Versehiilige lijdingen. Kunst- on Letternieuws. 18" JUNIJ 1861). Vijftigste verjaardag van den slag bij Waterloo. den raad, de Maatschappij Broedermin en Taalijverals hulpgeld toegestaan om het feest ter gelegenheid van den 25" verjaardag harer stichting te vieren. Hier te Yperen is het gemeente-bestuur het 1 laamsch even voordeelig: De Kunst is ons Vermaak en de Vlaamsche Ster, twee maatschappijen onzer stad, kunnen ook over zijne milde tusschenkomst niet klagen. Men zegt dat er ten Tlmindage eene schoone feest ter gele genheid der overhandiging van het vaandel (Koninklijk ge schenk) aan de Maatschappij de Vlaamsche Ster zal plaats hebben en dat deze maatschappij niets zal verwaarloozen om dit feest luisterrijk te maken met eenen overheerlijke!) prijs kamp, met tusschenkomst van Staat, Provincie en Stad uit tc schrijven bij al de liefhebbers des lands. In de week van 1 tot 7 dezer maand, is van gansch Bel- gie, de markt van Veurne, die op welken de grootste hoeveel heid tarwe is verkocht geworden. 155,744 kilos werden er verkocht aan eenen gemiddelden prijs van 21 fr. 79 c. de 100 kilos. Volgens een dnitsch blad, kan men een onnitwischbaren inkt bekomen door 30 greinen suiker in 30 greinen water te doen. Men laat het smelten en voegt er dan eeltige druppels zwaar solferzuur bij. Als men dit mengsel warmt, verkoolt het suiker door de werking van het zuur: als men met dien inkt op lijnwaad of katoen teekent, laat hij er eenen koolach- ligcn grond op, die door het wasschen niet uitgaat; de ont bindende werking van het zuur op iijnwaad of katoen laat hem toe aan alle werking van al de scheikundige zelfsslandig- heden te wederstaal). Het verlies van pakken, in eene statie, die gemeen is aan twee ijzcrenweg-ondernemingen, valt ten laste der compagnie die liet vervoer gedaan en den vrachtprijs ontvangen heeft zelfs in geval de dienst der standplaats uitsluitend door de agenten der andere compagnie verricht wordt. Bij bevel van den eersten voorzitter van hel hof van be roep te Gent, zal de zitting van het hof van assisen van West- vlaanderen, voor het tweede kwartaal van 1805, den 5 Junij aanstaande, onder het voorzitterschap van den heer Verbacrc, worden geopend. Al de nieuwsbladeren geven bij voortduring geruststel lende tijdingen over den goeden toestand van M. Koning Leopold. Aan liet volle van Duitscliland, Engeland, Nederland, en België. Den 18 Junij verjaart voor de vijftigste maal de dag der verlossing Europa's. Op de velden van Waterloo werden, over eene halve eeuw, door de vereenigde Noordsche volkeren, de willekeur van eenen enkelen man en het overmachtige krijgsgeweld van het zuiden geknakt. Op het slagveld van Waterloo verrees vol kracht de Ger- maansche vrijheidsgeest, om in de wereld zijnen zedelijken invloed te herwinnen, en de volkeren op te wekken tot berei king hunner natuurlijke bestemming. Te Waterloo staat de Leeuw als zinnebeeld dier zegepraal en in de herten der ontslaafde natie leven immer de dank en de bewondering voor de helden van het Heilig Verbond der volkeren. Deze volkeren, in nood en kamp verbonden, moeten zich ook in vrijheid en vrede samenscharen, om den gesneuvelden broeder een dankoffer te brengen, en hulde te bewijzen aan het zinnebeeld der grootezegepraal der Germaansche stammen. Namens de Vlaamsche Beweging sturen wij eenen oproep aan de mannen van Duitschland, Engeland, Nederland en België, om, ter gelegenheid der vijftigste verjaring van den veldslag van Waterloo? een plechtig bezoek naar het slagveld te doen, en aldus de Dielsche staatkundige leveusprincipien te verheerlijken Verbond der volkeren in vrijheid, vrede en liefde, tegen overmacht en geweld Verbond der volkeren tot handhaving en bescherming hunner zelfsstandigheid Gcene andere beteekenis zal dit bezoek hebben het is legen niemand gericht; hel zal enkel de uitdrukking onzes dankge- voels zijn,'de uitdrukking onzer vreugde en de genieting onzer onafhankelijkheid en de bekrachtiging des rechts en des vrijen wils aller natiën. Na het bezoek zullen de deelnemcnden, Duilschcrs, Lngcl- schen, Nederlanders en Belgen, zich verccnigen rond den disch, zoo als over eeuwen hunne voorouders, de dappere Germanen. Brussel, 8 Mei 18G5. Namens de Inrkhlings Commissie: De Sckretaris, De Voorzitter, Raymond DE DEVN, EdwahdVAN DER PLASSCHE, Advokaal bij 'l Beroepshof te Brussel,Advokaat bij'l Dcroepsliof Ir Brussel Ligneslraut, 22. De plechtigheid zal geschieden onder het geleide des hoeren Felix Van de Sande, bestuurlid van den Nationalen Schouw burg te Brussel. 1. 9 ure voormiddag, ontvangst in de Nationalen Schouw burg (Cirque). Verwelkoming. 2. 40 ure voormiddag, vertrek naar Waterloo. Redevoering op het Slagveld. 5*. G ure namiddag. Feestmaal in den Nationalen Schouw burg (Cirque.). Hierbij wordt bericht dat er den 18 Junij, 's avonds na 11 ure, uit Brussel reizigerstreinen vertrekken naar alle richtin gen des lands. Om deel ie kunnen nemen aan dit feestmaal, is men verplicht zicli, vóór 12 Junij 18(15, cone genummerde kaart aan Ie schaffen van -i fr., bij den hoer Felix Van dc Sande, Princcsstraal, l i. Het bedrag dezer kaart moet vrachtvrij in geld of in een mandaat op don post, en niet in postzegels, toegezonden worden. Het verslag der werkzaamheden durende den zittijd 1864- 1865, door de Maatschappij Leeskamer te Rousbrugge, is verschenen hij 1). Allaert, bestuurlid. Dit verslag is den Ecdi n van het genootschap aangeboden. W ij lcz.cn in het verslag der zitting van 12 Mei van dc Bel gische Akademie hel volgende a Gelijkvormig de schikkingen van het koninklijk besluit, welk eenen drijjaarlijkschen Prijskamp instelt voor de Vlaam sche Tooneel letterkunde, heeft dc heer sekrelaris den uilslag doen kennen van dc beslissing van den Jurij gelast den prijs toe te staan, welke met eenparigheid was toegewezen aar. het geschiedkundig drama Jacob Van Artevelde. De schrijver van dit tooncclstuk, M. dc gepensionneerde kolonel. F. Van Geert, is hij het oproepen van zijnen naam onder toejuiching der vergadering, de belooning komen ont vangen die hem was toegestaan, en is door dc leden van het bureel hertelijk geluk gewenscht. Bij koninklijke besluiten van Mei zijn aan de volgende looneelstiikkcu de premiën toegestaan bij koninklijk besluit van 31 Maart I860 ingesteld

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2