Kunst- en Letternieuws. Zangkunde. Tweespraken. - Ernstig vak. Boertig vak. Alleenspraken. - Ernstig vak. Boertig vak. een staat van dienst of een behoorlijk bewijs daarvan. Uit het koninklijk besluit zou blijken, dat ook Belgen, die destijds in dienst waren, recht hebben op dees onderscheidingsteeken. Beursspeculanten te Londen en Parys hebben zaterdag uitgestrooid dat Louis-Napoleon op zijne reis in Algiers, en keizer Maximiliaen in Mexiko, doodgeschoten waren. Onnoo- dig te zeggen dat dit schrikkelijk nieuws onwaar is. De graaf van Vlaanderen deed onlangs eene aardige schrijffout, die toch aan anderen ook kan overkomen, op het boek eener Vlaamsche maatschappij teekende hij Grafvan Vlaanderen! 't Was goed gemeend, maar die enkele letter geeft een wonderlijke beteekenis aan het ge schrevene. Eene russische dame heeft aan den Paus een paar pan toffels aangeboden, waarin 160,000 fr.in bankbiljetten zaten. De middelsectie, gelast met het onderzoek des wetsont- werps over het bestuur van het wereldlijke der cerediensten, beeft eene vergadering gehouden, waarin zij na den minister van justitie te hebben hooren spreken, de discussie der arti kels begonnen beeft, aanvangende met het art. 5. De volgende kwestie is gesteld geworden Zal de bisschop uit alle de deelneming aan de benoeming der kerkfabrieken gesloten worden? Deze kwestie is ont- kennenderwijze beantwoord geworden en bet stelsel des gou- vernements aangenomen. De art. 5 tot 13 zijndaarna meteenige wijzigingen aanvaard. Er is besloten geworden dat de vernieuwing van de leden der kerkfabrieken zal plaats hebben door de overlieden, die hen benoemd hebben. Maandag laatst heeft de bestuurraad van de koninklijke maatschappij S,c Cecilia van Veurne, besloten in den stoel, die ter gelegenheid der plechtige intrede van Mgr. Faict, bis schop van Brugge, op 5 junij aanstaande zal gevormd worden, geen deel te nemen. De stad Kolomea (Gallicë), gelegen aan de Pruth, welke ongeveer 8000 zielen telde, is den 1 2 mei door eenen brand vernield. Bijna 500 huizen zijn de prooi der vlammen gewor den, en ongeveer 1000 familicn bevinden zich zonder schuil plaats. Dikwijls is er gewag gemaakt van do groole uitbreiding der nedérlandsclie taal in de verafgelegene streken. Wij heb ben aireede nederlandsche dagbladen onder het oog gehad, welke in Japan, Java en Jmnatra, op de Kaap de Goede lloop, enz., enz., gedrukt werden en thans hebben wij een nederduitsch blad ontvangen, dat uitkomt in de stad Holland, (Michigan, Vereenigde Staten van Amerika.) Dit blad heet De Hollanderen telt reeds een bestaan van vijftien jaren. Maar De Hollander is de eenigste vlaamsche gazet niet, die in de amenkaanscbe stad uitkomt, aangezien het blad in pennetwist is met eene andere courant, die De Grondwet heet. Min leest in eene korresponden tie liet volgende omtrent de ziekte des konings ii De kenteekenen van 's Konings ziekte beginnen te vermin deren, maar de kwaal blijt bestaan en het gevaar is everi groot als vroeger. Ten onrechte is beweerd dat Leopold over eenige dagen in de stad denkt terug te keeren; hiervan kan geene sprake zijn, ofschoon verscheidene bladen het als stellig gemeld hebben. Wij lezen in het niet-officieel gedeelte vandenMohiteur: De minister van binncnlandschc zaken heeft ter kennis gebracht van de belanghebbende verschillige onderwijzers-ge stichten, het koninklijk besluit van 21 november 1864, het welk de regels aanneemt, door eene bijzondere kommissie voor don ortograaf der vlaamsche taal vastgesteld I' Volgens de bewoordingen eener ministerieele beslissing van 18 niri 186b, aan MM. de gouverneurs der provincie ge- notificerd, wordt liet gebruik der vlaamsche school-werken, in den ouden ortograaf geschreven, en thans voor het onder wijs van het vlaamseh gebezigd, in de gestichten alwaar het koninklijk besluit van 2t november 1864 verplichtend is, geduld tot op het einde van het schooljaar 1867-1868. Den lö mei li.