MM. Vergulder en Kadermaker IIcvlbrocck-Yandermcersch GEMEENTE Sl JAN. Luisterlijkc Kampstrijd op Zondag 18n Junij 1885., MARKEY. TE ZONNEIIEKE, Oppci'NOgel n° 1. 15 fr. id. ii° 2. 10 id. no 3. lö Kwaedwillehde pcrsoonen hebben het gerucht uitgestrooid clilt ilv 111VÏ1 Stic! Villi opgehouden heb uil te oefenen. Van dat valsch gerucht bestaet er geen schyn van waerheiden ik neem deze gelegenheid waer om my in eenieders gunst aen te hevelen voor wal den stiel van VERGULDER en KADERMAKER betreft. Nu, gelyk voordezen, vindt men gedurig by my te koopen of te maken alle slach van KADERS, SPIEGELS van alle grootten, enz., enz. De geringheid van den prys, niet min dan de zorgen waermede ik myn werk voltooi, hebben my lot nu toe aenbevolen en veel bezigheid ver schaft. Ik hoop, MM., dat die valsche maren my uwe goede gunsten niet zullen doen verliezen. Mijne Ileeren, Ter gelegenheid harer Kleine Kermis geeft de gemeente Sl Jan, nevens Yperen, eenen Luister lijken Kampstrijd aan alle Maatschappijen en Lief hebbers van het Trabolspel, en dal onder de volgende schikkingen. PRIJZEN TE WINNEN. 1° Een zilveren eermetaal ter weerde van 20 fr. aan de maatschappij die zich met het meeste getal bolders zal aanbiedenden minste twintig mannen). 20-00 2° Een idem aan de maatschappij dei- verst afgelegene stad of gemeente, vogel vlucht genomen (ten minste 8 mannen of twee pelotons)20-00 5° Een prijs van lij fr. in ieder der 7 bol banen aan 't laatst aanblijvende peloton IOo-Oq Te samen fr. 148-00 VOORWAARDEN. Mijtte Ileeren, Ten einde de laak der kommissie te vergemakke lijken en alle gedrang te vermijden, noodigen wij al de mededingende Maatschappijen en Liefhebbers zeer vriéndelijk uit hunne pelotons eenige dagen vóór den Kampstrijd op te geven aan den greffier der Maatschappij die zijnen bestendigen stoel zal houden in de herberg S' Jans, bewoond door Engel Slembroucd. De Kommissie Leo De Bruyne. Eloi Proot. Frcderik "Willacrt. Aloïsc Dochy. Charles Yanwonlerghem. Rossaert-Dondt. De greffier, A. Geldhof. De hierbovenstaande kommissie is door het ge meente-bestuur van S' Jan aangesteld om de uit voering der Feest te regelen. De Burgemeester en Schepenen, Rij BevelDe Sekrelaris, Mijnheeren, Wij hebben de eer Üed. liittehoodigen tot de Sehieliog die wij, onder de volgende voorwaarden, op onze pers zullen geven Den ZONDAG 28» MEI 1868. ti GROOTE-MAKKT, Nu7, VOOR HET Art. 1De Prijskamp zal plaats hebben Zondag 18 Junij, 's namiddags. - Art. 2. Ieder peloton zal beslaan uit vier mannen en ieder bolder zal 2b centimen inleggeld betalen. Art. 5. om voor de eereprijzen te kunnen mededingen moei mén A. Voorzien zijn van een getuigschrift der burgerlijke overheid dat zij tot de eene of of andere maatschappij toehc- hooren en dezelfde gemeente bewoonen. 11. Voorzien zijn van trommel en vaandel. C. Ingeschreven zijn en den inleg be taald hebben ten langslen op 18 Junij vóór 7 ure 's avonds. Art. 4. De inleg en inschrijving zal plaats hebben in de her berg Den Welgekomen, bewoond door Amand Noyelle, van 12 tot 2 ure namiddag. Al wie zich later aanbiedt zal lol den Prisjkamp niet meer aanveerd worden. Art. b. De uiloving der prijzen in gelde zal geschieden in de herberg waar zij ge wonnen geweest zijn en die der eermetalen in de herberg liet Stampkot, bewoond door Louis Opsommer. Art. (i. Alle geschillen, indien er plaats groepen, zullen door de commissie oomiddelijk en onwederroepelijk beslist worden. Gedaan te Sint Jan, in zitting van lii" Mei 186b. A. GELDHOF. DE MAATSCHAPPIJ van den AAN 1U5 IIEEREN l.IEFIIEBBERS VAN DEN HANDBOOG. 1. Deze oppervogels zullen uit den algemeenen inleg geno men worden. 2. Inleg b fr. 50 c., en voor ieder afgescho ten vogel b fr. terug. 5. Er zal maar eenen vogel met eert» scheut gelden; - 4. De inschrijving en inleg in de herbei het Jagers-Ilof, van J lot 2 1/2 u. 's namiddags. b. I Schieting zal beginnen om 5 ure en ten 7 ure eindigen; begonnen toer zal voleindigd worden. G. Alle andere voo waarden naar bet gebruik der plaats. Hoek- en Steendrukkerij van Engel Van Eerklwu' te Ypren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4