Verschillige lijdingen. Kunst- en Lellcrnieuws. besloten hebben deel te nemen in die muzikale feest, dat op Zondag 0 oogst te Vperen zal plaats hebben. De stede-raad van Brugge heeft, op voordracht van MPaul Devaux, met algenicene stemmen besloten een onderwijs-ge- sticht voor juffers fn te richten, waar men alles, van den laagsten graad tot hel volledige, zal aanleeren. Den 22 dezer maand, ter gemeente Bouge, in een ha- verstuk, toebehoorende aan M. Jannes, van Namen, vond men deligchameu van twee pas geboren kinderen, zoo vree- delijk verminkt dat men moeite had het geslacht te kunnen onderscheiden. Bij hen vond men een briefje met de volgende woorden, in het fransch geschreven Mijn God, ontvang deze twee engelen onder het getal der heiligen die u omringen, want zij zijn gedoopt. Deze kinderen waren in witte linnen omhuld, liet gerecht spant alle mogelijke middelen in om de onraenschelijke beul te kunnen ontdekken. Het Engelsch dagblad l'E gyp tien te Alexandria uitgegeven, werd voor 3 dagen onderbroken in zijne uitgaaf. Toen de cholera den 23 Juni verscheen,waren de drukkers en letterzetters zoodanig vervaard, dat zij allen wegliepen vóór dat de n° van den 24 juli kon gedrukt worden. Met genoegen mogen wij onze lezers bekend maken, meldt een Thouroutsch blad, dat de werken aan den ijzeren- weg van Oostende naar Armentiers eerstdaags zullen begin nen. Men verzekert dat de aardewerken te Thourout in den loop dezer week zullen aanvang nemen. Deu 11 augusti aanstaande zal de koningin van Enge land met hare familie te Brussel aankomen. Een omzendbrief van M. deu minister van oorlog, toe gestuurd aan al de divisie-generaals, laat de officiers die funktiën van bestuurders in nijverheids-maatschappijen be- kleeden, kiezen tusschen deze funktiën en hunnen graad. Die maatregel treft een achtbaren generaal, M. Goethals, en eenen opperofficier der artillerie, M. Orban, welke heide voorkomen onder de bestuurders van verscheidtnebelangrijke maatschappijen. Over eenige dagen moest een kempische pachter aan eene natuurlijke groote noodzakelijkheid voldoen in de statie te Antwerpen. Ongelukkiglijk, terwijl hij nog bezig was, riep men dat het konvooi ging vertrekkenfl... Onze man haastte zich zoo zeer dat hij het deksel van 't gemak meé nam in plaats van zijne muts. Al de aanwezigen begonnen luidkeels te lachen, en dan eerst zag de boer dat hij zich bedrogen had. De amerikaansche dagbladen geven de beschrijving van eenen storm, die op 20 mijlen breedte gewoed heeft, en alles wat zich op zijnen weg bevond heeft verwoest: woningen, boomen, gebouwen, bruggen, spoorwegen, kortom alles. In Jo.wa begonnen eindigde hij in Wisconsin en had daar de breedte nog van eene halve mijl. Te Jowa werd de grond van eene begraafplaats weggescheurd, de daarin vervatte kisten aan stukken geslagen zoodat de lijken op bet water dreven. Menschen met karren, huizen, scholen met kinderen werden opgenomen en op een ongelooflijken verren afstand geslin gerd, Stoelen en tafels hingen in de toppen der hoornen. De schde is onrekenbaar. Een dagblad meldt dat de minister van oorlog een ver lof van 5 weken zal toeslaan aan al de soldaten, voor land- bouwwerkers erkend, en die een getuigschrift van hunnen burgmeester zullen bekomen hebben, dat zij ten hunnent voor de oogstwerken noodig zijn. T ^cn 'ang bestaande misbruik, waardoor vele ongemak ken konden ontstaan bij het woeste rijden met hondekarren is door de regering van Audenaerde bij een reglement uit den weg geruimd. ju Hoogst wenschelijk ware het