Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en TooiieelnieirvTS. Bekendmakingen. Stads nieuws. Verschillige tijdingen. VIERDE JAAR. ZOADAG 29" JANUARIJ 1805. ■N° 149. DE TOEKOMST, Dc brieven voor tie redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 2C, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor IJperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, Ir. 4-00, voorop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verboog van het port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 1-2 eenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bengten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- regt driemaal eehberigt van zes regels, zijn beroep betredende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. kenaar voor één jaar, heeft Er worden wekelijks Afdi der in ons blad aangemelde goederen, plaats he Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. ïbben. lieden zondag gaat er eene afdeeling van ons garnizoen naar Poperinghe eene vertooning geven ten voordeele der slachtoffers van het ongeluk der koolmijn van Dour. Zie hier het program Fantaisie sur la Dame Blanche, pour harmonie, pr Painparé. TROMPE-LA-BALLE, comédie-vaudeville, en un acte, par MM. Lefranc et Labiche. Page, Écu ver, Capitaine, romance, par Membrée. lléloïse et Gargaillou, duo comiqne, par C. Devos. Les airs Suisses, fantaisie ponr harmonie, par De Weber. Le Drapeau Beige, chant patriolique, par Aujac. Macédoine sur divers opéras, pr piano, par Hosselen. Scène-Comique, racontce par un Anglais, Die heeren stellen zich nog voor Zondag aanstaande Meenenen MaandagKortrvk, te bezoeken, altijd met hetzelfde weldadig doel. Wij kunnen niet dan deze menschlievendheid toejuichen, en twijfelen niet of iedereen zal deze lofweerdige poging o ndersleunen. Donderdag aanstaande oen Februarij, geeft ons garnizoen, ten voordeele der slachoffers van Dour, eene vertooning-con cert op Stads-Tooneeizaal. Men zegt dat de aktrissen van het fransch gezelschap de heeren van 't leger in hunne menschlie- vende taak zullen helpen. Wij vernemen dat hetTooneelgezelsc'nap, onder het bestuur van Van Doeselaervan Antwerpen, in het festival der Vlaamsche Ster eene vertooning komt geven op 6 Februarij aanstaande. Wij hopen in den loop der aanstaande week het programma te kunnen navorschen, en verwachten ons aan iets buitengewoons. De laatste verlooning van 'l festival, de sluiting, zal ge geven worden op 19 februarij door de leden der Vlaamsche Ster. Onder andere zal er een oud stuk vertoond worden dat, wij verwachten er ons aan, veel aangenaamheden bij het pu bliek zal verschaffen, het is dat van Ogarita of de Wilde Vrouw Eene rat inde val maakt insgelijks deel van den avond. Bat is een gewrocht van den heer Versnaeyen, een stuk dat overal den grootsten bijval geniet. De andere twee stukben zijn -.Raad en Daad, alhier nog weinig gekend, en de Alleen loopers, blijspel van M. Sleeckx. Zoo men ziet zal het festival alleraangenaamst eindigen. De maatschappij de Kunst is ons Vermaak, gaat met eene inschrijvingslijst rond ten einde inschrijvers te bekomen tot het geven eener vertooning ten voordeele van den Armen onzer stad. De avond zou bestaan, zoo men zegt, uitSmeke- Smée en Gustaaf en Louisa. Weldadigheid wel toegepast en goed uitgevoerd zal altoos onze goedkeuring wegdragen en dewijl deze vertooning op eenen der vastcn-avonddagen past zou hi t ons niet verwonde ren of de Yperlingcn zullen hunne medebroeders helpen on dersteunen. Sedert eenige dagen hebben wij een vuil en nat weder; vorst, wind, regen en sneeuwvlagen wisselen elkander af,wat zeggen wij, de drij laatste komen soms alle drij in eens. Nog- tans zijn wij alhier gelukkiger dan in andere landstreken, de sneeuw die elders tot meters dikte viel, smelt, bij ons, naarmate die valt. De jonge winter-musschen beginnen reeds hunne kleine keeltjens open te zetten, een voorteeken dat wij niet veel vorst meer zullen te vrcezen hebben. Er zijn in Europa 45 heerschende souvereinen. Van deze 43 gekroonde hoofden, zijn er 9 van het roomsch katholiek geloof, maar I hunner is in den ban der li. kerk, 51 zijn ge reformeerd of evangelisch, l van den Griekschen ecre-dienst en 1 van 't Mahomctaansch geloofde 45c souverein is de Paus. De katholieke zijn 2 keizersOostenryk en Frankryk. 4 koningen Beieren, Spanje, Portugaal en Saxen. 2 prinsen Lichtenstein en Monaco. Dc in den ban geslagen souverein is deze van Italië. De 51 gereformeerden zijn 9 koningen: Engeland, Pruisen, Zweden, Noordwegen, Dencmerken, Holland, Belgie, Hano ver, Griekenland en Wurtenberg. 6 groot-hertogen Baden, llessc-Casscl, Mecklemburg-Stréiitz, Oldenburg en Saxen- Weimar. 7 Hertogen Anhalt, Brunswick, Nassau, Saksen- Meiningen, Saksen-Altenburg, Saksen-Coburg, Schleswig- Holstein. 9 Prinsen: Lippe-Detmold, Lippe-Schauniburg, Reuss - Greiz Reuss - Scheiz Schwarzburg - Rudolstad Schwarzhurg-Souderhausen en Waldrek. I Keur-heer: Hesse- Darmstadt. 1 LandgraafHesse-Homburg.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1