Stads-nieuws. - VerscliilJigcTijdingen.-Kunst- en Tooneelnicims. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAA1\. Z OA DAG 18" JU AI J i860. A° 169. Intrede te Ypcren, van Zijne Iloogweerdighcid Mgr. FAICT, Bisschop van Brugge. DE TOEKOMST, De brieven voor do redaklie, de boeken 0111 in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Diamudeslnaat, 2(>, toe gestuurd worden. INSCHRIJVING Voor Yperer., per drie maanden, fr, t-00 per jare, fr. 4-UO, vóórop Ie betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in hij den drukker van dit blad, alsook hij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 13 centifnen den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Beriglcn, ten hureole van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot tiet verval van den dag der verpachting, des overslags of anders. Allo inlee- kenaar voor één jaar, heelt regt driemaal een berigt van zes'regels, zijn beroep betreffende, onvergeld in dit btadje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen, plaats hébben. AI wie ojs de TOEIAOMS'Ï cctti tibonnemcat «ict'iut, voor den 3" trimcüteii' 1865, zal van Steden, tot laatste» «Knnij aaustaandc, ons h 3 ad je ei Bi. S 'JÊ'BS oBstvasigesi. Zondag avond werden de klokken van al de kerken en kloos- ters onzer stad geluid, om het feest van 's anderendaags aan te kondigen. 's Anderendaags met het middaguur ontving de geestelijk heid, de kerkmeesters en eenige voorname ingezetenen onzer stad, Mgr. aan de statie van den ijzeren weg; de stoet stelde zich in beweging geleidde den Bisschop naarS' Maartens-kerk, alvorens de Vleeschouwerstraat, de Tempelstraat, de Boter- straat, de Neêr-markt, de Kijsselstraat, de Oude-Kleêrmarkt, S' Jacobs-Nieuwweg, de S' Jacobsstraat, de Groote-Markt, de Aalstraal en de Leet dooi kruist te hebben. I)e stoet was buitengewoon lang en was samengesteld als volgt Twee pelotons garde-civieken, gekommandeerd dooreenen Onder-luitenant. Standaarden- en kruisdragers St. Nicolaus; groep St. Qui- rinus: groep St. Nicolaus; groep 0-L-V. van de Vesten. De kinderen der Knechtjens-school (Sloutsen), met hun mu ziek de meisjes van Ste.-Elisabeth-weezenschool, met zinne beelden en bloemen; de kinderen der Bewaarschool, met vaantjens; de weezen der St.-Josefscliool. Standaarden- en kruisdragers St.-Jacobs; groep St.-Jacobs; groep Ste-l'hilo- mena groep Ste-Apolonia groep 11. Kindschheid, Chineezen enz.: groep BELGIË; groep St-Dominicus groep Herders en schapen. De leerlingen van het bisschoppelijk Collegie, met zinnebeelden en kenspreuken; de verschillige standen. Het muziek van liet Gc Linieregement. Standaarden- en kruisdragers van St-Pieters; groep der -12 Apostels; de Paus; groep van Ste-Anna groep der passie O.-ll.; Mater dolorosa; groep O-L-V. van de 7 weeën. Standaarden- en kruisdra gers van St-Maartens; groep Ste-Barbaragroep O-L-V. van Thnyne; groep H. Sacrament. Peloton pompiers. Groep herderinnetjes. De Paters Discalsen en de overige geeste lijkheid onzer stad. Mgr. FAICT. De kerkboet en en andere in gezetenen. Een peloton pompiers. 12 rijtuigen. De artilleurs onzer burgerwacht, alsook eene afdeeling van het 6e, maakten haag. Al de straten waar de Bisschop doortrok waren allcrnet- jes opgetooid beplant met sparren, overhangen met slrin- gen in gevlochten groen, en vanen, zij leverden een schoon zicht op. Buiten deze stralen, waren nog de Dixmude-, de Tbouroul-, de Breede-, de Mcenen- en de Hondshaai, als mede de Houtmarkt met bloemen en boompjes versierd. Overal, bijna uit alle vensters zag men O-L-V.- en drijklcu- t'ige vlaggen wapperen. 's Avonds bijna algemeene verlichting. Het bisschoppelijk kollegie, de Leet, de gevels der huizen Vandermeulen en Vau- dermeersch op de Groote-Markt, en de O'ude-Kleérmarkt verdienen de palm. Overal waar men zijne oogen wendde, zag men verzen of jaarschriften. Wij hebben ze, voor memorie, allen gaan uit schrijven 15 vlaamsche, 15 lalijnsche, 7 fransche, 2 cngel- sche, 1 grieksch cn een duitschi Buiten deze waren cr nog 4 fransche en 5 vlaamsche lofspraken. Buiten een verminkt jaarschrift en gedichtje waren zij bijna allen in denzelfden zin opgezet. 's Avonds deed Z, lloogw. de Bisschop cene wandeling rond de verlichte straten, vergezeld van onze geestelijkheid cn opgevolgd door de leerlingen van het geestelijk kollegie, de leden der congregatie en drij garde civieken in grande tenue, die gedurig de lucht den weergalmen door de kreten Leve de Bisschop Leve Monseigneur en nu en dan in korus zingende; Viva, viva, Semper enz. Door dit gerucht gelokt,was er eene ongeloovélijke menigte die Mgr. onze Bisschop overal opvolgden, tol dat hij eindelijk omtrent VI 1/4 ure terug hij M. onzen deken keerde. Den Dinsdag werden de kinderen onzer stad, met de gewo ne plechtigheid, door Mgr. gevormd. Den Woensdag was het de plechtigheid der eerste commu nie, in het bisschoppelijk kollegie. 's Namiddags, met het convoi van 5 u. 50 m., vertrok de Bisschop naar Poperinghe, alwaar nogeens hem eene plech tige ontvangst wachtte. Wij zijn insgelijks naar Poperinghe geweest om aldaar dc plechtige intrede van Mgr. Fa iet te gaan zien. Het eenige dat aldaar onze aandacht trof waren de volgende verzen

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1