Stads-nieuws. - VerschiiiigeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 9" APRIL 1805. Nu 159, Ministerie van Openbare Werken. DË TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: Voor Ypcrer,, per drie maanden, fr, 1-00: perjare, Ir. 4-00, voorop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van liet port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centime» den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des oyerslags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een borigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag, met het middaguur, groote parade op het Minneplein, over geheel het personeel der Rijschool in groote kleedij. De oorzaak dezer buitengewoone bijeenkomst was de erkenning van den kapitein kommandant Champeaux en den luitenant Courtin. Na eenige prachtige krijgsbewegingen, die waarlijk een schoon en indrukwekkend gezicht opleverden, is geheel de ko- lonne langs het publiek Slachthuis de Dixmudestraat, Merkt, Rijsselstraat, enz., naar haar kwartier vertrokken. Eene groote menigte was op het plein aanwezig. Zondag avond gaf de maatschappij De Vlaamsche Steii, in haar lokaal, de Zaal van Apollo, cene keurige vertooning. Drij blijspelen en eene kluchtige tweespraak, gemengd niet dans en koupletlen maakten de avondfeest uit. Doordien het jaargetijde zoo ver gevorderd is en het voor den eersten zondag van het jaar schoon weder was, kon er meer publiek zijn; doch hetgene dat er was heeft zich niet te beklagen gehaddc stukken werden allen even goed voorge dragen. Mevr. 1'heeft bij hare terugverschijning eene donderende toejuiching ontvangen, het publiek was gelukkig hare lievelinge weder te zien. Geheel den tijd hield het hand geklap niet op en heeft ons soms belet de fijnigheden van vcrschillige zinsneden goed op te vatten. Wij wenschen de Vlaamsche Ster geluk; zij toont dat zij leeft en gedurig werkt voor den vooruitgang van moeder taal en volksbeschaving. Wat zegt dc franschc directeur nu? Het schijnt dat hij zijn onkost niet gemaakt heeft! liet is in onzen aard niet iemand kwaad te willen maar zonder reden of recht de Ypersche liefhebbers in hunne eigene stad willen met opgezetten zin tegenkanten en den baas spelen, verdient eene les, en hij is zeker irlzoo iedcrmaal te varen. Een Concert gaat den IC april I860 in de stadstooneclzaal plaats hebben, gegeven door M. J. Moerman, zoon, gewezen leerling van het Conservatorium van Brussel,met de medehulp van M. Deligne, lc prijs van zang, en M. Pelgrim (Yperling) ic prijs der viool,van M. Ilamesse, komikc-zanger, ook van Brussel, alsook van het muziek onzer Pompiers. irnrra»o«o-imni Men is bezig, aan dc llijsselpoort met het oude wacht huis af te breken. Men gaat, na deze afbraak, eene vout op dc Yperlée leggen en alsdan aan de afbraak van den sleenen trap, recht over de wachtzaal, beginnen. Na dat, is het te gelooven dat men zal beginnen aan het wegwerpen van de llijsselpoort. Dit gaat een der schoonste werken zijn dat de stad zal doen verrichten hebben, doordien di zen kant van stad maar kan winnen met zijne omsluiting weggenomen te worden. De kalchiede, die van de llijsselpoort naar het ruiters- kwarlier geleidt, is ook voltooid; dus langs dien kant eene merkelijke verbeteringen bij gevolg verhooging in weerde der eigendommen aldaar gelegen. In den publieken-hof is men insgelijks bezig met den muur, langs den kant der eigendommen van M. Frysou-Van Outlive, omver te werpen, om een anderen op te maken. Dien muur dreigde instorting en het is daarom dat de stad denzelven doet vernieuwen. Aan de grootte der steeneii moet men schatten dat dien muur van de jaren zestien honderd dagleekent. TELEGRAEEJV. BIJZONDERSTE VOORSCHRIFTEN NOPENS DE BERICI1TENWISSELING A. Vereischte voorwaarden in de afgegevene berichten. De ter verzending aangebodene telegrammen moeten dooi den afzender onderteekend, in cenen klaren zin opgesteld en leesbaar geschreven zijn. Het adres behoeft volledig te wezen (naam van den bestem meling, woonplaats, straat en huisnummer; telegraafkantoor van aankomst, indien er geen bestaat ter plaats van bestem ming; wijze van bezorging, post. bode, enz.). De berichten mogen in fransche, duitsche of engelsche taal opgesteld zijn. De nederlandsche (vlaamsche of hollandsche), italiaansche, spaansche en portugeesche talen mogen aange wend worden in de betrekkingen binnen Belgie of met Neder land, Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugaal, Italië, Zwitser land, met de bijzonderste pruisische kantooren en met de Vereenigde Staten van Amerika. Het gebruik van een geheim cijfer is toegelaten in de te her halen berichten tusschen Belgische kantooren gewisseld. Indien een telegram, waarin van deze voorwaarden afgewe ken is, uit toegevendheid aanvaardt wordt, zijn de toevallige gevolgen dezer afwijking ten laste der belanghebbenden.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1