenige straten rond en vandaar naar hunne wapenplaats. 's Namiddags was er een prachtig banket dat dit plechtig feest onder de broederlijkste blijken van vriendschap gesloten heeft. De Kanonniers onzer burgerwacht hebben dit jaar het feest van hunne patroones niet gevierd. Integendeel hoort men dat de maatschappij cijbelschutters in volle werk is om op eene overheerlijke wijze den verjaardag van 's Konings geboorte te vieren door eenen prachtigen maaltijd. Eene lijst van inschrijving, ten dien doele rondgestuurd hebben wij onder het oogzij is met talrijke handteekens bedekt. Den 16 dezer is het de verjaardag van onzen welbe minden Koning Leopold die door eene buitengewoone mon stering onzer bezetting zal gekenmerkt zijn; doch aangezien het Vrijdag is, zal de maaltijd der burgerwacht uitgesteld worden tot den Zondag 18 daarop volgende. NIJIVERUEID. Wij zijn verheugd te mogen aankondigen dat onze stad eenen eersten stap in de nijverheid heeft gedaan. Eene suiker fabriek gaat opgericht worden.Zij zal gesteld worden buiten de Dixmudepoort. In ons toekomende nummer hopen wij naardere inlichlingen te zullen kunnen geven nopens dit belangrijk gesticht, dat voor den landbouw van onze streek eene nieuwe waarborg van voorspoed moet zijn. .rTiiilQOQ-Mf Donderdag, 8 dezer, was het de eerste conferentie, in onze stads-tooneeizaal, gegeven door den heer Bancel, een der beste redenaren en geleerden onzes tijds. Zijne aanhoorders zijn allen ingezetenen onzer stad. Hij beeft besloten nog vijf zittingen te houden, zoo het blijkt uit eene lijst van inschrijving die hij ten dien einde heeft rondge stuurd. Zijn voordracht was De macht des ivoords. Het domein van Z. K. II., prins Frederik der Nederlan den of de kolonie van Wortel, Merxplas en Ryckevorsel, ia de Kempen, hebbende eene uitgestrektheid van 1300 heet., is verleden maandag aangekocht geworden door den beer Van Eecke, notaris te Yperen. Ziellier volgens een fransch dagblad bet verslag der schip breuk der Elvina. Dit vaartuig, dat den 22 December 1863 van Calcutta v-oor Boston was vertrokken, bad 32 man aan boord, en werd in zee door een schrikkelijk onweder overvallen. Het manschap ziende het schip zinken,verlieten den kapitein en zijnen broe der en sprongen allen in dc zee. De Elvina met dc twee on- gelukkigén verdween. Wanneer er reeds 21 per- soonen omgekomen waren gelukte bet de 11 anderen zich aan een overblijfsel des vaartuigs vast te klampen; de wind stilde een weinig en men kon zich eene soort van vlot maken waarop men een stok en een stuk zeil plaatse. Een slecht hemd werd als noodsein opgestegen. Maar eensklaps herbegon bet tempeest met de grootste woede. Twee mannen werden in zee gesleept, en dat schrik kelijk weder geduurde eenen dag en eenen nacht.Y Was maar twee dagen daarna dat de natuur bare stilte wederkreeg. Dan, werd de warmte zoo stikkend dat dc arme schipbreukelingen bet niet meer uithouden konden dc dorst kwelde ze schrik kelijk, twee dronken zee-water en stierven. Elke dag bad

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1