vierde jaar ®tads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws* Bekendmakingen. Stads nieuws. Verschillige lijdingen. ZOADAG 30» APRIL 1865 N° 162. DE TOEKOMST, De brieven voor (ie redaktie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING: Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00pérjare, fr. -1-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zeUd* prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 centimen den drukregelde Plakbrieven van Verkoopingen, Terpaehlmgen, enz. en andere Berigten, ten btireèle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol liet verval van den dag der verpachting, des overslag* of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar heeft rest driemaal een beried van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag avond, ten 8 ure, was er serenade gegeven in de R'ysselstraat, door het muziek der Pompiers, ter gelegenheid der trouw van sr Vandermeersch, een der muziekanten van dit korps. Eenige vuurpijlen, bommen en aodere vuurwerk- Stukken werden voor de woonst afgelost. Onnoodig tc zeggen dat er eene massa volk omtrent was. Maandag namiddag, ten 2 ure, was er serenade gegeven door het muziekkorps der Pompiers aan de woonst van den stedelijken raadsheer M. Cardinael, in 'de Hondstraat, ter ge- legeuheid der trouw zijner jongste dochter Emma nut M. Francois Smaelen, van Brussel. In den nacht'tusschen Maandag en Dinsdag dezer week is er te Gheluvelt een huis de prooi der vlammen geworden. Het stond langs de kalchiede vari Meenen naar Yperen bij de Espérmee, en was verzekerd voor eene som van 1,000 fr. De meubelen, kledingstukken, strooi en andere voor werpen (niet verzekerd zijnde) zijn insgelijks niet kunnen gered worden. Men schat het verlies op 900 fr. Gisteren acht dagen heeft men te Zonnebeke een jongeling ontgraven die, zoo het schijnt, over eenige weken, ten ge volge van slagen of steken in hel hoofd, gestorven is. Het algemeen gezegde beschuldigde eenen zijner makkers de dader er van te zijn. Die laatste zit tegenwoordig vast en het rechterlijk onderzoek wordt met alle nauwkeurigheid voortgezet. Burgerwacht. Datums der exercicien voor de wachten beneden de 55 jaren, telkens ten 7 ure morgens op het Minneplein 7 en 14 Mei; 11, 18 en 23 Jtinij25 en 30 Julij, De eerste wapen-inspectie voor al de garden op 21 Mei (de u(ir blijft vast te stellen). Wapen-oefening voor het kader en de wachten op 9 Julij ten 7 ure 's morgens. Tweede wapen-inspectie, den la October. Duiten dat zijn er nog twee monsteringen, later vast te stellen. «TTiTfr' Ziehier de datums wanneer de muzieken der Pompiers cn 4er linie in den pubiicken Hof, 's middags, of bij Vcrschaxe (buiten), ten 6 ure 's avonds, in het zomer-saizoën, spelen zullen 7 Mei, het Ge bij Yerschaeve, buiten; de Pompiers in den ppbljekpn Hof. 14, de Pompiers, buiten; de linie, in den hof. 21, de linie, buiten; de Pompiers, iu den Hof. 28, de Pompiers, buitende linie, in den Hof. 4 Junij, de linie, buiten; de Pompiers, in den Hof. 11,- de Pompiers, buiten; de linie, inden hof. 18, de linie, builen. 23, de Pompiers, buiten; de linie, in den Hof. 2 Juiij, de linie, buiten; de'Pompiers, in den Hof. 9, de Pompiers, huiten; de linie, in den Hof. l(j, de linie, bui ten; de Pompiers, in den Hof. 25, de Pompiers, buiten; de linie in den Hof. 50, de linie, buiten; de Pompiers, in den llof. 6 Augustij, volgens bijzonder program. 8, bal en ver lichting, builen. 15, de Pompiers, in den Hof. 20, de linie, buiten. 27, de Pompiers, builen; de linie, in denHof. a September, de linie, buiten; de Pompiers, in den Hof. 10, de linie, buiten. 17, de linie, buiten; de Pompiers, in den Hof. Op bet oogenblik onder de pers te leggen, zien wij onze Pompiers in brandgewaad met eene spuit en leeders naar de statie snellen: de telegraaf van Kortryk vraagt hulp. Men zegt dat er eene fabriek aan het branden is en dat men vreest, door den wind en het droog weder, het ongeval zich verder te zien uitbreiden. Op het punt te vertrekken, is cr tegenbevel gekomen. Moord van den President der Vereenigde-Stalen. De moord van den President Abraham Lincoln, is gebeurd- inden avond van 14 april laatst, in eene logic van een der theaters van Washington, waar hij zich met zijne vrouw en eenige zijner vrienden bevond. De moordenaar, in de logie dringende, schoot met eene pistool langs achter eenen kogel in het hoofd van M. Lincoln. De moordenaar sprong van daai op het looneel en een lang mes rondzwaaiende, riep hij: Sic semper tyrannis dan verdween hij langs den ingang der akteurs zonder aangehou den te zijn, en builen het schouwburg wachtten hem gezadelde peerden. Ter zelfder uur drong een ander moordenaar in de kamer waar minister Seward ziek lag en bracht deze laatste eenige doodelijke dolksteken toe. De zoon, die op het gerucht was toegesneld, ontving ook eenige doodelijke steken.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1