Stads-nieuws. - Verschilligc Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VI Kit DE J A Alt. ZONDAG 26" FEBRL'ARIJ 186i>. N" 153 BE TOEKOMST. De brieven voor de rcdaktie, de boeken om in ons bladje ireplaalst to worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Vperen, per drie maanden, fr, 1-00 perjare, Ir. 4-00, vóórop te betalen, buiten stad, zelfde bl ijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit bl.id, alsook bij alle post-direkteurs. BKKK.N DM \K fNGEN 12 ceiitimcn den drukregel—de Plakbrieven van Verkoopmgen, Verpachtingen, enz. en andere Bengten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle mtee- ke.naar voor één jaar heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betredende, onvergcld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Wij zijn nogeens Vasten avond. Deze dagen zijn als t ware het verkort van het hec! jaar; de spiegel der gekheden en vaischeid de getrouwe nateekening der inensclielijke gebre ken. En inderdaad, Lezers, indien men het wel nagaat hoeveel vergelijkingen zijn er niet te maken? het leven is doorzaied met alle slach van voorvallen die deze dagen, in het oog sprin gen. Hoeveel zijn er niet die op de Carnavaldagen een rokskeu aantrekken, een personage verbeelden, enz, die hun gaal als pene tang op een verken. Wij herrinneren ons "nog over eenige jaren de verbeelding der russische armee gezien te hebben, men vond er van alles in: vrouwen met casque», mannen met heele kleine vesljens en groole hairen mutsen, spanbroeken en dan zuikdariige wijde dat men overschot ge noeg had gevonden om er nog een mantel uit te maken Itewelhet is nu op verre naar ook alzoo Dus carnaval. Wanneer men alsdan liet masker nagaat, dan vindt men ook oneindig veel gelijkenis. Stil daar komt een domino geheel in 't zwart, een masker bedekt zijn aangezicht, de mas ker is lachend geschilderd. Men ziet hem recht naar eenen persoon gaan en die persoon op alle punten bloedig door den hekel halen, leugens en waarheid, gemengd met kluchten, helpen den domino zijn man hclachen; deze laatste gevoelt zich gehoond, bespol, en weet niet van waar het komt. In de wereld is liet hetzelfde, men vleit umen schijnt in uwer tegenhtden te deelen, op het gelaat van uwen scliijnvriend staat belangstelling in uw lot te lezen enhet is valsch! Dij is bezig met u uit te liooren en plannen te maken om u te benadeeligen carnaval. Een derde masker is rijk gekleed, zijn gebaren zijn grootsch en zijn gesprek kluchtig. Men dunkt, onder dit eosliium is er een rijke verborgen, schuilt een gelukkige sterveling. Mis, vriend, het is een die een geheel jaar zijn oordjes gespaard, misschien droog brood geknauwd heeft om nu den groole uit te hangen. ln de wereld gaat het ook zoo men komt er vele tegen die grootsch in hun gesprekken, meer waan dan geleerdheid of verstand bezitten gekleed en opgepoetst, met ijdeleborze cn maag, soms zich niet geweerdigen een mindere geklecdde over de schouders te bezien altijd carnaval Zoo gaat het ook met de vlaamsche zaak. Velen, in plaats van ten haren voordeele al hun vermogen in te spannen, ma ken tr een partijspel van en trachten friet een vlaamseh mas ker de menigte te verleiden en den heiligsten pand van een volk, zijne taal, ter hunner gezindheid te verspillen. O car naval Maar Toekomst, gij zijt wel ernstig vandaag, wat schuilt er? Lezer het is carnaval, inet dat verschil, dat wij geen masker aantrekken om de waarheid te zeggen. Wie zegt dat er te Vperen nii !s te doen is? Waarlijk als men het eens goed narekent is het nog in lang alzoo alhier niet geweest: de fransche comedianlen zijn Zondag 2(i febr., aan hunne lüe'vertooning; de Vlaamsche Ster heeft er in haar afgeloopcn festival 5 gegeven de Fournier geeft nu eene voor den arme op Maandag 27 fcb., en het Tooneelgezelschap van Antwerpen, onder 't bestuur van den heer Van Docselaar, komt op dinsdag28 febr., eene allerschoonste vertooning ge ven (zie onze 4" bladzijde.) De lief hebbers wan vlaamsche of fransche tooneelvertoo- ningén kunnen dit saizoen goed hunne lief hebberij voldoen. De vlaamsche liefhebbers hebben waarlijk eene allergrootste kans, want de gelegenheid vinden eene vertooning hij te wo nen van den troep van M. Van Doeselaer, is inderdaad een treffen. Ook hooren wij gedurig zeggen Wanneer is 't dat Van Doeselaere komt? Dinsdag. Ik ga zien en gij? Ik ook. Tot zelfs de liefhebbers van fransch, die eenigzins het vlaamseh minachten zijn aldaar ook te zien wij kennen er die maar naar het vlaamseh spectakel gaan zien als het Ant werpen is. Met al dat, indien men Dinsdag eene goede plaats wil hebben, zal men moeten vroeg oppassen. De heer Theodoor Ceriez komt eene schilderij te voltooien bestemd voor de Parysche Tentoonstelling onder den tijtel van Bezoek des Geneesheers. De schilderij is tot 10 Maart aanstaande zichtbaar in de es- taminet den Casino, dicht de statie van den ijzeren weg ai hier. Onze foire schijnt dit jaar belangrijk te zijn.Reeds is er eene overgroote Manége op onze Markt geplaatst. Dezelve is als hij tooverij uit den grond gestegen. Gelukkig dat de vertooningen in Stads-schouwhurg op hun einde loopen want eene Manége zoo als deze van M. Lalane, ware in state om het volk geheel af te houden. Er zijn nog andere die schade veroorzaken en deze zijn die straatschenders die's nachts de plakbrieven V3n de muren af-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1