Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 12" MAART I860. N° 135. DE TOEKOMST, De brieven voor (Ie redaktie, (Ie boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJ VING Voor Yperon, per' drie maanden, fr, 1-00per.jare, fr. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeilde prijs met verboog van bel pórt. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dir'ekteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den' drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigtèn, ten burcele van dil Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot bet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle intec- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. I11 ons laatste nummer haalden wij met fierheid aan dat er nergens, in de drij eerste dagen des carnavaals, noch ruzie, noch gevecht plaats had gehad. Zondag laatst, als 0111 ons te logenstraffen, zijn er eenige beschonkene buiten-burgers die ergens op het Zaalhof, in een Café aldaar, alles kort en klein gemaakt hebben. Ze werden door de policie aangehouden en naar de beurs geleid, alwaar zij lot 's anderendaags moeten verblijven hebben. Gedurend geheel den namiddag van Zondag was de stad doorkruist van verschillig aardig gekleede maskers achter volgd door duizende jongens die zongen Zevenwevers voor sou Zevenwevers voor sou E11 kleèremaker toe Wij verstaan niet wat zij daarmede wilden beduiden, doch het was het gestadig refrein van een lied waarvan wij den zin niet kunnen vatten hebben. 's Avonds zagen wij in de estaminets verscheidene schoone gezelschappen gemaskerd, waaronder soms goed gekostu meerde, waarschijnlijk velen voor het bal van M. Leotaud, die in de comedie-zaal plaats had. Nu is alles in de rust teruggekeerd, en Yperen maakt zich gereed voor hare foire die, zoo het schijnt, dit jaar zeer be langrijk zal zijn eene dubbel reek kramen bekleeden reeds de Groote-Markt van aan de Ilysselstraat tot aan de Hondstraat dan van de Dixmudestraat lot tegen het Gasthuis staan de houten tenten der poetsenmakers en andere artisten. De Ma nége van den lieer F. Lalanne neemt er het grootste gedeelte van. In andere steden gedurende den vasten is het zoo doodsch als in een sterfhuishier te Yperen, in tegendeel, maakt het er geestig en zelfs geestiger dan op andere tijden des jaars en het is misschien daarom dat men zegt: <i Te Yperen is er geen vasten. De heer Louis Thiebault, rijtuig- en peerden-verhuurder in het Cafe du Saumon, alhier, heeft Woensdag in den namid dag, omtrent 3 ure,aan eenen zekeren dood ontsnapt.Die heer was bezig een zijner peerden tc bezichtigen, toen men een an der peerd uit den stal bracht; het schijnt dat het een peerd naar het ander zon geslagen hebben en dat de slag aan het peerd bestemd de heer Louis Thiebault in volle borst zou ge troffen hebben. Zijn staat levert niet veel gerustheid op. aaxgxEr- Donderdag avond, voor de eerste maal, heeft de Manége Lalanne eene vertooning gegeven. Door de zuurheid van het weder waren er weinig damen, maar overigens was er veel volk. De kunsttoeren die men er doet zijn merkweerdig de Clowns uitgelezen. Bij het eindigen der vertooning is er een ongeval gebeurd een peerd is onder de oogen der aanschotiwers al haperende zijnen bil gebroken en is ter plaats moeten doodgesteken worden. Zondag aanstaande, 19 Maart is er kiezing tot het vervullen van alle openstaande graden in de vier compagniè'n Burger wacht. Des morgens ten 8 ure is het voor de 1e compagnie; de tweede ten 10 ure de derde ten 2 ure en de 4e ten vier ure. Zoo men zegt zal het bureel eiker compagnie door het hoofd der Burgerwacht voorgezeten worden. Sedert eenige dagen hebben wij een allerslechtst weder. Sneeuw, hagel, regen, wind, niets ontbreekt er; onze straten en merkten zijn als modderpoelen of waterplassen. Niette genstaande het groot lokaas der buitenlieden (de foire) heeft er de wekelijksclie merktdag veel bij geleden. De bevoo'r- raadding minder zijnde is natuurlijk alles in evenredigheid duurder. Nu," na regen helder weêr», zegt het spreekwoord. De Moniteur kondigd het volgende bericht af "Te beginnen van den 20 maart 186b, zullen de telegra fische briefwisselingen in bet binnenland van 't koninkrijk overgebracht worden door den post, zonder kosten voor het publiek, te weten 1Van eiken bureelpost niet voorzien van een toestel tot overbrenging tot aan het telegrafisch bureel, dat het dichtste bij is 2. Van elk telegrafisch bureel van aankomst tot aan het verblijf van dien aan wien de bestelling gedaan is, indien dit verblijf in de plaats is. De overbrengingen zullen plaats heb ben door de courriers en de gewoone uitdeelingen, op risca der briefwisselaars, mits het bestuur geene rekening kan te geven hebben van het te laat aankomen van die wijze van briefwisseling.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1