Stads-nieuws. - erschillige Tijdingen. - Kunst- en Tooneelnieirws. Bekendmakingen. Stads nieuws. VIERDE JAAR. ZONDAG 30" JULI 1863. N° 173. DE TOEKOMST, De brieven voor de rcdaklic, de boeken om in ons bladje geplaatst te worden, moeten vrachtvrij den uitgever, Dixmude-slraat, 2f>, toe gestuurd worden.INSCHRIJVING Voor Ypercu, per drie maanden, fr, i-00' per jare, ir. 4-00, vóórop te betalen. Buiten stad, zelfde prijs met verhoog van het port. Men schrijft in bij den drukker van dit blad, alsook bij alle post-direkteurs. BEKENDMAKINGEN 12 eentimen den drukregelde Plakbrieven van Yerkoopingen, Verpachtingen, enz. en andere Berigten, ten bureele van dit Weekblad gedrukt, zijn gratis ingelijfd tot het verval van den dag der verpachting, des 'overslags of anders. Alle iutee- kenaar voor één jaar, heeft regt driemaal een berigt van zes regels, zijn beroep bel rellende, onvergeld in dit bladje te laten inlijven. Er worden wekelijks Afdruksels van dit blad gratis in de voornaamste herbergen der gemeenten gezonden, waar de yerkoopingen, enz. der in ons blad aangemelde goederen, plaats hebben. Eindelijk, na een tijdverloop van bijna drie jaren, sedert de vergunning hunner concessie, hebben de aannemers van de vaart van Vperen naar domen het gewaagd, Dijnsdag laatst, den eersten steen te doen leggen van den zoogenaamden Tunnel op de hoogte over den V.erbranden-Molen. Sedert dien zetten twee metsers dit werk voort. Op verscheidene plaatsen van het uitgepiket bedde ziet men veel brijken-ovens, genoeg om eep' chineeschen muur te metsen, maar nergens geen aardewerkers aan het graven van de vaart bezig. VV tj durven niet zeggen dat het weinige, met cene ongewone traagheid, tot hier toe verricht de onvermogendheid der aan nemers verraadt, maar wij gelooven dat de tijd gekomen is om aan hunne beproevende voorbereidingen een einde te stellen. Het ware te wenschen dat het Ministèrie van Openbare Werken of het korps van bruggen en wogen, wien het aangaat, de koncessionnarissen, in hun eigen belang, zoo niet dwongen, ten minste aanwakkerden, om de werken met eene grootere inacht van volk ernstig aan te vangen en krach tig voort te zetten, want gaat men voort gelijk thans, dan moet iedereen met ons bekennen dat de ontluikende koop handel en nijverheid van ons arrondissement, de werken van de zoo vurig verlangde vaart, niet zullen mogen hopen vóór 1880te zien eindigen Maandag laatst is het Vaandel der Vlaamsche Ster aan onze Stads-regering gezonden geweest om tijdens onze gemeente feesten aan deze maatschappij plechtig te overhandigen. Men weet dat ditVaandel een geschenk is vanZ.M. onzen beminden Koning. Er zijn eetiige heeren die het stuk gezien hebben en allen zijn een om te zeggen dal het in pracht en uitwerking alles overtreft wat men tot heden in dezen aard gezien heeft. De maatschappij de Vlaamsche Ster geeft ter dezer gelegen heid eenen luisterrijken prijskamp van zang en declamatie, en volgens men ons gezegd heeft, zal het getal kampers tot een schoon getal klemmen. Maandag, omtrent den noen, verspreidde zich het gerucht dat M. de majoor-kommandant der burgerwacht zich het been gebroken had. Inderdaad, na betere inlichtingen, verna men wij dat die heer. in zijn huis, hij het een of ander ver richten, van eene hoogte gevallen was van 23 voet en zich iets gebroken had ut de koppeling van den voet. Kundige ge- neesheeren zijn seffens herrewaars gesneld en hem buiten ge vaar gesteld. Maandag laatst, 's avonds ten 11 ure, is er tusschen Elver- verdinghe en Boesinghe eene hofstede de prooi der vlammen geworden. Het schijnt dat de onvoorzichtigheid de oorzaak van dit ongeval is. Men zegt dat alles verzekerd was. Heden Zondag, 30 juli, ten 7 ure 's morgens, op het Minnc- Flcin, is het wapenoefening voor de onder-officiers, korpo raals en garden onzer burgerwacht, van 21 tot 53 jaar oud. Ten zelfden dage is het Festival voor muziek teLangemarck. Onder de ontellijke Yperlingen die er zich naartoe begeven om dit feest hij te wonen, mogen wij met genoegen ons schoon muziek van het korps Pompiers onzer stad aanhalen. Zeker zal deze tegenwoordigheid een der beste redens zijn waarom dat muziek-feest wel zal slagen. De Thindag-feesten beginnen te naderen, iedereen spreekt van het groot getal koonnaatschappijen en muziekkorpsen die onze Ypersche kermis zullen komen opluisteren. OpdeGroote markt gaat er eene overschoone kinske geplaatst worden al waar de muziekgenootschappen der steden zullen limine stukken uitvoerendan de muzreken der gemeenten zullen zich in den Publieken-IIof laten hooren, ook eene welge schikte, wat zeggen wij, de beste plaats voor zulkdanige uit oefeningen. De lief hebbers zullen er zich kunnen gaan uitrus ten en van de koelte en den lommer genieten die men op de Groote-Markt zonder eenig twijfel niet zal vinden. De koorzang-maatschappijen zullen in de Groote-Haliê- Zaal (kant van het Vleeschhuts) hunne fcooren uitvoeren. Een daartoe opgeslagene estrade is er veerdig en het publiek zal er alle gemak vinden om deze talrijke zangers van alle gewes ten aangekomen, te gaan bewonderen. Het schijnt dat de kommissie dier feest van gedacht is ge drukte lijsten rond te zenden waarop de namen van al de maatschappijen 't zij muzieken, fanfaren of koorzangers zullen te lezen staan. Dat ware een gord gedacht en de vreemdelin gen zullen zooveel te talrijker naar onze kermis'komen. Men verzekert ons dat liet Philharmonijk-Genootschap van -Nicuporf, alsook de muziek der burgerwacht tali kortrvk,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 1