Stads-nieiiws. - erschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooiieelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. Yerscliilligc lijdingen. ZONDAG 4" J UNI.I 1 SON. De brieven voor <le redaklie, de boeken om in ons hladje gepiaalst-te worden, moeien vrachtvrij den uitgever, Dikmude-straat, 2(i, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING: Voor Ypercn, per drie maanden, fr, 1-00: per jare, l'r. 4-00, vóórop te betalen. Duiten stad, zelfde prijs met verboog van het port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook bij alle pos't-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregel; de Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglen, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn ijratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des oversiags of anders. Alle intee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit hladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Alwie op de TOEIiOMSI een nhonneinciit neemt, voor den 3" trimester 1805, zal van lieden, tot laatste» Janij aanstaande, ons Ei lad je fitl.t Tt.% ontvangen. Zondag laatst wandelden wij buiten de Meenenpoort. Het eerste dat ons oog trof was, rechts over het water bij het ottdc Hoorn-Werk, eene buitengewone menigte die de grondslagen der nieuwe fabriek (stoom-weverij) gingen bezien. Wij hebben ter plaats de plans en doorsneden kunnen ga deslaan en wij moeten zeggen dat het, volgens ons, een waarlijk groot werk is. De bouwing is nog niet ver genoeg gevorderd om er meer te kunnen over schrijven; maar wij sparen eene plaats, wanneer het geheel fabriek zal opge maakt worden, om alsdan eene volledige beschrijving ervan te geven. Had men moeten Zondag namiddag langs het Zaalhof gaan wandelen, had men zich daar te midden Yper-ThuinfgeloofJ. Men vierde er de inhuldiging van eene nieuwe Manége, zoo als men er overal op de foiren aantreft. De Manége was in vollen gang en de onvermijdelijke orgel liet zijne zoetluidende loonen door de lucht helderen, en honderden menschen waren aldaar vergaard. Woensdag en Donderdag dezer week is geheel de gendar merie van het arrondissement te Yperen geweest. Inspectie en algemeene exercicie was het doel dezer bijeenkomst. Men is bezig niet den gevel der kerk van van het Burger- Hospitaal op onze Groote-Markt geheel te lierschilderen. Donderdag morgend, wanneer de schilders pas hunne stellin gen (top des gevels) beklommen hadden, is er een ongeluk- kigen die het evenwicht verloor, en cr van viel. Hij werd op den slag gedood. Het is dezelfde die den lij Junij 1863, in de Hondstraat, aan het huis van M. den geneesheer Coppieters schilderde, daar ook van het hoogstedes gevels viel, en bijna verongelukte. Zijn naam is Désiré Geeraert, ond 2o jaren. Vrijdag, ten 10 ure 's morgens, was er eene plechtige lijk dienst in de kerk van den II. Nicolaus, alhier, ter gedachtenis der gesneuvelde Belgen in het gevecht van Taccamburo (Mexico). Eene ontellijke menigte woonde deze treurige plechtigheid bij. Al de officieren en onder-officieren van het ti"" regiment; deze der rijschoolde gepensionneerde officieren (onze stad bewonende); de majoor-kommandant der burgerwacht, met zijne officierende kapitein-kommandant der pompiers, met zijne officieren; eene afdeeling onder-officieren der burger wacht en der pompiers, enz.; alsook de burgerlijke overhe den onzer stad. De bestuurraad der koninklijke maatschappij ter bescher ming der Dieren te Brussel, heeft eene belooning toegewezen aan den heer Karei Van Biesbrouck, gemeente-onderwijzer le Langemarck en broeder van den heer Ed, Van Biesbrouck, kantonnale schoolopziener, voor zijn verslag over den kweek van het rundvee en de conferencie die hij onlangs hierover openbaarlijk te Yperen heeft gegeven. Men schrijft uitDixmude, 28 Mei Dinsdag is de zuster van onze dichteres, Mevr. Van Ackere, na eene droevige en pijnlijke ziekte in den ouderdom van hO jaren, te Yperen, in den Heer ontslapen. De overledene, die nog maar eenige dagen llixmude verlaten had, bezat de ach ting van geheel onze stad en werd door elkeen bemind om haai' lief karakter en hare edelmoedige ziel. Gisteren heeft de plechtige begraving te Yperen plaats ge had van Mevr. Sophia Doolaeghe, weduwe van den heer K. Van Ackere; de lijkstoet was zeer tairijk en de rederijkermaat schappij l)e Vlaamsche Sier maakte er deel van, een bewijs van achting willende geven aan de familie onzer befaamde dichteres, die zoo zwaar beproefd wordt in den persoon van de overledene. MEXIKO. Sedert eenige dagen was het gerucht in Belgie verspreid dat het belgiesche legioen in Mexiko eene nederlaag onderstaan had de Juaristcn eene stad hadden herwonnen. Die tijdingen zijn ongelukkiglijk maar al te waar; The Express meldt dat 300 Belgen teTaeamburo door eene bende Juaristen (len getallc van 3,000) zijn overvallen. De Belgen, die in eene kerk geretireerd woren, weigerden zich over te geven. De Juaristen hebben de kerk in brand geschoten, en een groot gedeelte zijn in de vlammen omgekomen of door de geweer kogels gedood.

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1