pmsons GIIEEL^ Officiële akten. Brillant concours AYEUGLES. Kolonie der Krankzinnigen, Prijs: fr. 1-25. BURGERSTAND. COMMUNE DE VLAMERTINGHE. bevelhebber der burgerwacht van Gent, is aldaar overleden in den ouderdom van 70 jaren. Hij was geboren den 22 Octo ber 1794. L'Êcho de l'mdre «eelt de volgende petitie mede aan den keizer der franse hen gezonden. «Sire, ik heb onder uwen beminden oom twee doodelijke wonden bekomen, die sedert 50 jaren het sieraad mijns levens uitmaken. Indien deze twee titels u gevoelig genoeg schijnen tot het bekomen eens tabakbureels, zullen mijne hoop en mijne vrouw ten toppunt van vreugde stijgen. Sire, een woordje lot antwoord, als 't u belieft. GefranceerdX. In het gehoor van den 28 februarij heeft het hof van as sisen van Westvlaanderen den genaamden Deburghgraeve, zager, oud 52 jaren, van Oostnieuwkerke, beschuldigd van verkrachting en aanslagen op de eerbaarheid zijner wettige dochter, veroordeeld tot 13 jaren dwangarbeid, de tentoon stelling en berooving der burgerlijke rechten. De Vesuvius en de Etna spuwen vuur; daarenboven meldt men uit Napels dat de Vesuvius het kontrast van vuur en sneeuw aanbiedt. De lava, door den Etna uitgeworpen, heeft eene snelheid van 72 meters per dag bereikt. De uitbersting van den Vesuvius schijnt te verminderen naarmate die van den Etna vermeerdert. Dit dubbel feit be vestigt het oude geloof, dat de beide vulkanen met elkander in onderaarsche gemeenschap zijn. De Etna, in Sicilië, heeft een breeden krater geopend, Per- soonen, uit dit eiland aangekomen, zeggen dat de uitbersting gaat gepaard met hevige ontploffingen, welke inen aan los brandingen van artillerie mag vergelijken. Insgelijks dreigt de Stromboll op 'zijne beurt te zullen uit berstenreeds stijgen er dikke rookwolken met hevige vuur stralen uit zijnen krater, tot eene buitengewoone hoogte op. Men leest in den Moniteur Bij afwijking aan art. 5 van het besluit van 21 augustij II., wordt de sneppenjacht, te tekenen van den 4 dezer tot den 1 april uitsluitend, in al de provinciën geopend. liij besluit van den heer gouverneur der provincie "West- - Vlaanderen zijn de volgende onderwijzers tot den eed toege laten De heeren A. Courtois, benoemd tot ondermeester der ge meenteschool te LichterveldeDe Schrijver, id. te Keyern P. Devveerdt, id. tc Oudenburg; D. Rondelle, id. teYperen. Door koninklijk besluit van 7 Maart 1805, is het sieur Ghesquière, te Hollebeke, toegelaten zijne bediening van ge meente-secretaris samen uilteoefenen met deze van ontvanger der zelfde gemeente. van 3" tot IOc° IHaact 1SC5. GEBOORTEN' ^annel|jf sèslacht 7) g Vrouwelijk 8) STERFGEVALLEN. Wilsoet, Regina, 80 jaren, kantwerkster, weduwe van Jo- sephus Debacker, Rysselstraat. Brouck, Augustinus, 82 jaren, zonder beroep, ongehuwd. Rysselstraat. Braem, Barbara, 79 jaren, zonder beroep, weduwe van Antonius llrutin, Hout-markt. Cocle, Franciscus, 28 jaren, trom petter bij het I" reg' jagers te peerd, ongehuwd, overleden te Doornvk. Vercouter, Ludovicus, 55 jaren, daglooner, echtgenoot van Clementia Tasseel, Recollettestraat. Wil- laert, Maria, 50 jaren, dagloonster, echtgenoote van Aman- dus Seghers, Brielen-nevens-Yperen. Bededen de 7 jaren, *?ni* Sesl?cht te zamen 4. 'Vrouwelijk td. 1) MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD DER GRANEN ENZ. 1 1 Maart. verkochlte kwantiteit. middenpr. p. tOOkilo. 4 Maart. verkochtte kwantiteit. middenpv p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter De prijs van 12" tot 19" Maai 23,400 22-57 47,200 22-37 9,800 15-50 10,700 15-50 1,600 17-30 1,700 17-25 2,060 18-95 3,090 19-41 7,725 19-41 8,240 19-90 5,600 8-00 7,000 7-75 510-00 505-00 het menagie-brood, voor de week van den t, is gesteld aan 21 centiemen per kilo. VEÜRNE. Per 145 liters. 1 Maart. 8 Maart. Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boonen fr. 22-00 tot 26-00 16-75 17-00 13-00 16-25 11-30 15-00 18-50 20-50 21-00 tot 25-50 16-75 14-50 10-30 17-00 17-50 16-00 14-25 20-50 DE Un Brillant Concours de Pinsons, organise par la Société de cette commune, sera donné le 7 II VI par conséquent les amateurs qui voudraient prendre part a ce concours sont priés d'assister au lirage au sort qui se fera la veille du susdit concours, a l'estaminet La Demi-Lunëaprès le depart du dernier convoi, qui arrive d'ordinaire vers les 10 h. du soir. Dix beaux prix seront a gagner. Chaque peloton, fournissant 4 régies et 4 bons marqueurs, sera composé de 4 pinsons. La mise de chaque peloton se ra dc 6 fr» Les autres conditons comme d'usage. Voir les programmes. DE historisch gescliets door A.-C. VAN DER CRUYSSEN, Fraai boekdeel met 2 platen.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1