Politisch overzicht. - Stads-nieuws. - Kunsten en Wetenschappen. Bekendmakingen. Politisch overzicht. Stads nieuws. DERDE JAAR. ZONDAG 25" DECEMBER 1864. N° 144. Dc boodschap van den president aan het ton gres, besluit tot voortzetting van den oorlog tot dat het zuiden zal onderworpen zijn, want de hulp middelen van het noorden zijn onuitputtelijk. Zij behoudt de ontvoogdings-politiek en aanbeveelt die konslilutie te wijzigen door de slavernij in al de Stalen der Unie af te schaffen. De president Lincoln, van Mexico sprekende, zegt dat dit land altijd het tooneel van burgerkrijg is geweest. Wij hebben, voegde hij er bij, eene houding van onzijdigheid bewaard en wij hebben niets in onze betrekkingen met Mexico veranderd. Men spreekt niet meer van een opvolger voor den heer Tesch. Het is noglhans zeker, dat de achtbare minister van justicie zijn ontslag heeft gegeven en zijn karakter laat niet veronderstellen dat hij het zal intrekken. x DG TOEKOMST, l)o brio.ven voor de rcclaklio, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 2t>, toe gestuurd worden. INSCHRIJVINGVoor IJperen, per drie maanden, fr, i-üOper jare, fr. i-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureelc van dit Weekblad gedrukt, zijn yratis ingelijfd lot. liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle inteo- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad yratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats liebben. Zondag laatst hadden wij de 2C vertooning van het Festival ingericht door onze Maatschappij dc VlaamscheSter. De Jonge Tooneellief hebbers, van Brussel, gaven Vuur ouder nssche de l'ostieljon van Maria-TheresiaVader Cats en de V't's- schers van Blankenberg. Vier stukken die nogal redelijk ten tooneele werden gevoerd, voornamelijk het laatste die uit muntend werd gespeeld. Dit strik is van den heer Sleeckx van Lier, en strekt den opsteller tot eer,want zijn gewrocht is ccn waar meesterstuk van bouw en tooneelkunst; bovenal is dc zedelijke strekking onberispelijk. De aandoenlijkheid en de verhevenheid eeniger tooneelen uit dat stuk zijn zoo treffend en zoo goed gegeven geweest, dat de koelheid van het pu bliek voor de stukken Vuur onder assche en Vader Cats, teencmaal hersteld is geweest door dat van de Visschers van Blankenberg. De Jonge Tooneellief hebbers van Brussel hebben bewezen door den goeden opvoer van dat stuk dat zij eene der beste maatschappijen des lands uitmaken daarom zouden wij hen raden alle hunne stukken even wel te studeren en wel te let ten dat iedcrcn akteur zijne rol goed van buiten kenue, dan voorzeggen wij die liefhebbers een waar succes overal waar zij zich zullen begeven. (Een geabonneerde.) Maandag avond, ten 7 ure, was er serenade gegeven door de muziek der Pompiers, aan het huis van den Majoor Komiriandant onzer Burgerwacht, ter gelegenheid zijner be noeming lot Ridder van liet Leopold's-orde; ten 8 ure speelde de muziek van 't 6" r'. Vele voorname ingezetenen onzer stad, alle de burger- en militaire overheden, zijn hem gaan geluk- wensehen. De heeren officieren en onder-officieren der bur gerwacht zijn hunne gelukwenschen hij hunnen bevelhebber gaan afleggen. De ontvangst was overheerlijk en op eene grootsche schaal ingericht. Woensdag, in den namiddag, is er bijna een ongeluk gebeurd twee onzer heeren stadsgenooteu kwamen aange reden in de Dixmudestraat,wanneer tusschen de Groote-maikt en de S' Maartenstraat gekomen zijnde, het peerd gleed en het overzijde viel; de twee reizigers werden op de kassei ge smeten, doch ongehinderd. Seffens snelde er eene menigte volk naartoe en sloeg hand aan het werk, het peerd en het rijtuig waren in een oogenblik regt en men leed deMarktop. Wat wij niet goedkeuren, is die brutale handelwijze zoo als wij bestatigd hebben bij eenige helpers en die op het onge lukkig dier dorschten als op kaf. Donderdag laatst, omtrent ft 1/2 ure 's morgens, heeft den nieuwen pastoor van St. Nikolans-kerk dezer stad zijne intrede gedaan op de parochie, 's Avonds was er algemeene verlichting in de straten deze parochie uitmakende. In de herberg Le Grand \Monarque is er 7.arterdag nuchten, omtrent 10 ure, een man, genaamden Jacobus Ter rier, oud-bakkersknecht, binst hij een druppel dronk, schie lijk overleden. Dien man was sedert eenigen tijd in het oud- mannengesticht het Nazareth aanveerd geweest. Door Koninklijk besluit van f3 December 4 804 is er eene hulpsom van 500 fr. toegestaan aan onze maatschappij Rhetorika de Xlaamsche Ster, ten einde de onkosten te hel pen afdragen van het Tooneelkundig Festival, door haar ingericht. Ter gelegenheid van het Nieuwjaar schijnt het dat er dit jaar geene burgerlijke benoemingen zullen plaats hebben in het Leopoldsorde, omdat er te veel aanvragen toegestuurd zijn om het kruis te bekomen. Men zegt dat liet getal maar slechts tot 15,607 zou beloo- pen I

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1864 | | pagina 1