Kunst- Letternieuws. De Grieksche is de keizei' van Rusland en de Mahometaan- sche is deze van Turkije. Er zijn nog 7 republieken in Europa: 2 katholieken San-Marino en Val-d'Andorre en 5 waar de meerderheid der bevolking protestansch zijn: Zwitserland^ Hamburg, Breme, Francfort en Lubeck. M. De Meester, toeziener in het kollegie S' Vincentius,te Ypren, is onderpastor te Slavele benoemd. De verliezen der belgische geestelijkheid in 18G4 belie pen tot 151 overlijdens, verdeeld als volgt: Bisdom van Mechelen, 48; Gent, 24; Brugge, 16; Luik, 19; Doornyk, 24. Donderdag 8 dagen geleden, omstreeks G ure 's avonds, is er aan de hooge brug, te Dixmude, een schip gezonken, die geladen was met omtrent de 400 zakken tarwe, sucrioen, booncn en lijnzaad; alleenlijk een gedeelte van den mast was nog zichtbaar. Geiukkiglijk heeft men de vrouw van den schipper, die juist op het dek verscheen, op het oogenblik van het ongeval, nog bij tijds kunnen redden. Het graan, dat be stemd was voor de markt van Ypren, behoorde toe aan Ch. Cats, van Ptrvyse, en Bouckcnaere, van Schoorbakke, en werd toevertrouwd aan den schipper Gaillard, die P.Vermeire met het overbrengen had gelast. Men heeft gedurende 3 dagen bezig geweest aan het lossen van het schip en het opvissehen der zakken de schade is nogal aanzienlijk. M. A. Bouckaert, te RouSbrugge-ilaringhe, heeft eene uitvindings-bfevet bekomen, voor eencn vorm voor koolzaad koeken. Men verzoekt eene plaats voor de volgende regelen Sommige lieden hechten eene overdrevene weerde aan hunne te verkoopene waren en kunnen er zich slechts van ont maken na er gedurende zekeren tijd de slaaf van te zijn ge weest: dit is dezer dagen het geval geweest bij eenen inwooner der gemeente Westroosebc-ke. Zeker landbouwer-eigenaar, schoenmaker en vlaskoopman dier gemeente, na herhaelde malen eene hooge weerde te zijn geboden geweest voor vijf konijnen en zes kiekens, komt eindelijk, verleden maandag, met de dieren in eenen zwaren korf, op eenen kruiwagen, naar Dixmude-markt, doch op de gemeente Eessen gekomen, wordt de man, waarschijnlijk door hot overgroot last, van eene zware koorts overvallen en ziet zich gedwongen de hulp van den geneesheer in te roepen, hetgeen zoo gemakkelijk te vermijden was met zijne goederen te verkoopen aan den een of anderen konijnen-koopman, die zich met eene kleine winst zou te vreden gesteld hebben. Dit is een nieuw bewijs tot hoe vtr de hebzucht zekere lieden doet verdwalen. Te Brussel komt een nieuw dagblad te verschijnan, ge titeld: Ie Courrier de Commerce. Dit blad zal grooleudeels besteed worden aan zaken betrekkelijk de financien, nijverheid en koophandel. Na het vertrek van het Belgisch-Mexikaansch legioen heeft men te Audenaerde ontdekt dat er 5G matrassen, G3 oor kussens, 85 wolle sargien en 27G paar lakens te kort waren. E.i zijn valsche stukken van 1 fr. in omloop, dragende de beeldtenis van Napoleon III. I8G0. Mercier, de moordenaar en verkrachter van een kind van 7 jaar, is te Creil (Frankryk) maandag, 25 januarij laatst, gehalsrecht geworden. Mercier, die lang geweigerd had te biechten, is als goede en boetveerdige christene gestorven. M. de Minister van Oorlog heeft Vrijdag laatst nogeens hel woord genomen om in de Kamers het diskoers van M. Coomans tegen te spreken. M.Chazal heeft nogeens met veel vuur de permanente legers verdedigd. Na hem, heeft M. Le- soinne verklaard dat, alhoewel hij économist is, hij voor het Oorlogsbudjet zal stemmen want indien hij moest weten dat het land zich tegen den vreemde niet zou verdedigen, hij geen oogenblik zijn mandaat zou willen behouden. Voor eene derde maal is M. Chazal opgestaan om zich over de aanvallen tegen zijn budjet