Officiële akten. Monsieur9 C HA R P ENT S ER-MEN DISIER. 1 o r i s a 11 beyen Prijs van schoonste kleeding. Prijs van grootste getal in den Stoot. Prijs van grootste getal spelers. Prijs voor de Muziek. Bijbel vragen. BURGERSTAND. Rogge Sucriocn Haver Bponen J'ai l'honneur do voos faire savoir que je viens de metablir en la ville d'Ypres', comme Je me charge aussi de la confection de Meubles, et je me recommande en outre pour la coupe des escaliers en tous genres. Ma longue experience, les soins et l'exaclitude que je mettrai a exécuter vos commandes, me font espérer d'obtenir voire confiance. J'ai l'honneur d'etre. Monsieur, votre lout dévoué serviteur, Rue do Lille, n° 103. De Maatschappij Vooruitvail üi yuze. De Maatschappij Vooruit, van Deynze. De Maatschappij Vooruit, van Devnze. De Maatschapp j Vooruit, van üeynze. 1" Prijs, de Maatschappij Rhetorica, van Moorseelf. 2" id. id. id. Gulleghem. Het muziekkorps Vooruit! en de koorafdueling hebben serenade gegeven voorM. Herman-De Burck en voor M. Benoit Danneel, bescherni-ledeu der maatschappij Rhetoric», zoo ook voor M, August Derho, bij wien het schoon vaandel van Ccynze berustende was. Eere zij de maatschappij van Deynze, die zoo veel luister aan het feest gebracht heeft. Eere aan haren waardiger] Voor zitter, M. Verpocst, die zoo welgeplaatst aan haar hoofd vooruitstapt. De leden van den Onderrichtings-Bond zullen, Maandag 29 Mei 1865, ten 8 ure's avonds,in het Gasthof deiiGrooten Spiegel, Bergstraat, 28, te Brussel, vergaderen ten einde over te gaan tot de kiezing van den algemeenen Bestuurraad. Na de kiezing van den algemeenen Bestuurraad zal volledige lijst de stichting der leden uitgegeven worden. De Secretaris, KaiiEt BüLS, Zoo.v. Verschenen hij L. Beta Montague, drukker-uitgever, Rein- dersstraat, te Antwerpen, be TwEciiitcBKOGDBRs blijspel met zang, in één bedrijf, door Frans Van Boghout, muziek van Karei Boeijen. Dit werkje is n° 4, des 4de jaargangs van het Xlaamsch Toon eel. Gewone voorwaarden. De prijs der inschrijving voor eenen jaargang (6 stukken) is bepaald op 3 franks, betaalbaar bij de tweede aflevering. De inschrijvers buiten de stad zullen de kosten van inzame ling (40 c.) moeten dragen; men zal deze kosten kunnen ver mijden, mits de inschrijvingsprijs vrachtvrij aan den uitgever te laten toekomen, vóór hei afleveren van het tweede stuk. Buiten de inschrijving zal de prijs van elk stuk afzonderlijk genomen, verhoogd worden. De inschrijvers die meer dan één exemplaar van het een of ander stuk van het loopend jaar verlangen, zullen dezelve slechts aan 50 centiemen gerekend worden, indien' zij hunne aanvraag rechtstreeks aan den uilgever doen. Door Koninklijk besluit van 12 Mei wordt er cene som van 35,550 fr. ten titel van subsidie, verdeeld tusschen de landbouw-comicen der provinciën Braband, Westvlaanderen, Oostvlaanderen en Henegouw. HEWGEIjIN GEN* ïk ging eens in een huis,waar ik eene zonderlinge overeen- werping aantrof: opeen ouder,wetsch kastje stond een aller nieuwst déjetiné in porcelein en, tusschen sommigen van ongeiijken aard en zeldzaam onder elkaèr vermengde voor werpen, bespeurde ik op de schouw eene 0. L. V. tusschen twee geëncadreerde afbeeldsels van vermaarde Tooneelspelers. t Zeg eens, Jan, indien men dat moest zien dat gij Onze i' Lieve Vrouw aizoo tusschen twee kommedianten plaatst, men zou zeggen dat gij wilt spotten. Och, vriend, dal steekt toch zoo nauw niet op de wc- rcld. Men schikt zijn huis op met hetgeen mén heeft, zonder l te denken wat anderen er over zullen zeggen wat meer is, het is hier toch beter dan in De Mane, (op de Markt), daar stond over tijd Onzen Heer tusschen Tien pekelharing en een franschbrood Hij had gelijk. - Een dominé zag op zijne wandeling een zijner gemeenteleden in beschonken toestand op den weg zit ten, Och, Mijnheer, sprak deze, help mij eens op de been met het pak dat ik dragen moet. Fori, Willem, gij moest u schamen in zulk eenen toe stand te verkeeren. Weet gij wel maar de dronkaards naartoe gaan Och ja, sprak Willem hakkelende, waar zeden besten genever verkoopen. Va3» l»" iod- Mei 1865. nrunniM 1,-nt Mannelijk geslacht 4) GEBOOIl vrouwelijk 5) te zamcn 6- HUWELIJKEN. Acquet, Karolus, schoenmaker, en Yerheyde, Juliana, dienstmeid. Devos, Desiderius, hovenier, en Debaere, Oc- lavia, naaister. Schouten, Augustus, voerman, en Charles, Philomena, dienstmeid. STERFGEVALLEN.' Laveryck, Maria, 79 jaren,kantwerkster, weduwe van Jo- scphus Desramagx, Bollingslraat.Quintin, Maria, 38 jaren, strijkster} cchlgenoote van Florimond Gaston, Tegelstraat. Louis, Theresia, 69 jaren, keukenmeid, ongehuwd, Thourout- straat. Doolaeghe, Sophia, 50 jaren, koopvrouw, weduwe van Karolus V'anagker, Tliouroutstraat. Beneden de 7 jaren, placht - Vrouwelijk id. te zaïnen 9. VEURNE. Per 145 liters. Tarwe van 24 Mei. 25-00 tot 26-00 10-50 17-50 10-00 16-25 13-00 14-25 19-25 20-00 17 Mei. 21-75 lot 25-75 i 6-00 16-50 14-25 16-25 12-50 14-50 19-00 20-00

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3