-, is Z. 11. de Paus van Roomcn in zijn 74" jaar getreden. Hij if geboren den 15 mei 1792 en in junij aanslaande zal hij 19 jaren den pauzelijken stoel bekleeden. Verledene week heeft te Antwerpen een huwelijk plaats gehad in de volgende omstandigheden: Een meisje zou met eenen rcmplagaut trouwen die naar zijn regement moest vertrekken.Alles was in gereedheid gebracht, het feest besteld en de getuigen en andere persoouen geuoo- digdmaar in den nacht beviel de bruid van eenen frisschen zoon. Reeds jammerde men dat het huwelijk zou moeten uit gesteld worden, en wie weet voor hoe langaangezien de bruidegom vertrekken moesttoen de bruid 's morgens eens klaps opstond, zich aankleedde en zich met haren bruidegom en getuigen naar het stadhuis en de kerk begaf, waar liet hu welijk voltrokken werd. In den namiddag droeg zij zelve haar kind ten doop; tegen den avond is haren man naar zijn rege ment vertrokken. Sedert de bekrachtiging der wet op de samenspanningen hebben verscjiridene ambachten te Parvs den arbeid gestaakt. De goede uitslag hunner reklamen heeft andere werklieden in denzelfden weg meêgcsleept, zoodanig dat de werkstaking,op dit oogenblik algemeen is geworden cn men vreest dagelijks voor nieuwe uitbreidingen. Wij lezen in den Memorial de Courtrai Zoo als wij voorzegden in onze vorige nummers, is dc Prijskamp van Zang- en Tooneejkunde, door de maatschappij Ilhetorica, uit de herberg den Molendie Zondag laatst plaats greep, buiten ieders verwachting afgeloopen. De Stoet was allerschoonst en was door negen vreemde Maatschappijen met vaandels en kenteekens samengesteld. De liberale sociëteit Vooruit! van Deynzc, met haar uitmuntend muziekkorps, voorgegaan door baar overschoon vaandei (geschenk van M. Verpatst, haar onvermoeibaar hoofd), heeft zonder tegenzeg de palm behaald. De Maat schappijen Rhetorica van Moorseele; Moed en Vlijtvan Gent; de Vlaamsche Stervan Yperen; Vlamingen Vooruit, van Gulleghem; de liarbar'iêtèh, van Poperingne; deze van Dixmude deden zich door hunne zindelijke kleed ij opmerken. Zelden zag men te Kortryk eenen zoo schooncn Stoet, die, na eenige straten doorkruist te hebben, de groote zaal van den Molen binnen getrokken is, waar men dadelijk met den kampstrijd begon. 22 mededingers waren ingeschreven voor den Zang; 8 voor de Tweespraken 46 Alleenspraken, onder Ernstige en Boertige vakken. Nooit zag men zóóveel kampers bijeenDe uitschrijvende maatschappij heeft er zelfs moeten ontzeggen. Wanneer het 1 ure des nachts was, heeft men onderbroken, om 's anderen daags 's morgens ten 9 ure aan te vangen. De kamp was ten middage geëindigd cn ten 2 ure 's namid dags heeft het Jurij, samengesteld uit de heeren Verbeke- Beck', Keukeleere, Vandesteene, P. Vanderghinste, Berlemont, Hubert, E.Goddaeren Bagaert het volgende oordeel gestre ken 1" Prijs, M. Ide, van Deynze, met de Pelgrim vanS* Just. 2" Prijs, M. Henn Goeminne, Deynze, met de Arme man. MM. Laurie en Verhaeghe, van Yperen. MM. Dslion en Stappaert, van Gent. 1" Prijs, MM. Mecuws, van Gent. 2" Prijs, Broddin, id. 1" Prijs, MM. Delion, van Gent. c)n prj- Stappaert, id. Hoste, van Dcyiiz.e,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2