Stads-nieuws. - VcrschilligeTijdingen.- Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. nieuws. YllïRDiï JAAR. ZOADAG 7" MEI 1865. IS*0 163. De brieve» voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplaatst te worde» moeten:™c"vi^en^e™ te- "•estuurd worde». INSCHRIJVING Voor Ypere», per drie maanden, fr t-00 pei jaie, fr. 4-00 ooi qp te betalen. Buiten stad, zeilde -iriis met verhooff van hel port Men schrijft i» bij den drukker van d»t blad, alsoqk Ipj alle post direkteurs. fiKKK NDM VKlV,EN 13 cenlimen den drukregel - de Plakbrieven van Verkoopmgen. Verpachtingen enz. er ittreele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van,de" ii Ii ....it hm-iot vnn 7.fis reffe.ls. 7,iin beroep betiellende, onvergeluin aitniacije te en andere Berigten, ten anders. Alle intee- bureele van dit cekb ad gedruk zU» f/'^ ...treig.a ziin beroVbStrcff«.»dl, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Kr^analen^keip' Wdru^els van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats liebben. Old De heercn officieren, onder-officieren en muziekanten van het korps Pompiers hebben Donderdag laatst hunnen kom- mandant, M. de kapitein Rammen, een bewijs van hulde cn toegenegenheid gegeven met dien verdienstvollen heer hunne gephotographieerde groep, door den heer Mitkiewitz verveer- digdt, op te dragen. Het treffendste dezer plechtigheid is dat M. de luitenant Brunfaut eene Vlaamsche aanspraak gedaan heeft. Wij wisten zeer wel dat M. Brunfaut kundige en aan het hertsprekende fransche aanspraken machtig was, maar het was ons onbekend dat hij het vlaamsch ook bewerkt. De opdracht aan M. Ramoen bewijst hoeveel eerbied en aangekleefdheid hij bij zijne ondei hooringen heeft weten te verwerven en de vlaamsche aanspraak van M. Brunfaut ver zekert ons een kamper te meer voor onze beminde moedertaal. Eere zij hem Vrijdag laatst, 's morgens ten 10 ure, in de kerk van Sint Maarlens, had de jaarlijksche lijkdienst plaats ter nagedachte nis der dood van Napoleon I, Keizer der Franschen, alsook der afgestorvene medebroeders der maatschappij De ff a- penbroeders van het oud Fransch Keizerrijkdeze lijk dienst is jaarlijks gedaan door de zorgen van het bestuur dezes genootschaps. Ruiten het bestuur en leden woonden nogeenige overheden en voorname ingezetenen onzer stad deze plechtigheid bij. Wij denken het niet overbodig hieronder de lijst mede te doelen der afgestorvene leden dier maatschappij, sedert hare g (25 J it n ij 1845). De Clercq, Joseph, lid Corteyn, Pierre, idem Pironon, Anet, ondervoorzitter Angillis, Léandre, lid De Cock, Jean, idem Santorum, Jean, idem Van Ackere, chevalier, idem Francois, Xavicr, idem Verheylcwegen, Pierre, ondervoorzitter De Puydt, Pierre, lid Le Grand, Jean, idem Duhameetiw, Pierre, idem Huseel, Guillaume, suppl1 ondervoorzitter 1843. 1844. 1845. October April Junij Junij Aug. Januarij Febr. November Januarij 1846. April October ■-> November DcccmberI847. Verhaest, Jean, lid Spinnewyn, Charles, idem Van Droinme, Pierre, idem Vanhetile, Philippe, ondervoorzitter Treve, Thomas, lid Beaudin, Chretien, idem Legrou, Charles, Pacinian, Joseph, Van Wauterghem, Jean, Devos, Pierre, Tack, Henri, Olhon, Albert, Deconinck, Francois, Allewaert, Louis, Oily vier, Francois, Poupart, Frangois, Mailliard, Jean-Baptiste, Alleman, Ifenri, Verrack, Ange, Colombaen, Michel, DehenVj Louis, Hollevoet, Valentin, Moilzberger, Conrad, Vanhecke, Louis, Vereecke, Frangois, Gos, Constant, Dc Moor, Jacques, Rosez, Bruno, Devaux, Francois, Gravez, Antoine, Allewaert, Emanuel, Joos, Gérard, Verstraete, Jacques, Thiebault, Pierre, Flamand, Jean, Delerive, Albert, Gouwy, Charles, Turk, Francois, Cantinière, Cornélie Grootes, Soenen, Charles, Hoton, (tambour), Meersseman, Pierre, Lebouck, Frangois, Devocdt, Emanuel, Legravrand, Martin, Dutrot. Louis, 10 Febr. 1848. 14 Blei 16 Julij i> 21 November it 28 Januarij 1849. 12 Aug. k 12 Met 18SJ0- 20 September 9 October 30 Julij 1851. 24 Septemb. 1852. 22 Febr. 1853. 19 October 23 November 21 December I I Januarij 1854. 21 April 7 Septemb. 24 Blei 1855. 25 Septemb. 19 Febr. 1856. 25 Febr. 4 April a 8 April ii 22 April it 1 Septemb. 9 October 1857. 1 November 4 Januarij 1858. 12 Januarij 14 April ii 15 Januarij 1859. 8 Maart 28 Maart 28 Blaart 21 April ii 28 April ii 31 Aug. ii 21 April i860. 23 Septemb. 30 Januarij 1861. 8 Julij ii 26 Septemb. 13 Maart 1862. 20 Mei 6 Julij

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1