HOFSTEDE. SCHIET ING RINGSTEKING Notaris BE TA VERNIER, Eene selioone patrimo- ^gniele HOFST EDE op peepden, muilezels en ezels, KANTOOR TE LAK OEM A ROK. De Notaris DE TAYERNIER zal, met gewin van Instelpenningen, operbaarlijk verkoopen samengesteld uit Woonhuis, Stallingen, Schuur en Ovenbuur, Hovenierhof, Boomgaard, Weide, Meersch en Zaailanden van ie klas,inhoudende in oppervlakte 22 hectaren 7 aren 52 centiaren, gelegen te Lan- gemarck, gehucht Sl Juliaan, langs de Zonnebeek- rehe kalsijde, en dicht de kalsijde van Yperen naar Rousselaere. Gebruikt door Ch.-L. De Gryse, mits 2,000 fr. "s jaars, met pachtrecht tot in October 1860. ZITTINGEN INSTEL, Dingsdag8" Augusfi] 1865, en OVERSLAGDingsdag, 22r' derzelfde maand, telkenmale om 5 ure des namiddags, ter herberg De Barrier, gehöyden door den heer Frans Dc- elereq, te Langemarck. gehucht Sl Juliaan. Voor nadere inlichtingen, zich te vervoegen bij genoemden Notaris DE TAVERNIER, te Lange marck. of bij den NotarisDELEGHERE, te Staden. GEMEENTE ZONNEBEKE. MAATSCHAPPIJ S' SEBASTIAAY MET BEN HANDBOOG. Mijnheercn en geëerde Confraters, Wij hebben de eer Ued. uil te noodigeh tot de Schieting die wij op onze pers zullen geven ZONDAG a" SEPTEMBER 1865, onder de volgende voorwaarden Art, 1. Oppervogel ir° 1. - 100 fr.. geschonken door M. Eug. Iweins. N° 2. - 50 fr., geschon ken door de Maatschappij. N° 5. - 50 fr idem N° 4. - 25 l'r., id. N° 5. - 25 fr.. id. Te samen 250 fr Daarenboven zullen er 2 voortreffelijke vergulde eermetalen geschonken worden door M. Eugèue Iwcmsrde eene aan de maatschappij die holmeeste getal schutters zal opleveren de andere aan het verstafgelegenste peloton schutters (6 maunen). Art. 2. Inleg, 7 fr.. en 6 fr. terug voor eiken kleinen afgeschoten vogel. Art. 5. Er zal maar een vogel met eene scheut gelden. Art. 4. De inschrijving in ons Gild-Hof, van 12 tot 1 1/2 ure des namiddags. Art. 5. De schieting zal beginnen om 2 ure en eindigen ten 6 1/2 ure 's namiddags. Art. 6. Hel getal vogels op de pers te stellen zal gelijk zijn aan het getal schutters, de 5 oppervogels daarin begrepen. Art. 7. Hel getal schutters meerder zijnde dan het getal vogels welke de pers kan bevatten, zullen deze opgesteld worden naarmate dat er 20 kleine betaalbare vogels afgeschoten zullen zijn. Art. 8. De maatschappijen die begeeren mede te dingen voor eene der twee eermetalen, moeten voorzien zijn van een gelegaliserd getuigschrift. Art. 9. Deze die mededingt voor het. eermetaal van 't meeste getal moet ten minste 12 schutters opleveren. Art. 10. De niet afgeschoten oppervogels zullen verdeeld worden in loten van 25 fr. ieder. Art. 1 iEene kommissie van 5 leden zal onwe- derroepelijk over alle geschillen heslissen. Art. 12. Alle andere voorwaarden naar hel ge bruik der plaats. De Greffier, De Koning, De Hoofdman, L. LAMMENS. B. S1MPELAERE. Eug. IWEINS. GEMEENTE ZONNEBEKE. IN REGTE LINIE, Gegeven door de Maatschappij Ruiters, Op 10" Sepïestsfoes* 1865, (2n Zondag der Kermis. 1" prijs: 40 l'r.. irageide: 2" pr.50 fr., id.. 5" pr.: 20 fr., id..- 4" pr.: 10 l'r., id. Ie samen 100 fr. Inschrijving ter herberg het Gemeente-Huis. van i lot 2 1/2 ure des namiddags. Inleg 1 frank. Den kampstrijd zal om 5 ure beginnen vóór de herbergen bewoond door Santy en Vandevyvere. Een Ju rij van 5 leden zal alle geschillen vereffe nen. Alle gewoone voorwaarden zullen gevolgd worden waarvan de bijzonderste zijndat alle ridders zullen moeten hunne peerden in renen vasten en aanhoudenden galop blijven behouden en de ringen dal zij zouden afnemen op hunne lans blijven behouden om aan het jurij te bestellen, wanneer zij voor de laatste maal de rijbaan zullen doorloopen hebben. De Geheimschrijver De Voorzitter, Gomyn-Van Ekcrf, EUG" IWEINS. Roek- rn Steendrukkerij van Engel Van Eeckhout* te Yperen.. VAN DUN ...mfiS 6-igT

HISTORISCHE KRANTEN

De Toekomst (1862-1894) | 1865 | | pagina 4