GHEEL, AH AK 1 Kolonie der Krankzinnigen, Prijs: fr. 1-25. - EEUWIGDURENDE Prijs: 75 centiemen MENGELINGEN, BURGERSTAND. DE ALLF. DE AFBEELDSELS der hctligcu cm grootefeestdagen des jaars bevattende. Dit werk, met dc grootste zorg opgemaakt, is zeer dienstig voor al wie eenigzins zijn beslaan ol' liefhebberij in teekenen of schilderen vindt. ib prijs, eene gouden med. van 100 fr. en -150 fr. in geld. 2' prijs, eene vergulde m. van 75 fr. en 100 fr. in geld. 3" 75 fr. én 75 fr. in geld. Deze die reeds een 1® prijs behaalden moeten mede-kampen wiet serie 1 of II hierboven. Militaire muzieken. Voor bui,gerwacht-muziekèn, zonder onderscheid van land. i' prijs, 300 fr. 2° prijs, 450 fr. Voor legcrs-muzieken, zonder onderscheid van land. /.elfde prijzen. Eerc-prijs, onder alle muzieken of sociëteiten reeds een 4" prijs behaald hebbende. Eene uredailje van 500 fr. en 000 fr, in geld. -Fanfaren, zonder onderscheid van land. 4° prijs, eene goude medailje van 200 fr. en 200 fr. in geld. 2" prijs, - 4 00 fr. en 400 fr. in geld. Gedenkmedailjen voor alle mededingende maatschappijen, mits den sloet bij te Wonen. Schikkingen. Inzending aan 't bestuur der Grootc Harmonie vóór 31 Oogst. Gelegaliseerde naamlijst. Voor 1° serie, met 30 muziekanten. Voor 11° serie, 25 id, Voor III0 serie, 20 id. Fanfaren, 42 muz. ten minste. In het Saizoen der suikerboonen en salade is het zeer ge vaarlijk wanneer men overtollig er van gebruik maakt en men in het eten dier groenten niet met gematigheid te werk gaat. Over eenige dagen, over den cholera sprekende die tegen woordig in Egypte veel slachtoffers maakt, zegde er een kleérmaker Eh wel heere gister meende ik dat ik er aan was en ook de cholera had. G'had misschien salaê met suikerboonen gieten 'k En ete niet liever.... zou je peizen dat het van dit is? Als gij het zegt, jaak, 'k hen er de gepasseerde week bijkan alle avonden geëten. 't Zal al lange dat zijn.... en waart je hard ziek? Ziek 'k hèn gister g'heel den dag niet anders gedaan dan uitgegaan en ofgesmeten. Rust is iets wat liet meerendeel der menschen eigenlijk nooit smaakt. Men rust niet om te rusten, maar om kracht te hcrzamelen ter hervatting van den arbeid. Menigeen, die geen geld heeft, rust niet vóór dat hij rijk is, en menigeen, die rijk is, rust niet vóór dat hij zijn geld kwijt is. Vele menschen rusten niet vóór dat zij de eeuwige rust in gaan. Een persoon bood zich zekeren dag bij den hertog van Wellington aan. Wat hebt gij mij aan te bieden? vroeg de hertog. Ik heb de eer Uwe Genade eene kogelvrije vest te brengen. Trek ze aan. De man gehoorzaamde. Ga iemand roepen, dié een geweer heeft met eenen kogel geladen, zegde de hertog aan zijnen sekretaris. De uitvinder ging op de vluchten loopt nog. Van 21" tol 2S" Jul 1.5 JSCS. GEBOORTEN; ^^,fsl;!chl a»men 7. STERFGEVALLEN Kesteman, Amelia, 42 jaren, kantwerkster, ongehuwd, Thourcuitstiaat. Vankenimel, Amelia, 57 jaren, zonder beroep, echtgenoole van Josephus Moltzbei'ger, Beluikstraat. Goeman, Isabella 70 jaren, dagloonster, echtgenoote van Franciscus Boudry, Mecnenstraat. Mceuws, Einilius, 25 ja ren, soldaat hij het 7" regiment voetvolk, (overleden te Gent, den 3 juni 4865. Nauw, Joannes-baptiste, 48 jaren, dag- looner, echtgenoot van Maria Paulus, S' Nicolaus-ri-Yperen. - Mannelijk geslacht 4) Beneden de jauo, VromJijkü ,d. gj te zamen 4. 1 levenloos kind van het vrouwelijk geslacht. MARKTPRIJS VAN YPEREN. AARD DER GRANEjY E-YZ 22 Juli. 29 Juli. verköcUUe kwantiteit. middenpi'. p. lOOkilo. vcrküffifctte kwantiteit.. nilddenpr. p. 100 kilo. Tarwe Rogge Haver Erweten Boontjes Aardappelen Boter 4 9,700 2,800 4,500 824 7,500 25-75 4 7-57 24-00 24-84 7-25 280-00 27,400 4,300 4,200 309 206 7,400 23-75 16-50 24-00 49-90 24-35 7-00 290-00 De prijs van het menagie-brood, voor de week van den 30" juli tot 6" oogst, is gesteld aan 22 centiemen per kilo. Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boouen VEURNE. Per 145 liters. 49 Juli. 26 Juli. fr. 25-50 tol 26-50 24-00 tot 27-00 4 7-50 48-50 4 7-50 48-50 4 6-00 4 6-25* 4 6-25 4 7-00 4 4-00 4 6-00 44-50 45-50 22-50 23-00 21-00 25-50 TE BEKOMEN TEN Bt'KEEI.E VAN BST BEA» historisch geschets door A.-C. VAN DRR CRUYSSEN, Fraai boekdeel met 2 platen. i

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 3