Vei'schiilige lijdingen. Officiële akten. A. Ridder II VADERICK. MENGELINGEN. BURGERSTAND. maken dat de Kiezing lot aile de openstaande Graden omtrent het einde der maand Februarij 18G5zal plaats hebben. De Burgerwacht van Yperen bezit genoegzame stoffen om van dit korps een waar keur-bataljon te maken; om dit te be komen is de goede wil van eenieder toereikend en ik ben ver zekerd dat aile de leden der burgerwacht in mijne gevoelens zullen deelen. Van nu tot den dag der kiezing, raadpleegt elkander en stemt op degenen die door hun oordeel, hunne werkzaamheid en dienstwilligheid u de waardigste zullen voorkomen; ik wil u de grootste vrijheid laten en zal geen den minsten persoon lijken invloed op uwen keus bewerken. Om deze kiezing niet nutteloos te doen, zoo als het voor tijds menigmaal gebeurd is, begeer ik dat de Kandidaten al leenlijk gekozen worden na dat de Kiezers zich zullen verze kerd hebben dat de Graden door diegenen zullen aanvaard worden, want de kiezingen, volgens den wensch der wet, een verplichtende dienst zijnde, is het van aangelegenheid dat deze bewerking op eene ernstige wijze geschiede, en ik stel genoegzaam vertrouwen in den goeden geest waarmede de Burgerwacht bezield is, om verzekerd te zijn dat ik niet vruch teloos uwe aller dienstwilligheid zal ingeroepen hebben. Zie hier de lijst der openstaande graden 1 COMP., een Kapitein, een Fourrier, twee Korporaals, 2 COMl'., een Luitenant, een Fourrier, een Korporaal. 3 COMP., een Kapitein, een Luitenant, een Onder-Luiten.' 4 COMP., een Luitenant, een Onder-Luitenant, een Four rier, een Serjant, vier Korporaals. Yperen den 4 Februari 1864. De Majoor Komma.ndant, Men schrijft uit Mechelen Het gemeente bestuur heeft, in zijne zitting van Donderdag laatst, met algemeene stemmen (min twee), het voorstel van M. De Jode aanveerdt, betrek hebbende op de policie der kerkhoven. Dit voorstel luidt dal in het toekomende de lijken zonder onderscheid van geloofbelijdenis nevens elkaar op or dernummer zullen hegraven worden. M. Van Ryswyck, gemeente-raadsheer, te Antwrepen, heeft aan de geabonneerden der Grondwet een omzendbrief gestuurd, hen aankondigende dat zijn dagblad niet meer zal verschijnen. In Januari 1864 zijn er 6,205 brieven niet te recht ge komen, uit oorzaak der slechtgeschreven adressen. Na ope- ning, zijn er 4,477 kunnen ter bestemming of aan de verzen ders gestuurd worden; 1,728 brieven blijven liggen. In 1864 zijn de volgende toelatingen lot jacht afgele verd: provincie Antwerpen, 817; Braband, 1,944; Weslvl., 934; Oostvl., 980; Hencgauwen, 2,281Luik, 1,481: Lim burg, 592Luxemburg 686; Namen 1,278 Totaal 10,993. Dus 285 meer dan in 1865. De ontvangst voor deze toesteming beloopt op 551,776 fr, Men spreekt op nieuw van het daarstcllen tusschen Frankryk en Engeland eens ijzerens Tunnels, in honderd af- deelingen verdeeld en geschikt om onder zee het gemeenschap te openen. Die ijzeren tunnel zou nog omkleed zijn met een ander beschermende ijzeren deksel. Tusschen de twee ijzeren deelen zou een sterk mestelwerk de leemte vullen. Het is te Bcrningham, in Engeland, dat men het meeste getal stalen pennen vervaardigt. Het zijn meestal vrouwen die in deze fabriek werken. In tien uren werkens kan eene volko- mene arbeidster 250 grossen of 