Stads-nieuws. - Verschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieu\rs. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZOADAG 26" MAART 1863. N° 137 DE TOEKOMST, ,a ,1» hn.tPTi nm in ons bladie aeplaalst tc worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 26, tee- Ue bneveuvoorde redak >e tie boekeaom .nons Dlauje g.ej per vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde ^^^^islA^ilG^''e\2<(fentoên8den^k'akrcge{i|1\in#vèrkoop^ enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt TrwoVdon wë^eiyts1Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag laatst was het kiezing in de 4 verschillige kom- pagnien Burgerwacht. 1,ie hieronder deszelfs uitslag EERSTE KOMPAGNIE. Kapitein Felix Sursan. Luitenant: Emile Dusillon. - FourrierGustaaf Joos. Serjant: Gustaaf Vuylstcke. - Kaporaal: GustaafComein. TWEEDE KOMPAGNIE. Luitenant: Hendrik Podevyn. Onder-luitenant: Polydoor Dupret. Fourrier: Bernard Cuvelie. Kaporaal: Benignus Sonneville. DERDE KOMPAGNIE. Kapitein: Louis Vanncker. Luitenant llilaire Decoene. Onder-luitenant.: Jules Begerem,Ld. Froidure. Kapo- raelsJoseph Mailliard, üésiré Uesmaretz. VIERDE KOMPAGNIE. LuitenantTheoduel Ferryn. - Onder-luitenant: Prosper Jolyt.SerjantFr. Liégeois. Fourrier: Adolphe Van Ecckhout. Kaporaals Leon Wyckaert, Jan Cnockaert. Onze foire heeft Zondag en Maandag veel volk in Yperen gelokt. Buitengewoon veel buitenlieden zijn de Manége gaan zien. Maandag laatst was er bijna brand in de Manége. Eene opening in eene buis dergazhad van achter aan het orkest eene planke in vuur gezet, waardoor de verschillige behangsels vlam valteden. Spoedige bevrijdmiddels werden aangewend door het personeel en eenige aanschouwers. Het volk is kalm gebleven. Men schrikt als men denkt aan de ongelukken die erin der gelijke omstandigheden hadden kunnen voorvalleneen enkel gil was genoeg geweest om 50 menschen te doen vertrappen. Vrijdag avond was het de laatste vertooning. Buiten ver schillige nieuwe voorstellingen gaf het muziek van l Gt1e reg' eene Macédoine die heel afwisselend en lief was. M. 1La- lanne is Zaterdag met zijn gezelschap naar Gent vertrokken. Woensdag, 22 Maart, had alhier de plechtige ter aardbe- slelling plaats van sr Jan-Bapliste Pelgrim, een vernuft en braaf werkman, gedekoreerd met het werkmans-eereteeken van 2» klas, meester-knecht der hersteilings-werken aan de S'-Maartenskerk, korporaal bij hel korps Pompiers, echtge noot van Maria-Theresia Ba ratio; hij werdt te Yperen geboren op 12 Julij 1819, hij stierf den 19 Maart 1805. Het korps Pompiers, vergezeld van zijn muziek, bewees den afgestorvene de laatste eer. De heeren burgemeester cn sell t- penen, dc officieren der Pompiers, al de weldenkende meesters en knechten, brachten eene laatste hulde aan hem die ten voorbeelde van alle werklieden dient. De kapitein-kommandant onzer Pompiers heeft over het open graf van die welgepaste woorden gesproken die iedereen heel diep getroffen hebben. Na hem, M. Mulle, een der kerk- heeren, heeft ook eene aanspraak gedaan waarin de deugden van den overleden werkman aangehaald werden. Ten zelfden dage 's namiddags, in de afspanning Sint- Aiidries, alhier, was er een der oppassers van de heeren offi cieren der rijschool die aldaar hunne woon hebben, die eene kat gevangen had en deze in den koer liet loopen, haar drij dog-honden op het lijf jagende die het arme beest seffens verscheurden. Intusschen kwam de officier, die den grap niet al te wel bevond, en na den oppasser eene goede zending gegeven te hebben, hem naar de kazerne geleidde, alwaar hij den kattenmoorder voor eenige dagen heeft doen vastzetten. De handelwijze van den heer officier heeft onze volle goed keuring, en wij kunnen niet dan het gedrag van den soldaat laken die zoo onmenschelijk eene arme kat door de honden doet verscheuren. Dat zijn van die beesten-beuls, die met hunnen mede- mensch, in de gelegenheid, op denzelfden voet zouden han delen. Vrijdag was het den 28" verjaardag van's Graven van Vlaanderen geboorte. Ons garnizoen was op zijn beste. ii Mc-jaw. De Vlnamsehe Ster geeft Zondag aanstaande, in haar eigen lokaal (Zaal van Apollo),.met de medewerking van Mevrouw Phare tooneeizuster,eene dier aangename vertooningen, die telkens den publieke zoo aangenaam zijn. (Zie onze aan kondigingen). Het bestuur der maatschappij stuurt ditmaal gecne inschrij- vingslijst rond, omdat het weet dat de wederverschijning alléén van Mevr. P.het publiek zal aanlokken om deze tooneelkunstenares te gaan bewonderen en toejuichen. Op Zaterdag, 25 dezer, ten 11 ure juist des voormiddags, ton stadhuize alhier, had er eene algemeene vergadering voor (Ie landbouwmaatschappij van het arrondissement Yperen plaats. Het dagorde was samengesteld uit de volgende voorwerpen: 1. Voorstelling van nieuwe leden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1