Politisch overzicht. Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht, Stads nieuws. DERDE JAAR. ZO-NDAG 18" DECEMBER 1864. N" 145. De Gazelle Officielle, van Turin, deelt de wet mede, gedagteekend i I December, die het over voer der hoofdstad van Turin naar Florence af kondigt: deze wet is onderteekend door de minsters, liet officieel dagblad geeft terzelfder tijde het de kreet dat de overeenkomst tusschen Italië en Frankryk wettigt. In Spanje is er weeral krisis in 't ministerie. Men zegt dat Al. Tcsch zijn ontslag geeft, hij heeft tot opvolger M. Frère-Orban, die zelf tot op volger heeft M. Sahattier, gedeputeerden van Charleroy. De Senaat is op Maandag, 19 dezer maand,' om twee ure bijeengeroepen. DE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden.— INSCHRIJVING Voor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00 perjare. fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in. bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 ccntimon den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van «.lit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot liet verval van den dag der verpachting, des oyerslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreflende, onv.ergeld in dit bhulje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. x VTfC~~"A— >..~T7Tr^ ®c pcrüoancit die cea» abou- uerncut mennen ©p tic TOEKOMST, voor S&65zuilen tie «»g voor Mienwjaar Terschijnende nummers f3-Ii.lt 'I'/S ontvangen. Zeg eens, lezer, weet gij geen nieuws?.... Wij ook niet. Ten ware wij u zouden bezig houden met politiek, en in dc Toekomst is zulks geprolnbeert. Nu, nu, wij moeten toch iets vertellen, politiek of niet, wij zullen u ware voor uw geld geven want ais men 4 franks 's jaars betaalt en men maar onbeduidend papier daarvoor zou ontvangen, zouden onze lezers reden van klagen hebben. Vooreerst zegt men dat onze koning de wet op de studie beurzen weigert te bekrachtigen. Wij hebben het hooren zeggen op een eeuwig zwijgen, maar deze die het ons ver telde zag er ons zoo twijfelachtig uit, dat wij het een uitvind sel der tegenstrevende partij meenen te zijn. Dan hoorden wij dat men te Rome eene samenzweering ontdekt heeft, waarvan het doel maar slechts op het le ven van den Taus uit was eene kleinigheid Daarover zullen wij in geen gesprek komen, want daarin steekt politiek, en zulke politiek is. te hoogdravend voor ons, voor ons klein Toekomstjen. Spreken wij liever van den Te Déum die Vrijdag in onze stad plaats had. Deze is eene plechtigheid die wij altijd geern zagen. Met 't slag van 1 1 ure ziet men van alle kanten uniforms uitrijzenpompiers, soldaten cn garde chicken, al op hun beste, met muziek, trommels en trompetten. Dan in de kerk, tusschen twee hagen deftige en onbeweegbare gewapende mannen zien wij een zvvonn officieren nanstroomen, die zich, elk op zijne volgens weerdigheid aangewezene plaats, in den koor komen nederzetten uwe oogen kunnen den glans van het goud en (Jen pracht niet verdragen; het gezicht is treffend en kost dat alles een beetje geld bet is toch schoon, niet waar. De priester zingt den lofzang tol den hemel, om hem te be danken zoolang onzen welbeminden koning- onder ons te mogen bezitten. De orgel en de muziekanten op het hoogzaa! spelen presto, want het is dicht bij den noen, en hunne maag piept, en de plechtigheid is gedaan. Dan vertrekken zij allen de kerk uitde pompiers om zich naar hun lokaal te begeven, de garde civiek elk naai' zijn huis of om een en drup pel en de soldaten naar de markt. Daar is er groole revue, het muziek speelt de Brabancpntie, de kolonel passeert dooi-de rangen cn en avant manche, naar de kazerne, het spel is ge speeld IWagt! 'T en doet 's Namiddags is er groote diné voor de officieren der Rij school, altijd ter zélfder gelegenheid; de garde civieken zou den het ook gedaan hebben, maar bet is Vrijdagen de soldaten dezer laatste armee mogen geen vleesch eten dus, uitgesteld tot Zondag. Tot beden, 18 December? Maar het is vlaamschc komedie! in wanneer het vlaamsche komedie is,dan laat men allesstaan, ja zelfs tot een diné. Maar dien diné heeft ook zijnen goeden kant: de laatste maal dat er vlaamsche komedie was, kon de zaal al het volk niet bevatten en nu zal hot misschien mogelijk zijn; het ware te wenschen. Nogthans twijfelen wij, want de Jonge Tooneeliicf hebbers van Brussel komen, en deze, alhoe wel jong van naam, zijn reeds ervarene spelers, die. zich te Brussel, Antwerpen, enz., glansrijk doen onderscheiden heb ben. Voor het programma, zie onze 5° bladzijde. Voor dat wij onze kronijk eindigen, moeten wij onze lezers iets vertellen, maar op een eeuwig zwijgen, hoort g'het: Woensdag laatst, met het vallen van den avond, kwam er een man te huis, hij was zwaar verkond en had door hoofd pijn zijn werk moeten verlaten. Z.'jne vrouw, die hem maar ten 8 ure te huis verwachtte, was bij de buurvrouwen gegaan om haring voor het avondmaal, want het was vigélie dien dag. Zoo het aitemets gebeurd Was, had zij zich een weinig verzeten, men had aan het kommeren gegaan, en wanneer het

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1