Yei'schilligc tijdingen. Kunst- en Letternieuws. len-boog in den Salon d'Apollon. Stoel, die begint aan liet Stadhuis de Schieting begint ten 2 ure en eindigt ten 7 ure. Ten 5 ure, Kaartspel. fen 8 ure, Groot Bal in In t Hof van St. Sobastiaan (St. Sehastiaans-maatséhappij). Dinsdag 8. Van 12 tot 1 u., concert in den Hof (f^reg') Ten 5 ure, Schaartje-knip, op het Zaalhol. Jen 7 ure, Groot Bal (Concorde, buiten). Woensdag 9. Ten 10 ure 's voormiddag, Prijsdeeling aan de leerlingen der Slads-schooi kooren en muziek. Deze plechtigheid zal ten Stadhuiz.e plaats hebben. Daarna, uit- deeling der prijzen aan de ouders wiens kinderen met meest vlijt de klassen bijgewoond hebben. Van -12 tot 1 ure, concert in den Hof (Pompiers). Donderdag 10. Di de Halle, ten 5 ure, Prijsdeeling aan de leerlingen der Teekon-Akademie. Zóndag 15. 's Middags muziek in den Hof (li" reg'). Prijskamp voor twee- en alleenspraken en gezang, gegeven door de Vlaamsche Stermet medehulp van Staal en Stad.— Stoet. Van I tot 7 ure, Schieting in liet Honkje. -Ten 10 ure 's avonds, Vuurwerk op liet Minneplein. Gedurende geheel den lijd der Feesten zal de Slads-Bock- zaal en het Museum voor het publiek open zijn van II tot 12 ure en van 5 lol 5 ure. DE NATION VEE VLAG ZAL OP DEN TOKEN STEKEN. Het laatste nieuws uit Mexico (25 juni) meldt ons dat gene raal Negrete verslagen is, dat de keizerlijke troepen Chihua hua brzet hebben en dat Juarez op vlucht is. Na de werkstaking der koetsiers, der koflljhuisbedien- drn, ziet men nu in Frankrijk de dakdekkers en de steenhou wers hun werk verlaten. liét verbrókings-hof van Brussel heeft, in solemnele zitting van Woensdag, onder het voorzitterschap van M. Gerlache, eerste voorzitter, zich bezig gehouden met de zaak van het tweegevecht, ten laste van MM. Deiaet, volksvertegen woordiger, en luitenant-generaal Cliazal, minister van oorlog. Die twee heer en hadden geene verdedigers en hebben zich op hunne getuigen, MM. Nothomb en generaal Soudain de Nie- derwerth, verlaten. M. Delnnt heeft zich in hel fransch uitgedrukt, uit be leefdheid voor zijnen mede-beschuldigde, maar heeft zich het constitutioneel recht voorbehouden van het gebruik der vlaamsche taal. Het feit der kwetsuur is afgewezen. De uitdaging'is ten laste van M. Delaat gesteld, die tot 5 maanden gevangen 500 fr. boete veroordeeld is, en M. de minister-géneraal baron Cliazal is tot 2 maanden gevang en 8 dagen arrest (in plaats van 200 fr. boete) veroordeeld. Oe 45 schipbreukelingen van den William-Nelson, die op eenen boot zich op zee gered hadden en waarvan men se dert geen nieuws meer had, zijn in den Haver aangeland. Er is nogeens een ongeluk gebeurd op de ijzeren-baan, tusschen Marseille en Lvon. Tusschen de statiën van Rognac en Barré, zijn twee trei nen op elkaêr geloopen men spreekt van 6 dooden en 58 gekwetsten. Slechts 5 uren na het ongeluk zijn de gekwetsten hulp geboden door de geneeskunde. De ongelukkige slachtof fers lagen hoop over hoop onder de verbrijzelde wagens op den weg. Meest allen waren de billen afgesneden zij stierven door het verlies van bloed onder eene brandende zon van alle kanten hoorde men een hertschenrend gekerm; het was een afgrijselijk schouwspel. Men zegt dat er eene jonge vrouw was die de twee beenen verbrijzeld was, en reeds ver bevrucht zijnde, gelag op het oogenblik dat zij de laatste adem gaf. De geleider van een der treinen werd zijne twee beenen af gesneden en ter plaats gedood. Uit een verslag van den hepr Sioen, belgisch consul te Tourcoing, zien wij dal het getal Belgen, die zich in het res sort van zijn consulaat gevestigd hebben in 1805, beliep tot 54,018, en in mei 1865 geklommen was