BURy E IlSTAND rTr.ooTfiW v M«nne,ijk geslacht GLLOUIULA Vrouwelijk dat in baringsmert haar zuster stierf, en, stervend, in haar oor di ze laatste woorden zuchtte u Zuster... zuster... zorg er voor <1 Ga gerust ten hemelzuster, was hel antwoord: heilige eed, dubbel heilige belofte, welke klara liifdig kweet. 'Zorgen deed ze dag en nachten, zorgen niet die ware min, die de vrouw verheft, veredelt tot des aardrijks engelin. !l Meisje werd al groot en grooter 't zou ter school gaanzekren dag komt naar Klara's huis een heerc in het dorp van 't hoogst gezag en hij spreekt haar van haar Lielje, van die liefheid van hel kind; van 't naar schooi-zijn school-te zenden, waar de vrouw zich toe verbind. II. Wie een pasvlug vogeljongskc in een treurig kooitje sluit, neemt er dikwijls, daags nadien al, een verkilde lijkjen int. W ie een frissche bloejend bloempje uit de vrije lucht verplant in een broeikas, vindt niet zelden het des uchtends dood in 't zand. 'l Kleine vogelke en het bloemje, en de kleine mensch daarbij eischen ruime lucht, verkwikking, en een leven blij en vrij. Wee den dwazen roekelooze die daartegen zich verzet, want hij werkt nature tegen Godes alvoorziende wet. Dan, ons Lielje ging ter schole, als men zóó wel noemen mag, een verimifte lage kamer, waar men kantwerkt dag aan dag, en voor 't ruwe speldekussen, stil, bcweegeloos gehukt, daaglijks vijf of zes paar uren jonge meisjes nederdrukt. Waar men liefdeloos en gierig, slechts op eigen baat bedacht, groei en bloei, en geest en leven gansch meêdoogeloos verkracht waar men 't lieve schoon geslachte, waarmeê Vlaandren roemt en gloort, smacht, verkrenkt, verteert, ontzenuwt, langzaam weg.... en doodt en moordt.. Daar, daar ging het kleine Lietje sedert nauw twee jaren heen, en geleek op ver 11a 't zelfde schoone kind niet meer, o neen Zijne handjes waren beeridrig, en zijne oogetjes verdoofd, zijne wangsken ingevallen en de roosjes weggeroofd. Zes jaar later zag de Tante Lielje vijftienjaarge maagd, maagd och God, wat edlen name zulk onzalig schepsel draagt! Stijf en stam en krank van leden, pijnlijk 't hoofd vooruit'geheld, kwijnend aan een wreede horstkwaal, die meestal een tering meldt, En de brave treurde en weende, met de droeve kranke meê en bezorgde ze, en verlichtte zoo veel mogelijk haar wee.' Maar t werd Baafihis en de kvvale nam de laatste krachten at van de zieke, wie T een heil was neêr te dalen in het grai. Wind- en regenbuien hadden al !t geblaart niet neêrgeschud eer T ontvleeschde rit van Lietje neerzonk in den kerhofpul. En ten uitjaa'rkomend later rustte steeds een ander lijk, de arme Tante nevens '1 nichtje in het stille doodeurijk Dat was "t einde van twee schepsels die de teerste liefde bond, en die zelf nooit de oorzaak kenden der genezelooze wond, die de baatzucht grijnzend hoorde door hun beider minnen hért, lol de zeissen van de dood een einde stelde aan hare smert (iSlem der Vlaamse he Landb.) van S3"" tot 3»=n Dec. S§<8 8. te zamen 7.. I STERFGEVALLEN Terrier, Joannes, 02 jaren, zonder beroep, weduwaar van Helena lVIIondt, Rysselstraat. Lannöy, Joannes, 28 jarerr, verken-slachter, echtgenoot van Elisa Préaux, Dixmudestraat. Guignon, Carolus, 40 jaren, schoenmaker, echtgenoot van Joanna üutoit, Thouroutstraat. Vandermarliere,Petrus, 72 jaren, grondeigenaar, ongehuwd, Ilout-markt. Beele. Carolus, 00 jaren, metselaar, weduwaar van Elisa Ferrant, Boterstraat. Beirnaert, Pelagia, 49 jaren, winkelierster, echtgenoote van llenricus Vandecasteele, Boomgaardstraat. Ferricx, Anna, 03 jaren, rentenierster, ongehuwd, Rysselstr. 1) qI te zó men I Mannelijk geslacht Benedex de jaiiex, \rj-ouwelijk id. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD 31 Dec. 24 Dec. B1ÏR GRANL.Y EA'Z. verkocht te kwantiteit. middenin-, p. lOUkilo. vcrkochlte kwantiteit. middenin', p. 100 kilu. Tarwe 29,500 8,000 700 309 1,442 3,000 23-00 10-50 18-30 20-87 20-87 0-75 315-00 17,500 0,900 1.200 618 2,000 2,000 23-25 16-50 18-23 21-84 21-35 6-73 322-00 Kogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter Dc prijs van het menagie-brood, voor tic weei 1" lot 8" Jan., is gesteld aan 21 centiemen per kilo. Tarwe van Rogge Sucriocn llaver Booneu VEURNE. 21 Drc. fr. 22-00 lot 20-00 17-00 13-30 10-30 18-00 18-30 17-75 13-50 21-30 liters. 28 Dec. 22-00 tot 25-30 16-00 17-50 13-73 10-75 11-00 13-00 20-00 22-00

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3