Stads-nieuws. - VerschilligeTijdingen.-Kunst- en Tooneelnieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VI l-:Rl)li JAAR. ZON DAR *Ü;i" Jl.'MJ !S(m. Nu 170. DE TOEKOMST, De bl ieven voor de redaklie, de boeken om in ons bladje geplnatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Diirinüde-straat, 20, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperci., per drie maanden, fr. 1-00 per jare, l'r. t-!lO, vóórop te betalen. Duiten stad, zelfde prijs met verhoog van hel port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle ppst-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eenlimcn den drukregel; de Plakbrieven van Verknopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van Uil Weekblad gedrukt, zijn yralis ingelijfd tot het verval van den dag dér verpachting, des overslags of anders. Alle inlcc- kennar voor één jaar, heeft regt driemaal een bei'igl van zes regels, zijn beroep betreffende, on vergeld in dit bladje le laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad yrulis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verknopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Zondag in den voormiddag (tusschen S en ure) werd het lijk van den genaamde 11de ongelukkige drenkeling, waarvan wij in ons laatste nummer spraken', uitgevischt uit het stads-water tusschen de militaire bakkerij en den ijskel der. Onnoodig te zeggen dat het volk, om dit treurig schouw spel bij te wonen, met onnoemelijk groot getal er naartoe gesneld was. Het lijk is naar het burgcrhospitaal gedragen geweest, en Dinsdag met den vroegen naar zijne woonst om van daar naar de kerk en zijne laatste rustplaats! besteld te worden. Vele zijner vrienden en kennissen woonden zijnen lijkdienst bij. Zondag morgend is onze gewonelijke jaarlijksche II. Sacramcnts-processie door het schoon weder begunstigd ge weest en was vóór middag terug in de Hoofdkerk. Zondag namiddag was er groote Trabolling te Sint Jan (nevens Vperen). Vele maatschappijen van het omliggende en zelfs van over de grenzen waren er naartoe getrokken. De kamp is ten 8 ure geëindigd en ten tamelijk getal Yper- lingcn hadden er zich ook herrewaarls begeven omdat men de bolders van Meessen (met hun muziek) eu Comen door onze stad had zien trekken. Maandag, met den vroegen, onstond er schouwhraud in eenc wasschérij in de RrakkerS-straat alhier. Op het geroep der bewoners snelden de geburen er naartoe en maakten zich over het vernielend element meester. Woensdag 21 dezer zijn de kwetkelingcn der weezenschool onzer Stad (gezegd Sloutsen), met hun muziek voorop naar de kerk van hef Gasbuis eenc 11. Geestmis gaan hooren ter vcr- eering huns patroons, S' Aiouis van Gönzaga. Donderdag 22 (Klein-Sacraments-dagj, vierden te Ype'ren de kantwerksters hare jaarlijksche feest. Van's morgens ten 8 ure hoorde men langs alle straten gezang en gelach door de kinderen van speldewerkscholen die, op alle wijze verkleed, met krooncn op het hoofd en halssnoeren van uitgeblazen eieren, al springende en dansen hunne prijzen, die zij gewon nen hadden met hollen, rond de stad in stoet dragen. Zondag en Maandag (groot sacraments-dag) is het de beurt van het ouder geslachtde jongelingen zullen in deri Hert en elders niet weinig gaan flikkeren. Donderdag in den morgend is er een ongeluk gebeurd, in de manége der Rijschool onzer stad. Een soldaat, al zijue'gijmnastieke-werkingen te doen, is ge vallen en heeft zich de ruggraat gebroken; des namiddags bezweek hij aan zijn lijden. Donderdag, omtrent 5 ure namiddag, werd er eene po ging tot moord en eenezelfsmbord gepleegd. Een tamelijk net gekleide beer kwam in de S' Sebastiann- slraat dochter Cailliaü tégen,die,met eenen kerel harer kennis, naar de statie stapte oin dezen een uitgeleid te doen. Recht over den brieven post gekomen,schoot hij haai- met eene pis tool in de rechter borst en dan, eenige stappen achteruit gaande, stak hij de pistool in zijnen mond en gaf vuur: hij was op den slag dood. Geheel het onderste van zijn aangezicht is wegen de hersenen onaangeraakt gebleven, 11e dochter Cailliaü is naar hare woon kunnen geleid wor den. Misschien is hare wonde niet doodelijk. Men zegt dat de gezelfmoorde te Kortryk woont, getrouwd is en vader van 5 kinderen. De jaloezij in liefde is niet vreemd aan het voorval. Donderdag was het fransch spektakel, men speelde Latude ou 53 an.s de captivilé. Er waren 37 aauschouwers in de 3 plaatsen. Men zegt dat de artiesten, die zeerwel spelen, binnen acht dagen terug keeron. De aankondigingen (in onze omstreken) van schietingen, muziekfeesten en hofspelen beginnen zich Snel te vermenig vuldigen. Zondag laatst was er schieting in den Hert. Eene aankondiging is uitgegeven die vermeld, dat er Festival voor harmonies eu fanfaren te Eangemarck op Zondag 30 Julij toe komende zal plaats hebben. (Zie ónze vierde bladzijde). I'e Yperen is er insgelijks Festival voor muziek en koorzan gers, vastgesteld op Zondag <5 oogst, zijnde de eerste Zondag onzer Tuindag-feest. Maandag, 51 Julij aanstaande, ten middagp, op de Groote- markt alhier, zal er een Prijskamp plaats hebben voor trek- merrien (juments) 150 en 100 fr. premie met hij iederen een bronzen eermetaal zullen geschonken worden. De Maatschappij De I Iqamsche Sier, ter gelegenheid der plechtige ontvangst van haar Vaandel, haar door Z. M. den

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1