AHAND DETHOOR, I li E N M A ISO A P&TDBES DE RUWAARD, GO DE LIEVE, Stoven-maker, Koperslager en Pompen-maker. IJuitengcwooTie Op Donderdag 23n February 1865, om n VAN 268 KÖOI'EN BOOMEN, daeronder abeelen, popelierew, GRASSES, Le lundi, 18 Février 1865, mise-a-prix de la masse 22,100 IV. VAN VLAANDEREN, Prijs: fr. 1-56. KORTE-MEERSCHN° 12, W3PSI1®», Heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij zich komt te vestigen als Zijne 24 jaren dienst als werkman in deze drij vakken, bij den heer Yalcke-Hage, Gaz-onderne- mer, te Ypren, geven hem de hoop dat het eene genoegzame waarborg zal zijn oin hem van het vertrouwen van eenieder weerdig te maken. Hij beveelt zich voornamelijk aan voor liet maken en placeren van Cuisinièren (Keukenstoven) Salon- en Eetplaats warm-toestellèn. Amand DETHOOR. G R O OTE uren voormiddag. Ten verzoeke van M. Vandewa-lle te Moorslede en Dame weduwe Cappelle te Meenen. In hunnen bosch genaemd Boutensboschen hofstede in gebruike van Engel De Smedt, te "Moorslede, west van de kerk. GROOTENDEELS ESSCIÏEN OEMS EA EIKEN' PLANTSOENEN. Gemakkelyk voor den transport. De Boomen zyn van de sehoonste der streek, dienstig voor alle slach van werken. Tyd van betaling, mits borg te stellen ten aen- veerden van den Notaris VERE.EZ, te Moorslede. ET EXCELLENTES WARNÊTON. Tête de Flandre. a 2 henres de relevée, chez le sieur Beun. hótelier a Warnêton, il sera procédé a l'aB JUDICATION DÉFINÏTIVE d'une Maison a 2 demeures. Grange, table et 5 h. 51 a. 60 e. d'Excellentes Patüres Grasses, non oecupées, formant un soul bloc, situé audit Warnêton. prés de la ville, a l'ouest de la chaussée vers Ypres. Cette Propriété sera présentée en 6 lots et en masse, telle qu'elle est figurée aux précédentes af fiches. Les Notaires CARDïNAEL, a Warnêton, et VANDERMEERSCH, a Ypres, sont chargés de eette vente. IS VERSCHENEN, te Gent. bij C. VYT, aan de Wiitcrmoleabrnj: Groot Historisch Drama, iü zeven deeien, Fraai boekdeel in-12, van 82 bladz. compact. Prijséén frank. Men schrijft in ten bureele van de TOEKOMST. TE BEKOMEN TEN BUREELE VAN DIT BLAD s SINTE VLAAMSCIIE LEGENDE UIT DE XIs,e EEUW, door Vrouwe Van tckere, geboren Maria Daolaegbe, MET ZEVEN PLATEN, Boek- en Steendrukkerij van Engel Van Eeekbont, te Ypren. 7 1 '."j." i*j'jj'.gi11 ten1 ."VU**?1.'!1 y*11 1".ei "U». I>0 OR E. VAM DRIESSCHE.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4