56,000 pennen snijden, en om dit getal te bereiken moet men minsten 72,000 bewegingen met den arm maken, het is te zeggen twee per seconde Het assisen-hof der provincie Westvlaanderen, voor den eersten trimester 1865, zai op maandag, 27 dezer, te Brugge geopend worden, onder het voorzitterschap Van M. Onraet, raadsheer bij het hof van beroep te Gent. Alle dagen worden er petitiën, met talrijke handteeken* bekleed, naar de Kamér gezonden, eene vlaamsche vertaling dor Annates parlementairen vragende. De provinciale raad van Braband heeft, op voorstel van M. Jones, besloten dat voortaan het verslag zijner zittingen ins gelijks in het vlaamsch zou worden vertaald. De wapennijverheid neemt te Luik voortdurend in bloei toe. Het getal der geweeren, pistolen, enz., welke gedurende het jaar 1864 gekeurd zijn, heeft het enorme cijfer van 674,482 bereikt. Zoo groot was dit cijfer tot nu toe nog niet geweest. De Ere impériale meldt, dat er aanhoudend veel sneeuw in de Pyreneën blijft vallen. In de hoogst liggende dorpen heeft dezelve eene hoogte van meer dan 6 m. bereikt. Men vreest dat er talrijke sneeuvvlawicnen zullen zijn op het oogenblik dat de luchtgesteldheid zachter zal worden. Er hebben tusschen Saint-Sauveur en Gèdre reeds tien sneeuwlawienen plaats gehad. Te Gavarnie werden er twee huizen en zeven schuren door vernield. Gelukkiglijk hebben de inwooners zich kunnen redden. Dixinude, 6 februarij. Ter oorzaak van de werksta king in de suikerfabriek alhier, bevinden zich 74 werklieden, dezer stad, tot nu toe zonder werk. Versheidene amerikaansche bladen, bevattende berich ten uit Mexico, zijn in Frankryk niet uitgegeven, en wel om dat daarin werd gemeld, dat de generaal Douay gedwongen was geweest Guadalajara te ontruimen, dat het garnizoen van Tjalpalin in opstand is gekomen en dat maarschalk Ba- zaine aan het hoofd van nieuwe troepenafdeelingen het corps van den generaal Courtois ter hulp heeft moeten snellen, ten gevolge van eene nederlaag door den laatstgenoemden in Oajeraca geleden. -- De rechtbank van Grenoble heeft, bij een uitvoerig ge motiveerd vonnis, beslist dat de eisch van Roux onvereenigd is met de uitspraak van den jurij, dat Armand niet schuldig is aan den moordaanslach, en heeft Roux dien ten gevolge zijn eisch ontzegd. Door koninklijk besluit van 8 Februarij, zijn in de Burger wacht van Yperen genoemd luitenant-adjudant-majoor, sieur Ligy, Marie, en luitenant-kwartier-meester, sieur Yander- meersch, Louis. Zeg eens Pé, is 't waar trouwt uwe zuster Ja, en toen ProficiatEnis 't nog eene bate Hoe, een' bate Ja, of het nog Wel is in de fortuin? Geloof het wel Tone is zijke: hij heeft twee jaren nevens de deure gewoond van X***, die over tijd zoo naar ge staan heeftom bijna een half miljoen te deelen van 3'" t#« ïefce. 1865. GEBOORTEN' Mannelijk geslacht 11) Vrouwelijk 2) zamen 13. HUWELIJKEN. Reyns, Leopoldus, kladschilder, en Laroy, Melania, kant werkster. Odent, Ludovicus, kuiper, en Dejaeghcr, The- resia, hovenierster. Janssens, Ludovicus, zonder beroep, en Taccoen, Philomène, naaister. Derathé, Ilenri, soldaat bij de administratie comp'®, en Durnez, Carolina, kantwerk ster. Behague, Joannes-Baptiste, olie-slager, en Oste Stephania, naaister.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2