Stads-nieuws. - Ycrschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooiieeliiieuws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDEJAAR. ZüKDAti 16» JUE1J ISÖS. IN" I7ï>. Programma der Ypersche Thuindag-Feestén voor 1865. DE TOEKOMST, De brieven voor de rcdakfio, de boeken om in ons bludje geplaatst to worden, moeten vi atlitvj-ij den 'uitgever, üixihude-slrmit, 2tt, toe gestuurd worden,. INSCHRIJVING Voor peren, per drie maanden, fr, 1-00per jure, fr. (-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bi j alle posl-direkteurs. BHKENJDMAK1NGEN12 cciitimcn den drukregel; —de Plakbrieven van Verkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bttrccle van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tol bet verval van den dag dei' verpachting, des overs lags ol anders. Alle iiftec- kenaar voor één jaar, hëèltregt driemaal een berigt van zés regels, zijn beroep betreffende, onvorgeld in dit bladje te talen inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waai' de verkoopingen, enz, der in ons blad aangemelde goederen-, plaats hebben. Zondag morgen, met den eersten trein, zijn naar Gent vertrokken de heeren muziekanten van liet korps Pompiers, ten einde deel te nemen aan het Festival die aldaar plaats had. Er waren 30 verschiilige muziekkorpsen. Onze Pompiers heb ben ten 9 1/12 ure 's avonds op de Koorn-markt zich laten hooren. Na het eindigen van elk stuk juichte de oritèljijke me nigte met opgeruimdheid toe en begroette met daverende bravos het einde der uitvoering. 'Pen zelfden dage, om 7 ure 's morgens, was er alge- nieene exercitie op het Minneplein voor de Burgerwacht (kanonniers en voetgangers). Buiten eenige zieke en door be zigheden te huis gehouden mannen, waren er bijna grene afwezigen. De verschiilige krijgsbewegingen, gekommandeerd dooz 51den Ridder A. Hynderick, majoor-komen', werden allerjuist uitgevoerd. Voor het eindigen der exercicien zijn het balailjou en de halve-hatteiij langs de Luikstraat en Bo- terstraat naar de Groote-markt getrokken, alwaar geheel de kolom voor haren kommandant gedefileerd heeft. Stipt met 9 ure sloegen de trommels elk naar zijn huis. Teil 112 ure was er trekking in de Benedenzaal van het Stadhuis, voor hel daarstellen van den Tuchtraad der Burger wacht die moet zetelen gedurende het 5Jc kwartaal 1865. Deze trekking geschiedde in de tegenwoordigheid der daartoe benoemde kommissie: MM. de majoor A. Hynderick, voor zitter; L. Van Acker, kapitein; II. Dc Coene, luitenant; Th. Pollin, onder-luitenant; G. Joos, fo'urrierL. De Jaeghere, korporaal; J. Mailliard, garde, allen leden, en Engel Van Eeckhout, greffier. De uitslag der trekking gaf Effcktieve leden, de heeien: Th. Pollin, onder-luitenant.— J. Tyberghein, serjant. J. Loosen, korporaal, cn A. Merghelynok, garde. Suppleante leden, de heerenII. Podevyn, luitenant. L. Cardinaal, serjant. A. Derulle, brigadier, cn Th. Van Praet, garde. De muziekanten van 't 6dr reg' zijn Zondag laatst naar Korlryk gegaan om aldaar een concert in het park S' Jooris te geven. In ons Ypersch nieuwsblad, Ie Propagateitrvan dezeaf- geldopeue week, troffen wij ccne protcslalie, toegezonden aan onzen burgemeester, aan, waarin dc vier heeren pastors on zer parochie-kerken zich verzetten tegen de begraving, in ge wijde aarde, van den ongelukkigen Dufiou, die zich onlangs alhier gezellitiooid heeft ha cene moordpoging op dochter Caillau gepleegd te hebben. Zonder ons gedacht te uiten over de politieke zaak der kerkhoven, moeten wij bekennen dat het jammer is, voor dc overlevende vrouw cn kinderen van den gezelfmoordc, nog- eens over deze zaak in alle gazetten van het land te zien spre ken. Alles was nu bijna vergeten bij de massa, en met deze zaak op nieuw, gelijk om welke reden, in het publiek te bren gen, marteld men onmedoogend eene ongelukkige moeder niet hare kinderen dat men het lijk van den doode bcgrave waar men wil, hij weet er niets van, het zijn alleen dc over blijvende ongelukkigen die, onverdiend, in de nagedachtenis van hem gemnrtcit worden. Dat het ongelukkig einde van Dufiou aan iedereen eene les zij om zich nooit van den weg der deugd af tc wijken. Zijne ziel is voor haren rechter ver schenen, niemand kan, noch mag, over haar ooi'deelcn. <t Ilct oordeel Gods is ondoordringbaar. (ingezonden). Op het einde dezer loopende maand verlaat het 6''° reg onze muren, om garnizoen te gaan houden in Antwerpen. Het 10<lc reg' komt alhier zijne plaats vervangen. Het korps officieren dat ons verlaat, zal hij ons de beste gc- heugenis latcnvan broederlijkheid en goede overeenkomst niet onze ingezetenen; huil vertrek zal ons menig makkeren vriend ontrukken. lieden Zondag i; cr nog een pleziertrein naar Oostende. Vertrek op het gewoonlijk uur. Zaterdag 5 Oogst. Ten 6 ure 's namiddags, Bëijaard- spd, trr aankondiging der Feesten. Teil 7 ure, muziek in den piiblieken hof, door de Pompiers. Zondag 6. C ure 's morgens, Vinkenkamp op het Min neplein. Van 12 tot 1 ure 's middags, Concert in den Hof (6° reg'.) 3 ure namiddag, Festival voor zang, fanfaren cu harmonie. Grootc schieting (Guillaume Teil) beginnende ten tO ure voormiddag en eindigende ten 6 ure 's avonds. Maandag 7. Van (2 tot I ure 's middags, concert inden Hof (Pompiers). Ten 1 ure, Grootc Schil ling voor den sta-

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1