Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG io" JANUARIJ 1863. N" 147. De brieven voor de redaktie, de boeken 0111 in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in l>ij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten burecle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. DE TOEKOMST Wij deelen, hieronder, eeuen brief mede dien wij in het nummer van Zondag' laatst, in Reinciertaantreffen. Na de lezing zal iedereen lachen dat hij er bij berst, wij zijn er zeker van, want kluchtiger geschreven heeft nooit iemand in andere gazetten gezien, ook willen wij deze vol doening aan onze lezers niet onttrekken, zie hier Yperen, 3 Januarij 1803. Mijnheer Reinacrt, Veertien dagen geleden, liet ik u door ecnen mijner beste vrienden ecnen brief ter hand stellen, nopens de Ster en hare brave leden een hunner zit tegenwoordig in "t pensionnaat, voor.,., snakerij(1) De voorzitter, een tweede Salomon, zit zeer verstandig ach ter zijnen bril en zijnen baard te kribbelen, te kribbelen, te kribbelen, alles ten behoefte der toekomst. Salomon is im mers een profeet. Jammer maar dat de mcnschen hem als een valscben profeet aanzien, en zijn gekribbcl niet willen lezen. Nochtans hij verklaart er zoo lieflijk en zoo zedig in, wat voor een groot man hij is, en wat voor groote mannen al zijne vrienden zijn. Fonsken Dupoiricr is zijn god, en hij knielt en kruipt er voor, dat het een aard beeft. De tegenstrevers van Fonsken zijn, in de oogen van den profeet, ajuinen, sclio- bejakken en ik weet niet wat allemaal, en dit is wel besteed Waarom zijn zij ook geen aanbidders van het ministerie? Het is vooral met vastenavond, dat de Ster veel plezier uit staat en doet uitstaan. Dan zingt zij Rijdenrijden, rijden op een wagentjeen maakt de aardigste flikkers voor onze stadhuismannen. Ge kunt wel denken, dat iedereen, met het grootste plezier van de wereld, een penningsken stort in liet zaksken, dat de Ster aan een stoksken uitreikt, ten voordeele der flikkeraars. Daarenboven, over acht dagen hebben zij nog een subsiedeken gekregen van frs 300. Och wat zal er nu ge flikkerd worden Mijnkeer Reinaert, gij die alles weet, zoudl ge mij niet kun nen zeggen, wat er geworden is van het geld, dat rond ge haald werd ten voordeele der ongelukkige uitgebranden van Brielen Veel menscben zijn bier benieuwd om dit te weten. Misschien zou u de spiritisme daar kunnen in helpen. Toe, M. Reinaert, doe de tafels eens spreken Uw onderdanige FéAMBEEUWDIUGEH. (I) Reinaert heeft inderdaad cenen brief ontvangen, maar daar stond niets in, betrekkelijk deze snakerij. Eh wellezer, is 't niet kluchtig en bijna alles waar wat er in staat? Ook moeten wij bekennen dat er maar één Reinaert is om zulke fijne artikels te drukken, maar ook ten is geen wonder hij heeft langs alle kanten uitgelezene corresponden ten. Er is nochtans iets, (men vergeve onze opmerking), dat af steekt en dat is het begin van den briefReinaert's correspon dent heeft vergeten het Férste bladje van zijn eigen boeksken open te leggen, daarin had hij gezien dat de tijden voorbij zijn toen liet menschelijk vooroordeel al de leden eener zelfde familje voor den misstap van eenen der hunnen deed verantwoorden, en bijgevolg de leden der Ster in hetzelfde geval zijn. Wat er nog te zeggen valt, op het laatste gedeelte des briefs, is dat Reinaert's correspondent zal moeten wachten lot dat dc tafels gesproken hebbenten ware hij zich naar Brielen en Yper-buiten begave en het aan de uitgebranden zelf, aan vvien de somme (fr. 1033,C7) is uitgedeeld geweest, ging vragen. Daar zal hij misschien weten wat er met het geld gedaan is geweest, maarheeft de correspondent tot nu toe niet kunnen slapen van ongerustheid nopens dat geld, hij verdient beklaagd te worden, want waarschijnlijk zal hij er anders nooit in gelukken het te weten. Mr Reinaert, In afwachting van nog hier en daar eenige kluchtige arti kels in het klein Toekomstje te mogen overnemen, heeft de ondergeteekende de eer U zijne vriendelijkste groetenissen te doen. Salomon II. Zondag, ten 9 uren des morgens, was er trekking in het Stadhuis alhier, voor het samenstellen van den Tuchtraad der burgerwacht. De kommissie bestond uit de heeren L. Spilliaert, kapitein, voorzitterJ. Yandermcersch, kapitein, lid; M. Ligy, luitenant, id.; L. Van Ackere, onderl., id.; L. Cardinaal, serjant, id.; G. Dewilde, brigadier, id.; H. Vanden Bogaerde, garde, id. en E. Van Eeckhout, serjant-major, se cretaris. De trekking gafvoor effectieve leden, de heeren: Th. Ilennion, onder-luitenant; R. Breyne, serjant; A. Dcgryse, korporaal, en Desimpel, garde. Voor plaatsvervangende leden de heeren: M. Ligy, voornoemd; G. Joos, serj,; A. Deruelle, korp,en IE Bossaert, garde. - - jCixS.-w

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1