Stads-nieuws. - Versehillige Tij dingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. ■VIERDE JAAR. ZONDAG 12" FEBRUARIJ i860. N° iöi BERICHT. l)e Redactie der Toekomst, van Yperen, maakt het Publiek bekend dat men al de naamlooze. brie ven, aan bet Bureel gestuurd, als verloren mag aanzien; dewijl, zoolang de brieven niet onder- derteekend zijn, zij dadelijk, zonder lezen, in het vuur geworpen worden. DE TOEKOMST, Oe brieven voor de redaklie, de hoeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, i'r. t-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eèntimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot liet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, treeft regt driemaal een herig! van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Volgens het zeggen van geloofweerdige personen zou het tweegevecht tusschen onder-officieren onzer rijschool, en in ons laatste nummer gedrukt, niet gegronds hebben; het zou een verdichtsel zijn door den eenen of anderen nieuwsvertcl- der uitgevonden. Wij zijn waarlijk verheugd dit onze lezeren te kunnen me- dedeelen, want in onze verlichte negentiende eeuw brengen zulke voorvallen, wanneer zij gebeuren, geene eer aan ben die het verrichten, en nog min aan degenen die het niet be letten. Het Festival door de STER uitgegeven verschafte dezen winter verschiilige aangename toooneeiavondeii, en <lt' liefheb bers van vlaamschc comedie zijn maandag laatst op een dier avonds maatvol vergast geweest. De heer Van Doeselaer, van Antwerpen, gaf «ene vertoo ning in ons stadsschouwburg. Het publiek was onuitsprekelijk te vrede over de opvoering der vier stukjes; ook kunnen de acteurs en actricen zich over mangel aan toejuichingen niet beklagen, want geheel den tijd der vertooning was het in de zaal als een donder Wij hebben eene goede tijding hier nog bij te voegen: M. Van Doeselaer, met zijn uitgelezen gezelschap keert naar onze stad terug op Dinsdag van Vastenavond, zijnde den 28 dezer. Het is spijtig dat men tegen dien dag de zaal bij geenen ko perslager kan dragen om een weinig uit te wijden, want reeds was ze maandag laatsteen derde te klein. Ve'urne en Poperinghe zullen insgelijks van het geluk ge nieten en het kunstgezelschap van M. Van Doeselaer mogen bewonderen, want volgens wij vernemen is het op Zondag 26 Februari Ie Veurne, en Maandag 27 aanstaande tc Poperinghe dat die heei' beschikt eeuc ver tooning te geven.. Tusschen dien tijd zullen de liefhebbers die de Vlaamsche Ster gcern zien spelen ook hunne voldoening hebben, want deze maatschappij geeft de opsluit baars festivals op Zondag naastkomende19 Februari 1863, met eene uitgelezene vertooning. In den loop der toekomende week het program. De liefhebbers der maatschappij,de Kunst is ons Vermaak, zullen ook, op maandag 27-Februarij naast eene vei tooning geven, op stadsschouwburg, bestaande in: Smeken-Smeê, een tooverstuk door Siecckx, en Gustaaf en Louisa, drama. De heeren timmermansbazen onzer slad hadden over eeni- gen tijd een algemeen reglement ingebracht bij welk het getal uren per dag en den loon van 23 centimen per uur vast gesteld werden. Het Stads-bestuur komt insgelijks, voor wat de werklieden voor stad aangaat, eene algemeene regeling in tc richten, die de volgende uitslag te wege brengt De loon wordt vastgesteld op 22 centimen per uur voor den werkman en de dobbels voor den meester aan 3 centimen; voor de helpers of dienders, aan 13 c. per uur, en voor den meester insgelijks aan 5 c. Het getal uren works per dag is bepaald In Januarij, op 7 1 2 uren; Februarij, 8 uren;Maart, 9 uren; April, 10 uren; Mei, Junij en Julij, 12 uren; Augustus en September, 10 uren; October 9 uren; November, 8 uren; December, 7 1/2 uren; dus dat voor den werkman de kortste dag fr. 1-63 opbrengt en voorden langsten fr. 2-64.Voor den diender, fr. 1-53 de kortste dagen, en 2-16 de langste. NOTA: Deze dagioonen zijn niet aan leerlingen of uitmun tende werkmannen toepasselijk. Het eerste Concert der Maatschappij Koorzangers van Yper, zal plaats hebben op Donderdag aanstaande, 16 Februarij, ten 6 1/2 ure 's avonds, in het lokaal der maatschappij, zaal van den Grooten Gouden Arend, op de Groote-Merkt. Ingang langs de Hond-straat. Zie hier het dagorde n° 5!, dal door den kommandant der burgerwacht van Yperen, aan alle de leden des batailjons is toegestuurd geweest: De Majoor Kommandant, wenschende liet Kader der Offi cieren, Onder-Officieren en Korporaals van het bataljon te vervuilen, heeft de eer de Leuen der Burgerwacht bekend te

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1