Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Polilisch overzicht. Stads nieuws. Yerscliilligc tijdingen. VIERDE JAAR. ZO AD AR 1" JAAUARIJ 18(>5. Nu 145'. DE TOEKOMST ivenscht hare lezeren een allergelukkigste Nieuwjaar. Voortaan zal het Polilisch in de Ferschillige Tijdingen gemengd worden. De brieven voor de rednklie, de boeken otn in ons bladje geplaatst te worden, moeten vraclilvrij den uitgever, üixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. I.NSCIilUJ VING Voor tJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare,. Ir. 1-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zelfde prijs mei verboog van het port. Men sehrijl't in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-'tlirekteurs. BEKENDMAKINGEN 12 cenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopinge.il, Verpachtingen', enz. en andere Berigten, len hureele van dil Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lol liet verval van den dag der verpachting, des overslag* of anders. Alle iulee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep helrelfemle, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Kr worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis ui de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, w aar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE TOEKOMST Wij vernemen uit goede bron dat Mijnheer August Bóhm, kunst-schilder, woonachtig te Parys, zoon van onzen acht baren stadsgenoot, M. Francis Bóhm, artiest schilder alhier, de schitterende onderscheiding komt te ontvangen van het ridderschap van het Leopold's-orde. Wij juichen deze onderscheiding toe omdat zij des hceren Bóhm zoons verdiensten beloont die bij vele artiesten met zoo veel zedigheid niet gepaard gaan wij offeren de hceren Bóhm, vader en zoon, onze hertelijke gelukwenschen er over, omdat het kruis van eer op de borst van den zoon terzelfder tijde den vader vereert, onder wiens geleid de zoon zijn talentvol leven begon en ontwikkelde. Wij wcnschen de Vlaamschc Ster even geluk met haar lid die, alhoewel te Parys woonachtig, met hert en ziel aan haar verkleefd is, wij wenschen deze maatschappij zoo veel te meer geluk, omdat het haar eerste lid is dat zij met het kruis van 't Leopold's-orde in hare rangen telt. Men zegt dat deze maatschappij besloten heeft, bij het eerste bezoek van haren medebroeder, M. Aug. Bóhm, hem een onthaal te doen, weerdig van de onderscheiding die hij zoo even ontvangen heeft.Iletonthaal zou bestaan in eenc dier fa mi Ijc-fees ten waarvan deze maatschappij alléén het geheim bezit. liet budjet van :l Binnenlandsch is eergister in den Senaat met algemeene stemmen (min eene onthouding) overgegaan. Het oudste nieuwsblad der wereld is te Pekin gedrukt. Idat blad verschijnt sedert meer dan 1000 jaren alle weke, op ecu groot vei zijde gedrukt. 1de kamerleden zijn tot 17 Januarij 1865 in vakancie gegaan. J)e aktien van dén ijzeren-weg Lichterveldc-Veurne wa ren Woensdag ter beurs van Briissel aangeboden aan 515 fr. Over oenigen tijd is de heer De Groof, van Brugge, uitvinder van een vliegmachien, naar Parys vertrokken, waai de maatschappij van aanmoediging voor luchtvaart hij middel van toestellen zwaarder dan de lucht, hem de mid delen heeft vergund om zijne maehien te vervaardigen. Thans vernemen wij dat liet toestel reeds ver gevorderd is eu eerst daags de proef er mede zal kunnen genomen worden. De Times maakt in zijn nummer van den 21 december melding van een verschrikkelijken storm, die den 14 boven de haven van Lissabon is losgeborsten, alwaaar hij de verschrik kelijkste verwoestingen heeft aangericht. Eén groot getal handelsvaartuigen zijn door den storm verbrijzeld en hunne ladingen zijn totaal verlooren. De verliezen heloopcn meer dan tot 1 millioen francs. Men leest in den Express: De bevolking van Europa beloopt ongeveer 327 millioenen zielen. Dc bestendige legers tellen 4,700,000 man, waarvan het onderhoud ougeyeer 100 millioenen ponden sterling (2 milliards 300 millioenen kost.) Nu dat de plotselinge en talrijke weersveranderingen zoo veel keelziekten veroorzaken, is hel niet ongepast, zegt een fransch blad, een eenvoudig geneesmiddel hekend te ma ken, dat bijna altoos gelukt. Men doet in een glas water een lepel bi carbonate van souda en men drinkt dien drank in eenen teug; bijna altoos verdwijnt de hoofdpijn, er ontstaat slaap en de pijnen gaan weg. Echter mag men niet wachten tot dat de kwaal geheel ontwikkeld zij, maar van den aan vang af moet men hi t geneesmiddel gebruiken. Ziehier eene remedie, welke tegen den winter aan han den en voeten, als onfeilbaar wordt opgegeven. 1° Tien cent" sulfate de zinc2" Vijf centiemen Iris de Florence pulverisé (de apothekers verstaan dit zoo het best); 3" Tien centiemen kandij-suiker4° eene flescli water uit de beek of rivier. Men mengt eerst de drij artikels, en dan doet men er het water bijóm dit water te bevrijden van zuur te worden, stopt men de flesch en men legt ze neder. Deze remedie verzacht ook de pijn in de volgende gevallen en geneest ze op korten tijd: Als men zich brand op 't vuur of met heet water; als men zich kwetst of stoot; als de lip pen opzwellen; als men gesteken is door hié'n, bonsels, enz. Zij geneest de kwade en slappe oogen, en die schemeren hij het licht. Zij geneest ook de peerden, koeijen en andere die ren als zij gekwetst zijn. Als men van dit water gebruikt maakt in de gemelde ge vallen, moet men eerst met de flesch wat schudden om alles te mengen, en men dopt de lijdende plaatsen met dit water, zoo dikwijls als men wilt, of men légt het er op met eenen f

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1