PEERDENMARKT. FESTIVAL Gemeente Langemarck. MUZIEKGENOOTSCHAPPEN Op den Zondag 30n, Jul ij 18CS5. II. ELLEBOUDT. 8. M. A.te Van Aerde, J YAREIJK.SCHE DEN DONDERDAG 17» OOGST I860, Het kollege van Burgemeester en Schepenen, willende deze instelling bevoordeeligen, heelt be sloten de volgende Premiën toetestaan l°Aan dengenen die ter gezegde Peerdenmarkt het grootste getal Peerden of Veulens zal vcrkooptn, eene belooning van 40 fr. „noclo 2« Aan den persoon die op de markt bet meeste getal Peerden zal gekocht hebben (ten minste o), 40 fr 3» Aan' den Verstafgelegen Kooper of Verkoopeiy elk 20 fr. Eene Kommissie van 3 leden, door hel Ivo gu benoemd, gelast met de uitvoering der tegenwoor dige schikkingen, zal in laatste beroep over al de moeielijkheden, die zich zouden kunnen opdoen, beslissen De Peerdenmarkt zal beginnen ten 6 ure des morgends en eindigen 's middags. Onmiddehjk daarna zal de uitreiking der bovengcmeldePremien plaats hebben, gevolgd van een Feestmaal waar de persoonen die de bovengemelde premiën bekomen hebben, kosteloos uitgenoodigd worden. Gedurende de prijsdeeling zullen er eenige mu ziekstukken door de Fanfaren van Langemaiek uitgevoerd worden. Geene standgelden zullen worden geëisehlcn de aanwezigen zullen alle bescherming van wegje de Politie genieten. Gedaan in zitting van het Kollegie, den 5 Juli lMiü. Bij bevel: De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen, E. LIEBAERT. H. ELEEBOUDT. GEMEENTE LANGEMARCK. (HARMONIES EN FANFAREN), Al de muziekgenootschappen (Harmonies en Fanfaren) zoowel vreemde als inlandsche, worden verzocht aan dit Feest deel te nemen. Elk deelnemend genootschap zal een zilveren geslagen eermetaal als gedenkpenning ontvangen. De maatschappijen, die zich voorstellen d. feest te helpen opluisteren worden verzocht vóór den 15" Julij aanslaande kennis van haar be sluit te geven aan den heer Van B.esbroi*k be stuurder der Fanfaren van Langemarck. en leven de tijleis der stukken, welke zjj wenschcn V°ïïotge\ai«iUe voeren stukken is bepaald op 5. echter zal dit getal gebracht worden op 2, als wij het geradig vinden. Ten 2 1/2 u. 's namiddags zullen de versehilhge genootschappen zich met hare eereteekens laten be vinden in de herberg Den Wieden Man van waar zij zich, onder het spélen van pas-reiioubles n stoetscher wijze, zullen begeven naar de Es l J( waar de uil voering der stukken zal plaats hebben. den stoet en de speelbeurten der tschappijen worden op de volgende Den rang in verschillige maa wijze bepaald 1. De Fanfaren van Langemarck. 2. De maatschappijen der buitengemeenten, vol gons orde van afstand, de afgelegenste eerst. 3. Die der steden volgens dezelfdeorde. Wij bereiden bet broederlijkste onthaal aan al de maatschappijen,die ons met bare medehulp zul len vereeren. en zullen baar in dergelijke omstan digheden door onze deelneming onzen innige» dank betuigen. Langemarck, 20» Junij 1863. Namens dc Maatschappij De Bestuurder, Re \oorzitter, ED- VAN BÏESBROUCK. H. ELLEBOUDT. Gezien en goedgekeurd door ons Burgemeester en Schepens der gemeente Langemarck, den 21 Junij 1863. J ai Lhonneur de vous informer, qua partir du 13 Juillet d'j'ai ouvert un cabinet de Dentisle 8tiu- Tlarais, 6, ;i E.üle. Ayant travaillé dans les prémières maisons de Paris, Bru velles el Lille, je suis a mème de eon ten- ter les pérsonnes qui voudronl bien m honorer de leurs ordres. .Lose espérer voire eonfiance par la grande mo deration dc mes pri\ et les soins que j'apporlerai a mes ouvrages. Dans eet te attente je vous prie, Md'agréeï mes sincères salutations. Dcnti»te. Bock- cn Steendrukkerij van Engel Van EecltliouC te Ypcren. m—-r- VOOR DE

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4