F. WÜ1LEPIT, Oflieiële aklcn. ES. Hue de IJlSe, n° l? BURGERSTAND. 7^ Parapluies, Ombrellesi, en soie, colon et a'lpagas. Montrès en Of cl Argent. Assortiment <lc Cannes. Pendules de Paris. Articles pour fumeurs, Horloges d Allemagne, Tabac et Cigares. Assurance cl remonlage de Pendules par abon nement. Faitetgarantit toutes les reparations concernant son commerce, Scs pris. avanlageux et la bonne qualité des marebandises, lui font espérer dobtenir la prefe rence. Tooneelkundige Prijskamp. De jiifij, gelast met het beoordeelen van den Tooneelkun- digen Prijskamp, is samengesteld als volgtMM. Delcroix, van BrusselEuiison, F. A. Booue, K. Ondereet en F. Sleyaert, van Gent. De Geheimschrijver., CO Ui IN. Door Koninklijk besluit van 17 Juni zijn benoemd Tol ontvanger der registratie en domeinen teVcurne, M. G. Gombert, ontvanger te Ilooghlede. Tot ontvanger der zelfde rechten te Ilooghlede, M. M. Wcustenraad, ontvanger te.Westerloo. Door Koninklijk besluit van 5 Juli zijn benoemd 'l ot ontvanger der registratie en domeinen te Aelst, M. Mi- chiels, ontvanger te Dixmude. Tot ontvanger der registratie en domeinen te Dixmude, M. J. Schipman, ontvanger te Meulebeke. Onze lezers troffen hier soms eene anekdoot aan, diê stof leverde om eens hertelij k te lachen ons klein Toekomst je zal er nu en dan, hopen wij, nog eenige mededeelen. lieden is het iets dat de lachspieren niet zal bewegen. Te Antwerpen hoorde men dezer dagen niets anders spre ken dan van het volgende Van over vele jaren is er eene oude bedelares die in lompen gekleed bij St. Andries-kerk of op publieke plaatsen de band om eene almoes den voorbijgaande!'uitsteekt. Maria B. ging nooit de arme vrouw voorbij zonder haar, volgens hare mid dels, iets te geven. Nochthans gebeurde het eens dat zij voor bij trok zonder hare dagelijksche aalmoes tc storten. De oorzaak dezer vergetelheid moest groot zijn. Inderdaad een groot ongeluk had haar getroffen, haar -broeder, die de steun barer oude moeder en jongere zuster was, had in de loterij een slecht nummer getrokken en moest welhaast soldaat zijn, zijn huisgezin in den grootsten nood latende. De mis gedaan, zag men de maagd neêrsiachtig en met de oogen rood van weenen, de kerk uitgaan; twee vrouwen stonden hij de kerkdeur over haar lot te jammeren Arme Maria, zuchtede eene, zoo goed en zoo zachtaardig, en nu moeten nrmoé lijden Wat is dan het ongeluk dat haar, treft? (vroeg iemand achter haar, met gebrokene stem). Zij keerden zich, ontwaarden de oude bedelares en vertel den haar de foltering der brave Maria 15. En hoeveel kost wel een substiluanl vroeg de oude, na aandachliglijk geluisterd te hebben. Wel welzoo duur, zegde haar een der vrouwen,— misschien zeven honderd franken!ten minste. Zeven honderd frankenzeven honderd franken mompelde de oude bedelares, terwijl de twee vrouwen zich Verwijderden. Eenige stonden later krassekle dé oude vróuw op en ver dween achter den hoek der straat. De laatste schikkingen waren genomen. Pielcr, het is de naam van den onderen broeder van Maria, moest 's anderen daags zijne moeder en twee zusters verlatentoen er aan de deur gekiopt werd. Een briefdrager komt binnen en overhandigt Maria een gechargeerden brief. Zij opent hem al bevende, vindt er 700 fr. in bankbiljetten nevens deze woor den Die den arme helpt, leent aan God. Den volgenden dag liet Maria, het geluk op haar gelaat ge print, haar gewoonlijk offer in de handen der oude vallen die de medelijdende dochter met aandoening bestaarde. De oude bedelares is onlangs gestorven, en, door een in regelzijnde testament, maakt zij Maria B. hare eenige erfgename, en laat haar 1.000 fr. na. Tan 7" lot 11" Jnllj 1S65. GEBOORTEN Mannelijk geslacht 3) z;im(.n 8 Vrouwelijk b) STERFGEVALLEN. Derolé, Jacobus,.63 jaren, schoenmaker, echtgenoot van Adelia Vitse, Meenenslraat. Flamey, Maria, 74 jaren, zonder beroep, echtgenoote van Petrus Leupe, Recollelte- slraal. Fa es, Nathalia, 51 jaren, oudeleurster, echtgenoote van Edouardus Rofliaen, Groole-markt.Tavernier, Gonstan- tinus, 81 jaren, slotmaker, weduwaar van Maria Teerssen, Koei-markt. i) - Mannelijk geslacht 4) 7 Beneden de jaren, 1 te zamen 'Vrouwelijk iel. o) MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD OER GRANE.V IC.VZ. 8 Juli. 15 Juli. verkochltc k wan 11 teil. jniddenpr. p. lUOkilü. veikochtte kwantiteit. mkldenpr. p. 1UO kilo. Tarwe Rogge Haver Erwelen Boontjes Aardappelen Boter 41,300 16,000 900 1,545 3,000 23-00 16-25 22-00 22-08 8-62 265-00 25,400 7,100 1,000 513 1,030 6,000 23-12 16-00 22-00 20-99 21-11 7-62 275-00 De prijs van het nfénagie-brood, voor de week van den '16" tot 23" juli, is gesteld aan 22 centiemen per kilo. g- J5 Kip 15 H (1II L fi E Hl F. OF. EN TOUT GENRE. ETC., ETC. —jpfSnev (Prés de la Grand'Piace).

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3