Stads-nieuws. - VcrschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. BERICHTEN. Stads nieuws. VIERDE JA AU. ZOADAjG 21" Mi:i 1863. IV" 163. Dc redactie der TOEKOMST kan niet genoeg de aandacht zijner lezers inroepen over het inzenden van brieven De niet gefrankeerde worden niet aanveerd, en de naamlooze zijn verbrand, zonder gevolg aan dcszelfs inhoud te geven. DE TOEKOMST, Of Iiricveu voor tli1 rcdaklie, de boeken om in ons blailje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-straat, 26, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperen, per drie maanden, fr, 1-00 per jare, li'. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle posl-dii ekteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregelde Plakbrieven van Yerkoopingen. Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des overslafes of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een bcrigl van zes regels, zijn beroep betreffende, onverguld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz der in ou.s blad aangemelde goederen, plaats hebben. Alwlc op «Ie T0EKOIIST een iibouuemcnt aiceinlvfflar den 8" trimester 18155, zal van Etcdcnlot laatstcn .Xcanijj aanstaande, ons fi! ad je it A VMS ontvangen. l)e plaats van orgelistin de S' Salvators-kerk, te Gent, was open. Jn den beginne dezer maand had er een kampstrijd plaats onder 10 postulanten, en wij zijn gelukkig te melden dat sieur Julius Bloerman (zoon van BI. Bloerman), onzen stadsgenoot, en organist onzer hoofdkerk alhier, zich zoowel onder zijne medestrevers doen onderscheiden heeft, dat de plaats aan hein ten deele is gevallen. Mochten er nog in Yper menschen zijn die hel talent van dien jongeling betw isten, zullen zij zeker, door deze benoe ming, van hunne dwaling terug keeren en zich voor overtuied houden. Zaterdag, met de trein van 4 ure's na noens, stapte M. de Minister van Binnenlandsche Zaken op onze statie af. De oor zaak zijns bezoeks te Yperen was de plechtige uitreiking die 's anderendaags moest plaats hebben der medaljen van 20 jaar dienst aan eénige leden van het korps Pompiers. Den Zondag 's middags begaf geheel het korps Pompiers, muziek vóórop, in groote kleeding en spuiten, zich naar de Groote-BIarkt, alwaar het zich in slag-orde stelde. Eenige oogenblikken later kwamen de heeren van ons Stads-bëstuur die den heer Minister vergezelden. De medaljen werden uitge reikt. Elke gemedaljeerde afzonderlijk, werd door den heer Minister gekomplimenteerd. Dan voerde de kolom eenige goede en gelijke bewegingen uit, die eere'aan de instelling brengen, waarna men alsdan het wapen-magazijn binnentrok. 's Namiddags ten 2 1/2 ure, in het hotel het Gouden Hoofd, was er een banket waar al de gemedaljeerden genoo- ihgd waren. Over tafel werden er eenige eeredronken voorge dragen en treffende redevoeringen uitgesproken. 'Gedurende den maaltijd speelde het muziek van "t korps, onder hel geleide van M. Balmaeckers. BI. de muziekmeester ütto, was onder de gemedaljeerden. Maandag avond zijn de Koorzanglicfhebbcrs ccne serenade gaan geven aan hunnen makker, BI. Paul Lapure, ter gelegen heid zijner trouw met jufvr. Blarie Froidure. 's Anderendaags der trouw werd er insgelijks serenade gegeven door het muziek vari het korps Pompiers onzer stad, aan het hólel De Kasselrij op de Groote-BIarkt, alwaar de talrijke genoodigden der hierboven aangehaalde bruiloft op een treffelijk gastmaal onthaald waren. Donderdag namiddag, ten (i ure, zijn de officieren en on der-officieren onzer Burgerwacht zich gaan oefenen in batal jon-school, op het Minne-Plein. De wapenoefening eindigde ten 8 ure. Donderdag, s middags, is de zoon van sieur Herman,garde- route, zijnen bil gebroken met te willen een vogelnest rooven, op eenen iepenboom langs de Boesing-kalchicde. Dit huisgezin is niet gelukkig; het is reeds de derde die alzoo gestropieerd is. De eerste zoon, in eene bruiloftfeest schoot zijnen duim af, de tweede brak al vallende zijnen knie' en de derde nu zijne bil, al in min dan drij jaar tijd. Heden, ten 10 ure vóórmiddag, is er groote wapeninspectie voor onze persche Burgerwacht. De algemeene vergadering-plaats is op de Esplanade, recht over de kazerne van het voetvolk. Het muziek van het korps Pompiers komt ook in dienst en zal aan het hoofd der kolom marcheren. Wij zien met genoegen dat meest overal in de Vlaamsche steden de gemeente-besturen de pogingen van de Vlaamsche genootschappen breedvol ondersteunen. Laatst te Gent, in zitting van 15 Blei, werden er 5000 fr. met algemeene stemmen van de tegenw oordige leden van den

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1