Ntads-nieuws. - Verschiliige Tijdingen. - Kunst- en Tooneeïnieuws* Bekendmakingen. Stads nieuws. Yerschillige tijdingen. NI Kil DE JAAR. ZONDAG 23» APRIL 18(53. X» 1CI. SE TOEKOMST, De brieven voor de redaktie, de hoeken om in ons bhulje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixrmide-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: Voor Ypert'.u, per drie maanden, Ir, 1-00; perjure, IT. i-00, vóórop te betalen, builen stad, zeilde prijs met verboog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. DEKEN'DMAKINGEN 12 cenlimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoppingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Alle Intee- kenaar voor één jaar, heeft rcgt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Het warm en schoon weder houdt gedurig aart.De hoogdag van Paschen en de dag die er op volgt hebben iedereen uit gelokt orn van (iet schoon weder gebruik te makenoveral waren er vee! menschen te vinden, in dc kerke, op de wande lingen, in de herbergen. Het zomerweder is heel aangenaam, maar het heeft ook zij nen onaangenamen kant, voornamelijk wanneer men tegen woordig is in een sermoen en men zijn ooren afgezaagd wordt dooreenen slaper die gedurig zaagt als om eenen boom tc door zagen en die eindigt nu t van zijnen stoel te zinken, zooverre dat de mensehen, geloovende aan onpasselijkheid, met eene half dozijn toesnellen om hulp te bieden. Niet dat wij het als een misbedrijf aanzien in de kerk door den vaak overmeesterd te zijn, verre van daar, het gebeurt aan iedereen maar als er zoo ten lieele lange kerel op een klein Stoeltjen zit te ronken en eene koddige tuimelpert inaakt, kan hij het ons niet kwalijk nemen dat wij van lachen ziek zijn geweest. (Medegedeeld Zondag laatst had in stads Tooneelzaal, het Concert van M. J. Moerman plaats. Men zegt dat, onder het betrek van 't mu ziek, de uitvoering onberispelijk was; maar dat, ingezien het schoon weder, men veel meer publiek verwacht heeft dan er naartoe is gegaan. Het is jammer, want zoo men zegt, is het talent van M. J. Moerman, als pianist, weerdig gehoord te worden. Er is niets aan te doen, het schoon jaargetijde is daar en iedereen profiteert van het schoon weder om den verloren tijd in te halen. Donderdag was er Concert in de zaal van den Gouden Arendop de Groote-Markt, door de Koorzangmaatschappij van Yperen, die aldaar haar lokaal heeft. Daar was het volle pot; veel en schoon gezelschap. Het kan niet missen: deze maatschappij is samengesteld uit meer dan 200 leden, en men mag zich verwachten aan nog gedurig aangroeiing, want op den voet dat ze samengesteld is moet zulk eene maatschappij gedurig aanwinnen, en mag de goede verstandhouding in haaren schoot blijven heerschen, dan zal onze voorzegging goed uitvallen. Men vroeg waarom er in dit Concert meer menschen waren dan in dat van M. Moerman, en het nochthans. ook schoon en aangenaam weder was. Deze vraag is heel gemakkelijk om oplossen: het was concert in beslolene sociëteit. Wat zeggen over tie uitvoering? Nirts dan gord want alle de stukken even gelijk waren nu l recht toegejuicht. Het is spijtig dat er geen één klein vluutnsch romansken in het feest plaats gevonden heeft. IA ij herhalen liet: hel is jainmer eene zoo schoone taal, wellicht eene derschoonste der wereld,in der gelijke feesten,in vlaamschesteden, door maatschappijen waar de Vlamingen eene meerderheid van ten minste 90 op 100 uit maken, alzoo geheel en al uitgesloten te zien. Wij hopen dat deze yergeteóheid zal hersteld worden en er een andermaal wel een klein vlaumsck kluchlliedeken of romansken zal ge zongen worden: ware het maar ten inzichte van den grooten S oorstaander der Vlaamsche Zaak, M. den Minister van Binnen- laudsche zaken Alfons Vandenpeereboom, Eere-Voorzitter der Vpersche Koorzangmaatschappij Het gebeurt dat men, in steden waar er peerdenvolk in garnizoen is, nu en dan verkooping houdt van pperden die door ouderdom of andere gebreken voor den dienst ombe- kwaam zijn geworden. Soms zijn er in dergelijke peerden- venditieh goede slagen te doen: de stoutste koopers zijn daarin 'gemeenlijk de beste en zelden hebben zij zich over hun nen koop te beklagen, hij dat gebeuren soms aardige grappen over eenige maanden was er een peerd den zelfden dag der verkooping doodgevallen en men begroef het beest met eenen kluelitigen stoet; dan zijn er die in geen rijtuig willen gespannen zijn; andere, die onder den man niet willen loopen. Laatst, te Gent, was er een dier peerden die men door de stralen zag been vliegen als een pijl uit eenen boog en waarop een cavalier met de oogen open gespelkt, van schrik om hulp riep. Het peerd verdween welhaast uit ieders gezicht, men liep achterna, maar peerd en man waren weg, niemand wist waar! Toen men dicht den avond vernam dat het beest recht naar zijnen stal in de kazerne was geloopen init zijnen cava lier op den rug Maandag avond, te Antwerpen, is er een heer, uit de 5" sektie, op den boulevard Leopold, tusschen zijne moeder en zijne zieke zuster, op eenen bank zittende, door eenen kwaad doener aangerand en de beurs of het leven gevraagd geweest. Die heer, zonder zich te ontroeren, haalde zijn pennemes uit zijnen zak en gaf zijnen aanvaller eene wonde in het aan gezicht. Op het geschreeuw der verschrikte vrouwen, liep de deugeniet weg. Seffens werd de policie op voet gezet en het is te hopen dat zij niet zal vertoeven den man met'zijne wonde te ontdekken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1