bkkk irri:\. Stads nieuws. - YerschiüigeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. Verscliillige lijdingen, VIERDE JAAR. ZONDAG 28" MEI 1863. N° 166. De redactie der TOEKOMST kan niet genoeg de. aandacht zijner lezers inroepen over het inzenden van brieven De niet gefrankeerde worden niet aanveerd, en de naamlooze zijn verbrand, zonder gevolg aan deszelfs inhoud te geven. DE TOEKOMST. Oo brimu voor de redaktie de boeken om in ons l.ladje geplaatst Ie worden, moeten vrachtvrij den uilgever, Dixmude-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Vperen, per drie maanden, fr, 1-00per jare, fr. 4-00, voorop to betalen. Buiten stad, zelfde prijs mei verhoog van liet port, .Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook hij alle post-direkteurs. BLKFNRM VKINGKN 1-2 rentimen den drukregel de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Bengten, ten bure'ele van' dit Weekblad gedrukt, zijn ,,mit ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des oycrslags of anders. - Alle intee- Eonaar voor één laar heeft regt driemaal een beritft van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld m dit bladje te laten inlijven. fir worden wekelijks Afdruksels van dit blad yratis in <le voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz. fier in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. 41 wie op de TOCIiOMMT een abonneiiicnt neemt, voor des» 3" ti'imestei' ESI55. aai bedeo, tot .Eimaj aanstaande. oss« bladje GSt.i'JTSS outvasagesa. Onze Burgerwacht heeft Zondag laatst onder de wapens ge komen. De algemeené vergadering was op de Esplanade, recht over de voetvolks-kazerne. Op dit plein had de wapen inspectie plaats. De wachten, in het algcinien, onderhouden goed hunne wapens en uitrustingsstukken, ten minste is het ons alzoo medegedeeld. Na de wapen-inspectie is men, met de Poinpiers-muziek aan liet hoofd, naar de Groote-Markt vertrokken alwaar er eenige goed uitgevoerde bewegingen plaats hadden. Net mid dag was geheel de zaak geëindigd .Jammer dat 't zóó warm was. - Met liet middaguur stapte onze bezetting aan, hield pa rade op de Groote-Markt, voerde eenige krijgsbewegingen uit en ging alsdan naar huis: het was Prinsendag. 's Avonds, omtrent 7 1/2 u., waren er wel 200 jongens die aan de Ryssrlpooit een beschonken hoer met zijne Trien, die ook beschonken was, achterna liepen'en uitjouwden. De oorzaak dezenbijeentroppeling is ons onbekend, doch wij ge- looven dat het meestal het gedraaisel der maagd was die er aanleiding aan gaf. Buiten (Ie Poort gekomen, waren er van die jongens die met steenen gesmeten hadden en den buiten- burger lind er cenen op zijn hoofd ontvangen.Dij was woe dend en dreigde den eene of andere een poot af te slaan. Ziende dat zijne bedreigingen niet dan het getier vergrootte, nam hij't besluit van dapperaau te stappen en hij had waarlijk geen ongelijk. Men is half beschonken of mismaakt, is het al toos geheel ongemakkelijk door zoo een groot getal straatjon gens overrompeld te zijn. Onze stadtgenooten, HM. f.. Laurie en Th. Verhaeghe, hebben zich Zondag laatst te Kortryk doen onderscheiden rnet op den Tooneelkundigen Prijskamp aldaar de prijs van tweespraken, ernstig vak, te behalen. Onze Ypersche Maatschappij (de Vlaamsche Ster) woonde insgelijks deze feest bij. (Zie Kunst- en Letternieuws). M. Gu s tan f Van Eccke, zoon van M. Van Eecke, notaris te Vperen, komt zijn examen van kandidaat-notaris met het grootste onderscheid te ondergaan. - De heldere klaarte die men den 22 dezer, ten 10 ure des avonds, in de lucht zag, was een brand die eene vierwoonst in asschen legde tussclien Dadizeele en Meenen. - Parys is goed bewaakt, want zonder zijn garnizoen te rekenen, telt men er nog 3676 serjanten van policie, 427 on der-brigadiers, 78 brigadiers, 16 opzienrrs; meer dan 2897 parijsche wacht, voel- en peerdenvolk; meer dan 1298 sapeur-pompiers, die in geval van nood, het vuur der schou wen en der menigte zou blusschen. Men zegt dat dit getal ontoereikende zijnde, men voorstelt nog een korps policic-agenten te peerd te vormen. In hare halfjaarlijksche vergadering, te Londen, heeft de maatschappij der ijzeren-wegen van Westvlaanderen vast gesteld, dat de ijz(re-weg van Gent naar Duinkerke, over Dixmtide en Veurne, tegen Mei 1866 berijdbaar moet zijn; ook zal er spoedig hand gelegd worden aan de ijzeren-wegen van Poperinghc naar Hazebrouck en van Yperen naar Rousse- laere. De koning der Nederlanden, YVillem III, heeft eene nieuwe orde ingesteld, om te worden uitgereikt aan degenen welken van 1813 tot 1815, dus onder de vaandels der bond- ginootrn, tegen de Franschen, te Waterloo, hebben gevoch ten. Dit een terken zal beslaan uit een zilveren kruis met vijf takken, gehecht aan een oranje-lint met witte strepen. Aan den eenen karit van dit eereteeken zal staan 1813, aan den an deren kant 1815. ilct lint zal niet afzonderlijk mogen gedra gen worden. De aanvraag moet worden gedaan aan den heer minister van oorlog. Bij die aanvraag moet gevoegd worden

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1