dat men alom zulke maatre gels name en een reglement toepaste. c 7 °e JT.5' °Ver de kiezillSei> va'i Engeland sprekende, stelt vast, dat er op o79 gekende kiezingen, 355 tolde liberale en 244 lot de behoudene denkwijze bchooren. Ge meld blad rekend dat het gouvernement lol hiertoe een 20ta' stemmen gewonnen heeft. Men zegt dat M.Rogier met de aanstaande kif zingt het ministerie en lie t parlement zal vaarwel zezgen, en dal hij het gezantschap van Florencie zal aannemen. Woensdag' was op de graanmarkt van Brussel reeds nieuwe tarwe van den oogst dezes jaars le koop gesteld. Het heeft Zijne Hoogheid deu Bey van Tunis, behaagd den opsteller-eigenaar van De TijdM. G. Adriaans, te ver eeren met de ofliciers-sterre der Iftikban-Orde, gewoonlijk genaamd den Nicham. Wanneer er overeengekomen is, tusschen eenen konstructeur-mekaniekwerker en eenen fabrikantdat de eerste den tweede eene machien zal zenden, op voorwaarde die te hernemen, indien zij niet goed kan dienen, dan staal het den fabrickant vrij haar te weigeren, zonder dat er reden be staat eenige expertise te bevélen over het punt van te weten ol de machien ja of neen, iets le wenschen iaat. De Monileur herinnert dat er een nieuwe kampstrijd is in gericht tusschen de maatschappijen van ouderlingen bijstand van het koninkrijk voor 1805, 1800, 1807. De maatschap pijen moeten vóór den 1 september kennis geven aan het gemeente-bestuur harcr verblijfplaats als zij er deel willen aan nemen. Het program van het congres te Rotterdam te houden, in september aanstaande, is verschenen. Een aantal letterkundi gen zullen hel congres bijwonen. Wij citeeren de namen van de heeren Lennep, Tieie, Lansens, Brill, tc Winkels Here mans, Beets, Alberdinck Thym, de Vries, van Oosterzee, Cremer, Ten Kale, Nolet de Brauwere, van Beers, David, Jonckbloet, Ising, Snellaert, Snieders, Yosmaer, van Violen, de Jager, Rossecls, Lambrechts, Westrheene, Elliot-Boswel, Tydeman, enz. De ontvangst zal gedaan worden door den burgemeester van Botterdam. in de Gazette van Gent lezen wij het volgende Onder de sprekers op het achtste nederlandsch congres treffen wij weder den heer P. Lansens, van Couckelaere, aan. Voor ai de congressen heeft die heer zich doen opschrijven om le spreken, en nog op geen enkel congres is hij verscho nen. Men verhoopt dat de heer P. Lansens, van Couckelaere, ditmaal woord zal houden en te Rotterdam zijne voordracht zal komen doenanders zouden de geleerden wel aan zijn beslaan beginnen twijfelen en zou er op het congres eeri voorstel kunnen gedaan worden, om te onderzoekeu of cr wc! een heer 1'. Lansens, te Couckelaere, in leven is. Het bestuur der Groote Harmonie, van Brussel, deelt ons het programma mede van den Internationalen Prijskamp voor Harmonie en Fanfaren die aldaar zal plaats hebben ge- durend de aanslaande September-feesten. De burgemeester van elke aangelegene gemeente van btlgie heeft eenige afdruksels van dit programma ontvangen, met verzoek deze te willen aan de muziekkorpsen onder hun bestier nicdedeelen. PRIJZEN. Vrenide maatschappijen. 1" prijs, een gouden medailje van O en 777"'""' v7 400 f''- - 2' prijs, eene id. van 100 fr., en 200 fr. m geide. Belgische maatschappijen. Steden en gemeenten van ten minste 18,000 zielen. I. Zelfde twee prijzen en geld als hierboven. II. - Steden en gemeenten beneden de 18,000 zielen. 7 pnjs, eene gouden med. van 100 fr. en 150 fr. in geld. '100 fr. en |00 fr. id'. liuiten-gemeentcn en werkmans-societeiten,

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 2