Stads-nieuws. - VerscliilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 8" J AN U AR IJ 180a. N° I40. DE TOEK De brieven voor de reduklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. LNSCUIUJ VING Voor IJ peren, per drie maanden, fr, 1-00; perjare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKli.NÜMAKINGEN 12 centimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. De nieuwjaardag is dit jaar met zijne aloude gewoonte van kaarten te dragen nogeens heengcvlogen. Een helder weder heeft gedurend geheel den dag niet opgehouden de mannen van korvée te begunstigen wij zeggen korven omdat het vele een korvée rekenen zijne vrienden een kaartjen te dragen Maar wat wij bemerken is dat toch de roering in onze stad veel vermindert. Eertijds had inen zich te Londen of te Parys gedacht omdat alle man, slaaf der gewoonten, zich als eene plicht oplegde een kaartjen te dragen. Eikendeen liep om zoo te zeggen van deure tot deure in aller haast om zijnen hoop kaartjens zooveel te gauwer kwijt te zijn. Nu heeft rneu iets anders uitgevondenmen doet een bandeken rond het kaar tjen, stelt er het adres op en men gooit het den post in. Deze die willen hier en daar een druppel of een wafel aanveerden, dragen hun kaartjen zelf. Wij hooren een post-bedienden zeggen dat deze gewoonte voor stad niet bestaat gij inoet het niet gelooven, lezer, 'l is omdat hij vreest van er te veel in zijn bureel te ontvangen want, als het waar is wat men ons ten nieuwjaardage zegde, zouden er maar te Ypre alleen 800 toegekomen zijn En het is niet alleenlijk hier, maar bijna overal is het persooncel in den post op deze dagen ontoereikend. Nu genoeg van kaartjens. Zondag in den namiddag was het gerucht in stad verspreid dat er een bakkersknecht, schaatsrijdende naar Dixmude, in de Vaart verdronken was. De jongen had zijne bazinne beloofd op een gestelde uur terug te huis te wezen en was in den vooravond nog niet te zien. De bazinne was ongerust en had eene vrouw uit het ge buurte, die aldaar om brood ging, hare vrees te kennen gege ven dat hij wel zoude kunnen verdronken zijn. Sefl'ens werd deze mare als echt verspreid: hij was verdronken! De hakkersgast had zich een weinig later dan zijn beschik bezig gehouden, maar is frisch en gezond. De menschen hebben somwijlen den duivel bij den kop om alles veel grooter te vertellen dan het waarlijk gebeurt. Het is hetzelfde met een vertelseken uit S'-Pieters-kerkKatriene, weet je het al, er is een duivel uit een vrouwens rok gesprongen, juist wanneer zij uit den biechtstoel kwam Eh wei hèère Melia, is 't waar? 't is een mirakel Ja Katriene, 'k heb hem gezien, hij had vlammende oogen en zoo 'nen steert Eh wel hèère eh wel hèère't is en straffe Gods Melia.. 'k Ileb hooren zeggen dat Trêa nu ook liberaal is, en wij zullen 't al te samen mogen bekoopen. Eene uur later liep geheel S1 Pieters parochie over hoop de menschen joegen elkaar den schrik op het lijf, men zegde dat de duivel op het kerkhof alle nachten predikte, dat anti christ haast moest komen om het einde der wereld aan te kondigen om de liberalen te straffen omdat zijliberaal zijn En weet gij wat het was, lezer? Op een Zaterdag namiddag was er een zedig meisje onzer treffelijkste inwooners hare christenc plichten gaan kwijten en te biechten geweest, maar iu liet naar de kerk gaan had zij in een huis van kennis goe den dag gaan zeggen. De kat was over eenige dagen gejongd; een spelend katje had zich in 's meisjes krinolien verborgen en zich in de plooien vast gehaakt, het meisje vertrok. Het beestje zich voelende medeslepen, had zich nog vaster ge klampt en toen in de kerk liet katje alles stil en den vasten grond voelde, kroop het stillekens van onder de krinolien ten voorschijn en daar was geheel de vermaarde Satansclie historie. Het is anders met het weder van den nacht tusschen Don derdag en Vrijdag. Tusschcn drij en vier ure was het een waar tempeesthet waaide en regende zoo sterk dat het in lang niet gebeurd was met nu en dan een bliksem- en donder slag gemengd zoo als in vollen zomer. Men zegt dat er een luchtverschijnsel (météore) over onze stad voorhij is gevlo gen de richting volgende van westen naar oosten. Donderdag avond was er algemeene vergadering bij de Koor-maatschappijhet verslag der rekening en het kiezen van ecnen kommissaris moest plaats hebben. Het gezelschap is talrijk geweest. Ten zelfden dage en gelijke uur, had er insgelijks eene algemeene vergadering plaats voor de Tooneel- maatschappij der Vlaamsche Ster: daar was ook iedereen op zijnen post. Ook gold het iets dal de maatschappij een aller grootste eer en voldoening verschafte. Men had vernomen door onzen eersten ambtenaar der stad dat er een Vaandel, door den Koning ten geschenke aan de Vlaamsche Ster was gegeven en dat zij een projekt te maken had hoe zij het be geerde gemaakt te hebben. Buiten het bestuur en de werkende leden in volle getal, zagen wij nog de heeren Van Bicsbrouck, kantonalen schoolopzienerMortier, bestuurder der stads school Bölim, kunstschilder en eersten professor bij 't tee- ken-akademie onzer stad, alle drij werkende leden dezer maatschappij, tegenwoordig. Na diepgrondige overwegingen, werd M. Bóhm met des-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1