MM. TE ZOIS>EI»EKE, Oppervogel n° 15 fr. id. ïi° 2. 10 id. n° 3. 10 GEMEENTE Sl JAN. Luislcrljjkc Kanipstryd «p Zondag 18n Junij 1885 MARREY. V e r g' u d er eo Rad e r 211 a ker llcylbroeck-Vandepmeersch, Mijnheeren, Wij hebben de eer Ued. uittenoodigen tot de Schieting die wij. onder de volgende voorwaarden, op onze pers zullen geven Den ZONDAG 28" MEI 1865 Mijne lleeren. Ter gelegenheid harer Kleine Kermis geelt de gemeente S' Jan. nevens peren, eerten Luister- lijken Kampstrijd aan alle Maatschappijen en Liel- hebbers van het Trabolspel. en dat onder de volgende schikkingen. P RI «17, E Si T li W E N KA 1° Een zilveren eermetaal ter weerde van 20 fr. aan de maatschappij die zich met het meeste getal bolders zal aanbiedenden minste twintig mannen) 20-00 2° Een idem aan de maatschappij der verst afgelegene stad of gemeente, vogel vluchtgenomen (ten minste 8 mannen of twee pelotons) 20-00 3° Een prijs van 13 fr. in ieder der 7 bol banen aan 't laatst aanblijvende peloton 103-00 Te samen fr. 145-00 Y OORWAARDFJ Mijne lleeren, Ten einde de taak der kommissie te vergemakke lijken en alle gedrang te vermijden, noodigen wij al de mededingende Maatschappijen en Liefhebbers zeer vriendelijk uit hunne pelotons eenige dagen vóór den Kampstrijd op te geven aan den greiTier der Maatschappij die zijnen bestendigen stoel zal houden in de herberg S' Jans, bewoond door Engel Slenibrouck. De Kommissie Leo De Bruyne. Eloi Propt. Frederik Willaert. Aloïse Dochy. Charles Vanwonterghem. Bossaert-Dondl. De greffler, A. Geldhof. De hierbovenstaande kommissie is door het ge meente-bestuur van Sl Jan aangesteld om de uit voeringder Feest te regelen. De Burgemeester en Schepenen, Bij BevelDe Sekretaris, Kwaedwillende persoonen hebben het gerucht uitgestrooid dat ik myn stiel \an opgehouden heb uit te oefenen. Van dat valsch gerucht bestaet er geen schyn van waerheid; cn ik neem deze gelegenheid waer om my in eenieders gunst aen te bevelen voor wat den stiel van VERGULDER en KADERMAKER betreft. Nu, gelyk voordezen, vindt men gedurig by my te koopen of te maken alle slaeh van KADERS, SPIEGELS van alle grootten, enz., enz. De geringheid van den prys, niet min dan de zorgen waérmede ik myn werk voltooi, hebben my lot nu toe aenbcvolen en veel bezigheid ver schaft,. Ik hoop, MM., dat die valsche maren my uwe goede gunsten niet zullen doen verliezen. BE MAATSC.il VPPIJ vaïv den AAN DE HERREN LIEFHEBBERS VAN DEN HANDBOOG. 1Deze oppervogels zullen uit den algtmeenen inleg geno- men worden. 2. Inleg o fr. 50 e., cn voor ieder afgescho ten vogel 5 fr. terug. 3. Er zal maar een en vogel met eenc scheut geiden. 4. De inschrijving en inleg in de herberg het Jagers-Hof, van 1 tot 2 1/2 n. s namiddags. - o. De Schieting zal beginnen om 3 ure en ten 7 ure eindigen; de begonnen toer zal voleindigd worden. 6. Alle andere voor waarden naar het gebruik der plaats. VOOR HET TRABJLLSPEL Art. t. De Prijskamp zal plaats hebben Zondag 18 Junij, 's namiddags. Art. 2. Ieder peloton zal bestaan uit vier mannen en ieder bolder zal 25 centimen inleggeld betalen. - Art. 3. om voor de eereprijzen te kunnen mededingen moet men A. Voorzien zijn van een getuigschrift der burgerlijke o verin id dat zij tot de erne of of andere maatschappij tocbc- hooren en 'dezelfde gemeente bewoonen. B. Voorzien zijn van trommel én vaandel. C. Ingeschreven zijn en den inleg be taald hebben ten langsten op 18 Junij vóór 7 ure s avonds. Art, 4. De inleg en inschrijving zal plaats hebben in de her berg Den Welgekomen, bewoond door Amand Noyclle, van 12 tot 2 ure namiddag. Al wie zich later aanbiedt zal tot den Prijskamp niet meer aanveerd w orden.Art. 5. De ttilloving der prijzen in gelde zal geschieden in de herberg waar zij ge wonnen geweest zijn en die der eermetalen in de herberg Het Stampkot, btwoond door Louis Opsoinmer. Art. f>. Alle geschillen, indien er plaats greepen, zullen door de commissie onmiddelijk en onwi derroe pelijk beslist worden. Gedaan te Sint Janin zitting van 15" Mei 1865. A. GELDHOF. J J GROOTE-MARK.T, N° 7, Y PEREN. Boek- en Steendrukkerij van Es»a;e! Van Eeckhout» te Ypren.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4