gericht te verdedigen. Hij heeft over generaal Delannoy, over de gcraieerde kanons, over de versterking van Antwerpen, over de uniforms der ruiterij en over al de vraagpunten dat men tegen het leger opwerpt, ge sproken. De zitting van vrijdag is gesloten met een diskoers van M. Jacobs, betrekkelijk zijne polemiek in het staatsblad met generaal Delannoy. Ilij houdt staan, niettegenstaande dc talrijke wederleggingen van den generaal, dat het noorder- Kasleel in overtreding met de wet is gebouwd geweest. Zaterdag werdt de woordenwisseling voortgezet. -De sloep De I/oop, kapitein Leopold Colli, is in zi e met hare 13 man vergaan. Antwerpen is in verslagenheid. Dc slechte staat van de sloep, die reeds GO jaren dienst telt, is de oorzaak van het ongeval. Zoo men weet was de kapitein en een zijner gezellen on langs door den keizer van Oostenryk gedekoreerd voor daad van menschlievendheid. De visscherssloep DanielNr 3, van Oostende, is ook over 23 dagen van daar vertrokken en laat geene maren. Zij was met 6 visschers bezet, waarvan er 4 getrouwd zijn en samen 16 kinders achterlaten. Oostende is in groole ongerust heid over hun lot. HET VLAAMSCH TOONEEL. Het gouvernement heeft het verslag uitgegeven over den tooneelkundigen prijskamp van 1804Dit werk bevat als bijlage de lijst der tooneel-maat- schappijen welke in België bestaan. Hun getal is groot, en toont hoezeer dc smaak tot tooneel eigen is aan ons volk. In de provincie Antwei pen zijn er 23 tooneei-maatschap- pijen in Braband 18; in Limburg 5; in Oost-Vlaanderen 27 in West-V laanderen 30. Zoodat er 105 tooneel-maatschap- pijen bestaan in onze vlaamsche gewesten. de oudste van het land is 1De maatschappij Van Vroescepe Dinne, gesticht in 11 Go, van Nieuport. Dan komen in oudheid de maatschappijen 2. De maatschappij de Roos, van Hasselt,onder kenspreuk Hitte vercoelt, gesticht in 1315. 3. Arm in de IJorze en van zinnen jong, van Veurne, ge sticht in de XIII eeuw. 4. Dc Fonteine, van Gent, gesticht in 1448. 5. Scherp Duer H. Kruis, en Nu, morgen niet, be staande reeds voor 1449, te Dixmude. f». Wat rijp, wat groen, komt wijsheid voén, gesticht in 1450, te Oostende. 7. De Zeegbare herten, van Bousselaere, voor 1474. 8. De Victorinnen, van Poperinghe, van 1490. 9. Dc Rosiers, onder kenspreukDeugd is 'l motijf, van Dendermonde, XV eeuw. In de eeuw van 1500 werden gesticht De Wijngaard, van Brussel (1557). De Goudbloem, van St. Nikolaas (1536). De Barbara Gilde, van Poperinghe (1535). De Droogaars, van Wervicq 1505). Het Eglentierken, van Hoogstraten (1535). In '1 jaar 1G00 werd er maar eene gesticht, de Rhetorika, van Moorseele, in YVest-Vlaandcren (1G79). En in de XVIII eeuw Vreugd en Deugd, van Lokeren; du Rhetorika, van Sot- teghem (1744), en Vrolijk overal, van Ilarlebeke (1773). De andere maatschappijen dagteekenen de XIX eeuw en werden bijzonderlijk gesticht sedert de jaren 1848 en 1850. MENGELINGEN. Wij hebben als geneesmiddel der scheelhoofdpijn (migrai ne) de toepassing aangeduid van een koperen ketel, tegen het voorhoofd van den zieke gehouden. Ziethier, zegt de Opinion Nationale, eenige bijzonderheden daarover li De werking van het koper, in aanraking gebracht met den zetel eener zenuwpijn is niet te betwisten. Het is reeds lang dat men daar de gelukkige uitwerkselen tot zelfs in onze afgelegenste buitenstreken van kent. In het zuiden van Mont-Pore, te Auvergne, in het oud kanton van Arctanse, droegen de vrouwen en dragen mis- schien nog eene soort van diadeem van rood of geel koper, met meer of min pracht en smaak bewerkt, bestaande uit eene dunne schijf die op de slapen drukt. Men noemt die Serra-ma-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2