Stads-nieuws. - VerschilligcTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 2" APRIL 1863. N° 138. DE TOEKOMST, De brieven voor (le redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Ypercn, per drie maanden, fr, 1-00per jare, Ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook hij alle post-direk-teurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten hureele van dit. Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd lot hel verval van den dag der verpachting, des oversiags of anders. Alle inlee- kenaar voor één jaar, heeft regl driemaal edn berigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. /.omlag middag is er eene juffer, uiteen hotel der noord zijde onzer stad, al eieren te willen rooven, lot aan het lijf in eenen mestput gevallen. l)e plank waarover zij gaan moest, is glad in tweeën gebroken.Haar snijdend geschreeuw,door hare moeder gehoord, heeft haar spoedig doen redden, doch niet zonder moeitewant het mest was redelijk oud verteerden maakte als eenen modderpoel waarin zij reeds redelijk diep ge zonken was. liet meisje heeft het ontstaan met een weinig schrik en eene goede spoeling. i De heer Donnet heeft Zondag laatst, ten 3 ure 's namiddags, in de verlatene barak der manége Lalanne, het publiek van Ypercn eene buitengewone vertooning gegeven, bestaande in gevecht, machttoeren, schermen, enz., enz., te lang om te melden. Het is jammer: er zijn maar twee mannen gegaan om in den grond gelegd te worden; de schermmeesters zagen niet om, en er ontbraken gewichten om op le heffen! Zonder dat was het spektakel buitengewoon schoon M. Bonnet,de os der Alpen, zoo als men hem noemde, is heel zwaar van ge stalte, de affichen waren geheel groot; en daarenboven had men gedurende de representatie eenige afwisseling van hagel, sneeuw en regen, gemengd niet extra schoone koude voeten (de manége was niet overdekt), en dit alles voor den prijs van 1 fr. de eerste plaats; 60 c. de tweede en 30 c. de derde, en er waren menschen die nog niet te vrede waren T- T Ter gelegenheid van Ilaif-Vasten waren er Zondag eenige kluchtenaars, die in een groep, het Carnavaal begraafden.Een tambour-majoor met twee trommelslagers gingen voorop; daarna de dragers die,in een bed, eenen levenden mensch droe gen. Niets ontbrak: een man met eenen lanteern, de koster, enz.; dan de vrienden en kennissen,allen gemaskerd, en voor het laatste eene waarzegster. Wij willen ons oordeel niet strijken over zulkdanige farcen. Er zijn menschen die deze farce belachelijk vonden, andere die zegden dat het critiek was tegen ci of ld. Wij gelooven dat er misschien daarin geen erg stak, maar dat in alle geval deze klucht niet zeer kluchtig was gii dat ze zeer onbezonnen is uitgevoerd geworden, doordien ze te veel aan de babbeling lucht geeft. Het is te verwonderen, want dezen die ze uitvon den, willen noch thans somtijds slim zijn en hebben vooral het ongelijk van ecu strooi in huns medenin nschen oog te ontwa ren wanneer er cm (jroote balk in dc hunne steekt. Wij zijn nieuwsgierig te weten wat de waarzegster daarop zal waarzeggen. 's Avonds was het groot Bal dêcptgé in Stads-Tooneelzaal. Men zegt dat er veel publiek was. Wij vernemen dat de vlaamsche maatschappij de Kunst is ons Vermaak, Donderdag laatst, ten 10 1/2 ure des voor middags, in Parnassus, eene hrooduitdeeling aan den arme onzer stad gedaan heeft. Deze liefdadigheid is het gevolg eener vertooning, welke den 27 febr. II. in Siads-scliouwhurg ge geven werd. De ontvangst die de leden dezer maatschappij er gemaakt hebben was nogal belangrijk, en de onkosten afgetrokken, zijn er veel noodlijdenden die door dit geval de liefhebbers van het vlaamsch tooneel terzelfder tijde als de burgers die aan dit liefdadig werk geholpen hebben, kunnen zegenen. Donderdag namiddag, ten 5 ure, was er, in het Stadhuis, trekking tot het opmaken van den Tuchtraad der Burger wacht die moet zitten in het tweede kwartaal 1863. Deze werking geschiedde in de tegenwoordigheid van den Majoor-Kommandant, voorzitter; kapitein Cardinael, L.; lui tenant De Coene, 11.; onder-luitenant Vandermeersch, E.; serjant Smagghe, E.; korporaal Degryze, A.; de wacht Froi- dure, Ch., leden, en serjant-majoor Van Eechout, E.,greffier. Zijn door hel lot aangewezen, als effectieve leden MM. De Cadt, Bruno, onder-luitenant; Cuvelie, Bernard, fourrier; Baeckeroot, Engel, korporaal, en Merghelynck, Arthur, wacht. En als plaatsvervangende leden MM. Vandermeersch, Eniiel, onder-luitenant; Vuylsteke, Gustaaf, serjant; Hahn. Jacob, korporaal, en Struye, Eugeen, kanonnier. In ons laatste nummer gaven wij de lijst der nieuw-geko- zenen in de Burgerwacht. Zie hieronder de namen der heeren die hunne graden niet aanvoerden Jules Iiegerem, Ed. Froidure en Prosper Jolyt, onder luite nanten Gustaaf Comein, Benignus Sonneville, Joseph Mail- liard, Désiré Desmaretz, Leo Wyekaert, Jan Cnockaert en Benri Iweins, korporaals. Deze laatste, hij de eerste kom- pagnie mét 21 stemmen gekozen, hebben wij in ons laatste nummer vrijwillig achtergelaten omdat zijne nietaanveerding ons reeds hekend was.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1