tot 05,01 0. Als oor zaak die zooveel Belgen, allen of meestallen werklieden, der waarts lokt, geeft de heer Sioen op hel gemakkelijker leven en een hoogereu dagloon die zij er vinden en luin een betrek kelijke!) welstand verschaffen. Die bevolking is niet lastig ol mocieiijk om beheeren gelijk de dagbladen soms beweren. Maar daar de belgische bevolking er de meerderheid uitmaakt, licht er niets verwonderlijks in dat de rechtbanken soms eenige van hun moeten straffen, len andere, al en weten dat zij bij de eerste cprrectioniieele straf uitgedreven worden, en die maatregel brengt goede uitslagen te weeg. In 1864 werd er vanBelgie verzonden voor fh 24,180,000 koopwaren in bestemming van het consulair arrondissement Tourcoing, terwijl er maar voor fr. 6,847,000 van daar naar Belgie werd gevoerd;dus was de belgische uitvoer fr. 17,350,000 liooger, iets wat eene belangrijke som uitmaakt. Het publiek moet zich op zijne hoede houden tegen de goudstukken van 5 en 10 fr. üaarzijnder valsche in omloop. De bëhoudene belgische versterkingplaatsen zijn Antwerpen, zijne citadellen en zijn verschanst kamp. De forten Ltllo, Eiefkenshoek en S,e-Marie op de leege Schelde. De citadellen van Gent, Charleroi en Namen. De citadel en het lort der Charlreusen van Luik. De plaatsen van Dcndi rmonde en Diest. Men weet dat de ontmanteling der plaatsen van Oostende en der citadel van Doornvk besloten is. De versterkingen der hooge stad Charleroi zuilen waarschijnlijk in 't kort hetzelfde lot onderstaan. Sedert 1848 zijn 15 plaatsen of forten ontmantelt of ten minste afgeschaft, deze zijn Bergen, Namen, Alh, Meenen, Nieupor t, Yperen Oostende Doornyk Audenaerde Philippeville, Mariembourg, Bouillon, Dinant, Charleroi en Iioei. Volgens de laatste berichten wordt de Vesuvius sedert dagen bedreigend. Alle avonden ziet men dikke vuurkolom men opstijgen uit bel voornaamste toppunt des bergs. Gedurende de maand Juni 1865 zijn 5080 brieven, ten gevolge van gebrekkige adressen, niet kunnen verzonden warden. Onder dit getal zijn er 3583, na opening, weder aan de bestemmelingen of aan de schrijvers kunnen terug gezon den worden; 1697 zijn in de scheurmand geworpen. Den 21 dezer maand zal er in al de hoofdkerken der voornaamste steden van liet land, een Te Deum worden ge zongen, Ier gelegenheid der 54'' verjaring van 's Konink; inhuldiging. Mén lest in den Propagatcur van Ryssel Een afgrijselijk schelmstuk heeft de gemeente Her ma ville m verslagenheid gedompeld. De genaamde Victor Lemaitre, hoefsmid, keerde in staal van dronkenschap huiswaarts. Afgeschrikt door den toestand zijns vaders, weigerde zijn vi( rjarig zoontje te gehoorzamen aan hel bevel van den smid, welke het kind hij hem riep. Woedend greep hij het kind vasten sloeg het met het hoofd tegen den muur, daar het nog leefde legde de onmenschelijke vader het hoofd van den kleine op zijn aambeeld en verplet terde hetzelve hij middel van hamerslagen. De gendarmen, van de misdaad onderricht, waren aan stonds toegesneld en men heeft veel moeite gehad om zich van dén moordenaar meester te maken. Koninklijke Toopeplniaatschappij Broedermin en Taalijver, te Gent, Tooneelleilerkundige Prijskamp. De schrijvers der hierna opvolgende stukken, welke dooi den jurij nu l den derden prijs zijn bekroond, hebben zich doen kennen: Het zijn voor de Vrouwenhater: M. Aug. Van de Kerkhove, buiten de voormalige Koilryksche Poort, le Gent Voor de Nieuwjaarsdoos: M. .Tan Van Bruyland, St.-Jans* plaats, 5" wijk, n" 29, Antwerpen. De schrijvers van het stuk Basilio en Quitaria, word! nogmaals uitgenoodigd zich zoo spoedig mogelijk tc din kennen,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2